Project
Start
september 2022

Knelpuntenanalyse wijkverpleging bij cliënten met jeukklachten

Duur: sep 2022 - mrt 2023

Achtergrond
Uit een achterbanraadpleging van beroepsvereniging V&VN onder verpleegkundige en verzorgende professionals bleek dat er in de wijkverpleging verschillende vraagstukken spelen rondom het handelen bij cliënten met jeukklachten.

Doel
De knelpuntenanalyse moet inzicht geven in welke knelpunten en oplossingsrichtingen er zijn bij preventie, signaleren en interveniëren door professionals in de wijkverpleging bij cliënten met jeukklachten.

Methode
We starten met een internationaal literatuuronderzoek naar knelpunten en relevante richtlijnen. Vervolgens nemen we interviews af met verpleegkundige en verzorgende professionals, cliënten, mantelzorgers en experts. Daarnaast wordt een survey uitgezet onder een landelijke panel met verpleegkundige en verzorgende professionals werkzaam in de wijkverpleging. Tot slot bespreken we in een reflectiebijeenkomst de opgehaalde knelpunten en de oplossingsrichtingen.

Verwacht resultaat
Een openbaar rapport met een concreet advies aan V&VN hoe zij de onderzochte knelpunten het beste kunnen adresseren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)