Publicatie

Publicatie datum

Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers: een vragenlijstonderzoek.

Brabers, A., Meijer, M., Menting, J., Kroneman, M., Jong, J. de. Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers: een vragenlijstonderzoek. Utrecht: Nivel, 2021. 104 p.
Download de PDF
Voor mensen met een beperking zijn hulpmiddelen essentieel om te kunnen functioneren en om mee te kunnen doen. Hulpmiddelen worden vooral ingezet voor verplaatsen en mobiliteit, symptoombestrijding, algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals wassen, eten, aankleden) en om te kunnen functioneren door bijvoorbeeld het gebruik van stoma- of incontinentiemateriaal. Ook mensen met zicht- of gehoorproblemen maken vaak gebruik van hulpmiddelen (zoals een bril of gehoorapparaat). Eerder onderzoek liet zien dat het totale bedrag dat gebruikers van hulpmiddelen aangaven te hebben betaald aan hun hulpmiddelen flink verschilde tussen gebruikers.
Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek naar de stapeling van eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers en de effecten hiervan op het gebruik van hulpmiddelen.