Afgesloten
2022

Inzicht bieden in de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen

Duur: jun 2020 - juni 2022

Achtergrond
In beleid, praktijk en onderzoek is er in toenemende mate aandacht voor goede kwaliteit van zorg voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven en daar ook overlijden. Voor kwalitatief goede zorg aan het levenseinde moet er aandacht zijn voor het voorkomen en verlichten van lijden, voor signalering en zorgvuldige beoordeling en voor de behandeling van fysieke, psychische, sociale en spirituele symptomen en problemen. Ook patiëntveiligheid is een belangrijk aspect van kwaliteit van zorg aan het levenseinde.

Onderzoeksvragen
In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in uitkomsten op kwaliteitsindicatoren van zorg aan het levenseinde. Daarnaast willen we inzicht krijgen in eventuele zorggerelateerde schade bij patiënten die aan het eind van hun leven in Nederlandse ziekenhuizen verblijven. Nog niet eerder is op grote schaal onderzoek gedaan naar uitkomsten op kwaliteitsindicatoren van zorg aan het levenseinde met gebruikmaking van dossiers van een bredere groep overleden ziekenhuispatiënten (d.w.z. breder dan overleden kankerpatiënten).

Methode
Aan de hand van een willekeurige, gestratificeerde steekproef onderzoeken we van 20 Nederlandse ziekenhuizen de dossiers van patiënten die in 2019 in het ziekenhuis zijn overleden. Voor het onderzoek zullen ervaren verpleegkundigen en medisch specialisten worden getraind in het beoordelen van de dossiers. Indien er tijdens de screening op triggers door een verpleegkundige één of meer triggers worden gevonden, zal het dossier vervolgens door een medisch specialist worden beoordeeld op de aanwezigheid van zorggerelateerde schade en de mate waarin dit potentieel vermijdbaar is geweest.

Resultaten
Dit onderzoek geeft indicaties van enkele aspecten van de kwaliteit van zorg aan het levenseinde van patiënten die overlijden in ziekenhuizen. Op basis van de resultaten zullen aanknopingspunten worden benoemd voor verdere verbetering van de zorg in de laatste levensfase in ziekenhuizen. Het onderzoek zal geen volledig overzicht geven over de integrale kwaliteit van levenseindezorg in Nederland, aangezien levenseindezorg lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg omvat en aangezien patiënten ook op andere plekken dan het ziekenhuis kunnen overlijden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Palliantie
Projectpartners
Amsterdam UMC, UMCG/EPZ Groningen