Privacyverklaring Nivel

Bij het Nivel vinden we het belangrijk om de privacy te beschermen van bezoekers van de Nivel-websites en van deelnemers aan onze onderzoeken. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het volgende: het onderzoek waar u aan meedoet; de Nivel-attenderingsservice; het gebruik van de website; deelname aan online bijeenkomsten waar aanmelding is vereist. Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. Het Nivel voert een adequaat beleid omtrent gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens.

Privacy in het kader van onderzoek
Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van Nivel-onderzoek, behandelen we strikt vertrouwelijk. Onze onderzoekers werken met anonieme data, waardoor we de privacy van deelnemers aan Nivel-onderzoek waarborgen. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa, voor medisch georiënteerd onderzoek, en aan de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU, voor het hele veld van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Niet herleidbaar
De resultaten van onze onderzoeken zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers of individuele zorgverleners. De privacy van de paneldeelnemers is geborgd in privacyreglementen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden voor ander gebruik dan Nivel-onderzoek, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent of een overheidsinstantie ons op grond van een wettelijk voorschrift daartoe zou verplichten.

Het Nivel neemt nooit telefonisch contact op met respondenten om producten of cadeaus aan te bieden. Er zijn bedrijven die willekeurig mensen benaderen, waarbij ze verwijzen naar deelname aan een onderzoek en vervolgens producten of cadeaus aanbieden. Dergelijke aanbiedingen worden nooit door of namens het Nivel gedaan.

Attenderingsservice van het Nivel
Wanneer u zicht aanmeldt voor de Nivel-attenderingsservice, krijgt u op uw e-mailadres bericht van elke nieuwe publicatie die online verschijnt op onze website, zoals rapporten, factsheets, infographics en ook vacatures. De publicaties over onderzoek zijn te downloaden als pdf-bestand.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming opgenomen in ons abonneebestand. Elk bericht van ons bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de attenderingsservice. Het abonneebestand van de attenderingsservice wordt niet aan derden verstrekt.

Deelname aan online bijeenkomst (webinar)
Wanneer u deelneemt aan een online bijeenkomst waar aanmelding is vereist, krijgt u op het door u doorgegeven e-mailadres een bevestiging en de weblink naar de online bijeenkomst. Na afloop van de online bijeenkomst kunt u op het door u opgegeven e-mailadres follow-up informatie ontvangen. Uw e-mailadres wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uw deelname aan de online bijeenkomst en de follow-up informatie.  

Gebruik van cookies op Nivel.nl
Het Nivel maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari.

Het Nivel maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies. De Nivel-websites gebruiken soms functionele cookies wanneer u inlogt, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Volgens de cookiewet (artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
 • Google Analytics cookies. De Nivel-websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en stelt rapporten samen over deze website-activiteiten. Het Nivel hanteert de handleiding 'Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics' van de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze handleiding namen we de volgende maatregelen:
  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google.
  • Het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker is gemaskeerd.
  • De optie ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet.
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Privacyverklaring
Het Nivel behoudt zich het recht voor zijn privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie staat op deze website. Hierin is opgenomen hoe u invloed kunt uitoefenen op het gebruik van uw gegevens:

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Hoe u invloed kunt uitoefenen op gebruik van uw gegevens bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is opgenomen in artikel 3.5 en 7 van het Privacyreglement Nivel Zorgregistraties. Dit houdt in dat:

 • patiënten bezwaar kunnen maken bij hun zorgverlener tegen het delen van hun gegevens ten behoeve van Nivel-onderzoek
 • patiënten in principe geen rechten kunnen uitoefenen op gegevens in Nivel Zorgregistraties

Het Nivel beroept zich daarbij op artikel 11 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dit houdt in dat een organisatie niet verplicht is om identificatie-informatie bij te houden wanneer onderzoeksgegevens niet te herleiden zijn naar een patiënt of zorgverlener. Nivel-onderzoek is niet herleidbaar naar individuele patiënten of zorgverleners;

Daardoor zijn de rechten uit artikel 15 t/m 20 van de AVG niet van toepassing. Een uitzondering hierop is mogelijk wanneer iemand, in verband met het uitoefenen van rechten op basis van de genoemde artikelen, aanvullende gegevens verstrekt waarmee identificatie mogelijk wordt.

Nivel-medewerkers kunnen gegevens in de databank van Zorgregistraties alleen terugvinden als de patiënt of zorgverlener in kwestie zelf gegevens aan medewerkers doorgeeft die heel specifiek zijn voor zijn of haar zorggebruik en waardoor hij of zij identificeerbaar wordt.

Panels: In de privacyreglementen van onze panels - te vinden bij ieder panel afzonderlijk - hebben we de rechten van betrokkenen opgenomen. Dit houdt in dat:

 • een panellid bij het Nivel een verzoek kan indienen voor inzage, afschermen, verbeteren, wissen of verwijderen van gegevens en de overdraagbaarheid daarvan
 • het Nivel hierbij een kennisgevingsplicht heeft
 • op de Nivel-website bij elk panel contactinformatie is opgenomen. Panelleden kunnen op deze manier contact opnemen en kenbaar maken welk recht ze willen uitoefenen en ontvangen dan binnen vier weken een reactie van het Nivel
 • inzage in de gegevens gratis is

Functionaris Gegevensbescherming
Het Nivel wil duidelijk zijn over de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat en heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar privacy@nivel.nl.

LinksLinks