Afgesloten
2019

eHealth-monitor 2017-2019

Duur: jan 2017 - dec 2018

Achtergrond
Er zijn veel verwachtingen vanuit beleid en het veld over e-health. De inzet hiervan in de zorg zou bij kunnen dragen aan betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Er is echter nog weinig objectieve informatie bekend over de daadwerkelijke beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in de praktijk.

Onderzoeksvragen
1. In welke mate hebben zorggebruikers en zorgverleners e-healthtoepassingen tot hun beschikking?
2. In hoeverre maken zij gebruik van de e-health-toepassingen die tot hun beschikking staan?
3. Welke factoren beïnvloeden het gebruik van eHealth door zorgverleners en zorggebruikers (in positieve en negatieve zin)?
4. Welke effecten ervaren zorggebruikers en zorgverleners van het gebruik van e-healthtoepassingen?
5. Welke ontwikkelingen in de tijd zijn zichtbaar op deze terreinen?

Methode
Sinds 2013 worden antwoorden op deze vragen gezocht via vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers (Consumentenpanel Gezondheidszorg) en zorgverleners (KNMG leden panel en panel verpleging en verzorging). Ook wordt deskresearch uitgevoerd. Voor verdiepende vragen kunnen focusgroepsgesprekken, interviews of extra vragenlijsten worden uitgezet. Sinds 2015 vindt tevens monitoring plaats van de voortgang ten aanzien van de doelstellingen die door het ministerie gesteld zijn wat betreft het gebruik van eHealth. Hiervoor wordt het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten gebruikt.

Resultaten
Rapportages, artikelen, infographics en een website.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
Nederlands Instituut voor ICT in de zorg (Nictiz)