Privacyverklaring

Bij het Nivel vinden we het belangrijk om de privacy van de bezoekers van de Nivel websites en deelnemers aan onze onderzoeken te beschermen. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek waar u aan meedoet, de Nivel attenderingsservice of het gebruik van de website. Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt dan bewaren we die niet langer dan noodzakelijk. Het Nivel heeft een adequaat beleid voor gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Privacy in het kader van onderzoek
De persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van Nivel onderzoek behandelen we strikt vertrouwelijk. De onderzoekers werken met anonieme data, waardoor we de privacy voor de deelnemers aan Nivel onderzoek waarborgen. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa voor medisch georiënteerd onderzoek en de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU voor het hele veld van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Niet herleidbaar
De resultaten van het onderzoek zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers of zorgverleners. De privacy van de paneldeelnemers is geborgd in privacyreglementen. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door voor ander gebruik dan Nivel onderzoek, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent of een overheidsinstantie ons op grond van een wettelijk voorschrift daartoe zou verplichten.

Het Nivel neemt nooit telefonisch contact op met respondenten om producten of cadeaus aan te bieden. Er zijn bedrijven die willekeurig mensen benaderen, waarbij ze verwijzen naar deelname aan een onderzoek en vervolgens producten of cadeaus aanbieden. Dergelijke aanbiedingen worden nooit door of namens het Nivel gedaan.

De Nivel Attenderingsservice
Wanneer u zicht aanmeldt voor de Nivel attenderingsservice dan ontvangt u via uw e-mail adres bericht van de publicatie van een Nivel rapport of vacature. De rapporten zijn via e-mail bestellen of te downloaden als Pdf-bestand. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ieder bericht bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de attenderingsservice wordt niet voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies op Nivel.nl
Het Nivel maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.

Het Nivel maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies. De Nivel -websites gebruiken soms functionele cookies wanneer u inlogt, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Volgens de cookiewet (artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd;
  • Google Analytics cookies. De Nivel websites gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en stelt rapporten samen over deze website-activiteit. Het Nivel hanteert de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze handleiding namen we de volgende maatregelen;
  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google.

Het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker is gemaskeerd

De optie ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet

We maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Functionaris Gegevensbescherming
Het Nivel wil duidelijk zijn over de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat en heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar privacy@nivel.nl.

Privacy verklaring
Het Nivel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie staat op deze website. Hoe u invloed kunt uitoefenen op Nivel Zorgregistraties is opgenomen in artikel 3.5 en 7 van het privacyreglement van Nivel  Zorgregistraties.

Dit houdt in dat:

  • Patiënten kunnen bezwaar maken bij hun zorgverlener tegen het delen van hun gegevens ten behoeve van Nivel onderzoek;
  • Patiënten kunnen in principe geen rechten uitoefenen op gegevens in Nivel Zorgregistraties.

Het Nivel beroept zich daarbij op artikel 11 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dit houdt in dat een organisatie niet verplicht is om identificatie informatie bij te houden wanneer onderzoeksgegevens niet te herleiden zijn naar een patiënt of zorgverlener. Nivel onderzoek is niet herleidbaar naar individuele patiënten of zorgverleners;

Daardoor zijn de rechten uit artikel 15 t/m 20 van de AVG niet van toepassing. Een uitzondering hierop is mogelijk wanneer iemand, in verband met het uitoefenen van rechten op basis van de genoemde artikelen, aanvullende gegevens verstrekt waarmee identificatie mogelijk wordt;

Nivel medewerkers kunnen gegevens in de databank van Zorgregistraties alleen terugvinden als de patiënt of zorgverlener in kwestie zelf gegevens aan medewerkers doorgeeft die heel specifiek zijn voor zijn of haar zorggebruik en waardoor hij of zij identificeerbaar wordt.

In de privacyreglementen van onze panels zorggebruikers hebben we de rechten van betrokkenen opgenomen.

Dit houdt in dat:

  • Een panellid kan bij het Nivel een verzoek indienen voor inzage, afschermen, verbeteren, wissen of verwijderen van gegevens en de overdraagbaarheid daarvan;
  • Het Nivel heeft hierbij een kennisgevingsplicht;
  • Op de Nivel website staat bij ieder panel contactinformatie. Panelleden kunnen via die weg contact opnemen en kenbaar maken welk recht ze willen uitoefenen en ontvangen binnen vier weken een reactie van het Nivel;
  • Inzage in de gegevens is gratis.