Afgesloten
2022

Health checks en de effecten op zorggebruik in 2021

Duur: mei 2021 - dec 2022

Er is sprake van een toename in het aanbod in health checks waarmee burgers zelf onderzoek kunnen laten uitvoeren naar hun gezondheid. Denk hierbij aan nierfunctietests, bloeddrukmeters maar ook total bodyscans.

Doel
In kaart brengen of het toenemende aanbod in health checks leidt tot een toename in het gebruik ervan. En wat heeft het voor invloed  op de reguliere gezondheidszorg?

We kijken vanuit zowel het perspectief van de burger als dat van de zorgverlener naar health checks. Onder burgers onderzoeken we wat beweegredenen zijn om een health check te laten uitvoeren en welke vervolgacties zij ondernemen naar aanleiding van een health check. Onder huisartsen onderzoeken we hoe vaak zij patiënten zien naar aanleiding van een zelf geïnitieerde health check en wat hun vervolgacties zijn bij consulten over een health check. Tevens onderzoeken we de medische achtergrond van burgers die een health check (laten) doen.

Aanpak
We brengen de verschillende perspectieven in kaart door de Nederlandse bevolking te ondervragen via het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en door gebruik te maken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor enquêtes onder huisartsen. Daarnaast koppelen we beide databronnen om de perspectieven te combineren.

Verwachte resultaten
Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik van health checks en vergelijkt de huidige situatie met die van enkele jaren geleden. Verder maakt dit onderzoek het zorggebruik als gevolg van health checks inzichtelijk en levert het informatie over de houdingen en gedragingen van zorgverleners en burgers ten aanzien van health checks. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS