Onderzoek vanuit drie perspectieven

Het Nivel doet onderzoek vanuit drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg. Door deze drie perspectieven te combineren ontwikkelen we kennis in samenhang en vinden we antwoorden op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Het profiel van het Nivel is uniek en kent drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgprofessionals en beroepsorganisaties; dat van het gezondheidszorgsysteem. Door deze drie invalshoeken met elkaar te verbinden beschikken we over actuele kennis die breed inzetbaar is. In de volgende animatie worden de onderzoeksperspectieven toegelicht.

Onderzoeksprogramma’sOnderzoeksprogramma's: 13 expertisegebieden binnen gezondheidszorgonderzoek

Binnen de drie onderzoeksperspectieven kent het Nivel in totaal dertien onderzoeksprogramma’s, met elk een eigen onderzoeksteam.

Het perspectief van patiënten, cliënten en burgersHet perspectief van patiënten, cliënten en burgers

Bij onderzoek vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers gaat het om de mensen om wie het draait in de zorg. Ons onderzoek richt zich op de vraag wat patiënten en cliënten willen en wat ze nodig hebben om een actieve partner in het zorgproces te zijn, of juist om zelfredzaam te zijn. We creëren een duidelijker beeld van kwetsbare situaties en groepen en van manieren om hier adequaat mee om te gaan. Ons onderzoek helpt om de zorg beter af te stemmen op de behoeften, mogelijkheden en wensen van individuele patiënten.

Onderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van zorggebruikers centraal staatOnderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van zorggebruikers centraal staat:

 

Het perspectief van professionals en zorgorganisatiesHet perspectief van professionals en zorgorganisaties

Bij onderzoek vanuit het perspectief van de professionals en zorgorganisaties gaat het niet alleen om de kwaliteit en de organisatie van de zorg, maar ook om zaken als werkbeleving, professionaliteit en krapte op de arbeidsmarkt. Hoge kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, waardige ouderenzorg, participatie, eigen regie en zelfredzaamheid van burgers zijn belangrijke doelstellingen van overheden én van patiëntenorganisaties en koepelorganisaties in de zorg. Hoe dragen professionals en organisaties hier aan bij, wat zijn effectieve interventies, hoe kan het best worden samengewerkt, welke competenties zijn nodig voor goede zorg, welke professionals zijn eigenlijk nodig en zijn deze professionals ook beschikbaar?

Het perspectief van de organisatie van zorgHet perspectief van de organisatie van zorg

Bij onderzoek vanuit het perspectief van de organisatie van de zorg gaat het om de inrichting van het zorgstelsel en de rol van verzekeraars, overheden en toezichthouders hierbij. De vraag is hoe het zorgstelsel zo kan worden ingericht dat ook in de toekomst de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid gewaarborgd zijn.
Het Nivel beschikt over verschillende instrumenten en vaardigheden om onderzoek te doen naar de duurzaamheid van het zorgstelsel, zoals scenarioanalyses, panels, beroepenregistraties en zorgregistraties. Met peilingen onder onze panelleden en workshops met onze experts en stakeholders zijn we optimaal toegerust om nieuwe thema’s te exploreren en de toekomst te verkennen.

Onderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van de organisatie van zorg centraal staatOnderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van de organisatie van zorg centraal staat:

 

Kenniscentrum Nivel. Onderzoek vanuit drie perspectieven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 23-05-2023; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoek-vanuit-drie-perspectieven