Start
januari 2023

Gronings Perspectief fase 4: impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners

Duur: jan 2023 - dec 2026

Achtergrond

De gaswinningsproblematiek heeft al jaren grote gevolgen voor bewoners in de provincie Groningen. Bevingen, schade aan huizen en bezit, langdurige versterkingsprogramma’s, diversiteit aan regelingen, bouwwerkzaamheden in dorpen en voortdurende onzekerheid zijn van invloed op bewoners. Het werkt door in hun welzijn en gezondheid, ervaren veiligheid, vertrouwen in overheden en instanties en toekomstverwachtingen. Aanvullend spelen andere ontwikkelingen en onzekerheden die de problemen verder compliceren, zoals onzekere energieprijzen, stijgende bouwkosten, de afhankelijkheid van Groninger gas door de oorlog in Oekraïne en de maatschappelijke discussie over afbouw van de gaswinning. Daarnaast zal de komende periode opvolging worden gegeven aan de conclusies van de parlementaire enquête.

Gronings Perspectief doet sinds 2016 onafhankelijk onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in de provincie Groningen. In de eerste twee fasen van Gronings Perspectief (2016-2020) was Nationaal Coördinator Groningen opdrachtgever van het onderzoek. Vanaf fase 3 (2021) maakt het Nivel samen met de Rijksuniversiteit Groningen deel uit van onderzoeksgroep Gronings Perspectief.

Doel

Het doel van Gronings Perspectief is om het maatschappelijk belang te dienen door middel van onafhankelijk onderzoek, in afstemming met een begeleidingscommissie van belanghebbenden uit beleid, praktijk en wetenschap, om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek. Gronings Perspectief beoogt bij te dragen aan de collectieve beeld- en oordeelsvorming over wat goed gaat en wat beter kan/moet, in het belang van bewoners en potentieel kwetsbare groepen in het bijzonder.

Methode

Gronings Perspectief maakt gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

De kwantitatieve methoden stellen ons in staat om ontwikkelingen over de tijd te volgen. Het kwantitatieve onderzoek kent de volgende componenten:

  • Jaarlijks voeren we meerdere vragenlijstmetingen uit bij het Groninger Panel van het Sociaal Planbureau Groningen, met een representatieve afspiegeling van de inwoners van de provincie Groningen.
  • Daarnaast zetten we vragenlijsten uit bij bewoners van huizen, in het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen.
  • We analyseren de gezondheidsmonitor van de GGD Groningen, periodiek uitgezet onder volwassenen en jeugd in het voortgezet onderwijs.
  • We analyseren huisartsgegevens om veranderingen in acute klachten, chronische aandoeningen en zorggebruik te monitoren.

Het kwalitatieve onderzoek is bedoeld om verdieping aan te brengen en in kaart te brengen hoe bewoners en professionals de gaswinningsproblematiek ervaren. Door middel van rijke data uit interviews richten we ons op een dieper begrip van de impact van de problematiek en het vergaren van nieuwe kennis over oplossingsrichtingen, sociale relaties, processen die individueel welzijn beïnvloeden en de kloof tussen leef- en systeemwereld.

Rondom de opzet, uitvoering en resultaten van Gronings Perspectief vindt voortdurend afstemming plaats met een brede begeleidingscommissie en klankbordgroepen met bewoners en professionals.

Resultaten

Doorlopend verschijnen er onderzoeksrapporten. Voor alle informatie over het gehele project kunt u terecht bij de website Gronings Perspectief.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen; Sociaal Planbureau Groningen