Privacyverklaring Nivel

Het Nivel gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Het Nivel gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Bij het Nivel hechten we veel belang aan het beschermen van de privacy, zowel die van deelnemers aan onze onderzoeken als die van bezoekers van de Nivel-website.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor:

 • onderzoek waar u aan meedoet
 • deelname aan online bijeenkomsten waar aanmelding is vereist
 • de Nivel-attenderingsservice
 • gebruik van onze website (in verband met cookies)

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. Het Nivel heeft maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt het Nivel ervoor dat:

 • er altijd een geldige wettelijke grondslag voor die verwerking is. De grondslag vermelden we altijd in de informatie bij het onderzoek of in het privacyreglement van de onderzoeksregistraties en panels. Heeft u een vraag over de grondslag bij een specifiek onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@nivel.nl
 • persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt
 • alleen bevoegde medewerkers van het Nivel toegang hebben tot de gegevens
 • er nooit sprake is van gebruik van gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming

Uw rechten

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens heeft u het recht om die toestemming weer in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om in te zien welke gegevens we van u verwerken en om die gegevens aan te passen of te laten verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
In bepaalde omstandigheden kunnen volgens de AVG verzoeken die voortvloeien uit bovenstaande rechten worden geweigerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderzoeken en leveringen van gegevens voor een onderzoek, die al hebben plaatsgevonden. Als u uw gegevens laat aanpassen of verwijderen of als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens, heeft dit alleen gevolgen voor de toekomst. Verder hoeft aan een verzoek geen uitvoering te worden gegeven als dit niet na een redelijke tussenpoos na een eerder verzoek is gedaan. Tot slot heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
Heeft u vragen of zorgen over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van het Nivel, via privacy@nivel.nl.

Privacybescherming bij onderzoek waaraan u meedoet

Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van Nivel-onderzoek, behandelen we strikt vertrouwelijk. Alle medewerkers van het Nivel hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en alleen bevoegde medewerkers van het Nivel en, als dat nodig is, een bij het onderzoek betrokken samenwerkingspartner hebben toegang tot de gegevens. Onze onderzoekers werken zoveel mogelijk met anonieme data, waardoor we de privacy van deelnemers aan Nivel-onderzoek waarborgen. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek van Coreon.

Niet-herleidbare gegevens

De resultaten van onze onderzoeken zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers (zoals respondenten, patiënten of zorgverleners). Wij geven geen direct herleidbare gegevens door aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te delen.  Wanneer andere onderzoeksorganisaties onderzoeksgegevens bij het Nivel opvragen, dan zorgen we er altijd voor dat er heldere afspraken worden gemaakt over het gebruik van die gegevens.

Let op: Het Nivel neemt nooit telefonisch contact op met respondenten om producten of cadeaus aan te bieden. Er zijn bedrijven die willekeurig mensen benaderen, waarbij ze verwijzen naar deelname aan een onderzoek en vervolgens producten of cadeaus aanbieden. Dergelijke aanbiedingen worden nooit door of namens het Nivel gedaan.

Privacyreglementen

In aparte privacyreglementen is opgenomen hoe we de gegevens van deelnemers aan onderzoeksregistraties en panels beschermen. Die privacyreglementen zijn te vinden bij iedere registratie, panel of databank afzonderlijk. Hierin is opgenomen hoe u invloed kunt uitoefenen op het gebruik van uw gegevens.

Privacybescherming bij deelname aan een Nivel bijeenkomst of webinar

Wanneer u deelneemt aan een bijeenkomst waar aanmelding is vereist, krijgt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging. Bij een online bijeenkomst krijgt u op dit e-mailadres ook de weblink naar de online bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst kunt u nog aanvullende informatie ontvangen. Uw e-mailadres wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uw deelname aan de bijeenkomst en het toesturen van de aanvullende informatie.

Privacybescherming bij de attenderingsservice van het Nivel

Wanneer u zicht aanmeldt voor de Nivel-attenderingsservice, krijgt u per e-mail bericht van elke nieuwe publicatie die verschijnt op onze website, zoals rapporten, factsheets en infographics, en van onze vacatures. De publicaties over onderzoek zijn te downloaden als pdf-bestand.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming opgenomen in ons abonneebestand. Elk bericht van ons bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de attenderingsservice. Voor de attenderingsservice maakt het Nivel onder andere gebruik van Mailchimp.com. Het abonneebestand van de attenderingsservice wordt niet aan derden verstrekt.

Privacybescherming bij gebruik van Nivel.nl: gebruik van cookies

Het Nivel maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser.

Het Nivel maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies. De Nivel-websites gebruiken soms functionele cookies wanneer u inlogt, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Volgens de cookiewet (artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
 • Google Analytics cookies. De Nivel-websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en stelt rapporten samen over deze website-activiteiten. Het Nivel hanteert de handleiding 'Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics' van de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze handleiding namen we de volgende maatregelen:
  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google.
  • Het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker is gemaskeerd.
  • De optie ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet.
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Contact met Functionaris Gegevensbescherming

Het Nivel wil duidelijk zijn over de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat en heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar privacy@nivel.nl.
Als u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de projectleider van het betreffende onderzoek of via onze klachtenregeling een klacht indienen. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij het Nivel indient, kun u uw klacht ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. 

Privacyverklaring

Het Nivel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie staat altijd op deze website.

Coppen, R. Privacyverklaring Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-05-2024; geraadpleegd op 17-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/privacyverklaring-nivel