Afgesloten
2021

Inzicht bieden in eigen betalingen voor hulpmiddelen in de zorg, 2021

Duur: jan - sep 2021

Achtergrond
Voor mensen met een beperking zijn hulpmiddelen essentieel om te kunnen functioneren en om mee te kunnen doen. Eerder onderzoek liet zien dat het totale bedrag dat gebruikers van hulpmiddelen aangaven te hebben betaald aan hun hulpmiddelen flink verschilde tussen gebruikers. Dit onderzoek is een vervolgonderzoek naar de stapeling van eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers en de effecten hiervan op het gebruik van hulpmiddelen, door toenmalig minster Bruins toegezegd tijdens het Algemeen Overleg ‘’Hulpmiddelenbeleid’’ van 27 november 2019.

Doel
We onderzoeken welke hulpmiddelen mensen gebruiken en wat hun eigen betalingen zijn. Daarnaast onderzoeken we wat hun cumulatieve eigen betalingen voor zorgkosten zijn vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot slot onderzoeken we welke rol kosten spelen bij de keuze voor een hulpmiddel of het afzien van een hulpmiddel.

Methode
Voor het onderzoek stellen we een vragenlijst op die wordt verstuurd naar 7.500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragenlijst wordt zowel online als schriftelijk verstuurd. Ongeveer 44% van de panelleden gebruikt hulpmiddelen, zo blijkt uit eerder onderzoek. Percentages per hulpmiddel verschillen en kunnen laag zijn, daarom schrijven we een grote groep panelleden aan.

Verwachte resultaten
Dit onderzoek levert inzicht in de kosten die hulpmiddelen gebruikers maken voor hun hulpmiddelen en andere zorgvragen. Ook levert het inzicht in de problemen die mensen daarbij ondervinden voor hun hulpmiddelengebruik. Deze inzichten kunnen meegenomen worden bij de beslissing of maatregelen met betrekking tot eigen betalingen nodig zijn. De resultaten worden beschreven in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS