Afgesloten
2022

Monitor Patiëntveiligheid in zelfstandige behandelcentra (ZBC's) 2020-2022

Duur: jan 2020 - dec 2022
Deelstudie Patiëntveiligheidsmonitor 2019-2022

Achtergrond

Een deel van de planbare, minder complexe medisch specialistische zorg wordt uitgevoerd in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s/ klinieken). Naar verwachting zal het aandeel zorg dat door deze klinieken geleverd wordt in de toekomst verder toenemen. Daarmee wordt ook een deel van de risico’s voor patiëntveiligheid verplaatst. Het is daarom van belang de patiëntveiligheid in de klinieken te monitoren en in kaart te brengen wat de risico’s op zorggerelateerde schade zijn in deze zorgsetting. Dit is de na de pilot studie van 2016 de tweede meting naar patiëntveiligheid.
Daarnaast brengen we de patiëntveiligheidscultuur in de klinieken in kaart.

Doel

Dit project geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de aard, ernst en omvang van (potentieel vermijdbare) zorggerelateerde schade bij patiënten die in 2019 een behandeling in de kliniek hebben ondergaan binnen de specialismen bariatrie, cardiologie, dermatologie, orthopedie, oogheelkunde en plastische chirurgie?
  2. Wat is de ervaring van patiënten met hun behandeling en de kwaliteit van zorg in de kliniek?
  3. In welke mate is de zorggerelateerde schade gerelateerd aan de toepassing van medische technologie?
  4. Wat is de kwaliteit van de dossiervoering in de klinieken?
  5. Op welk niveau bevindt zich de patiëntveiligheidscultuur in de klinieken en hoe waarderen medewerkers hun eigen veerkrachtig handelen?

Methode

Door middel van retrospectief dossieronderzoek is zorggerelateerde schade in kaart gebracht voor patiënten die in 2019 een behandeling hebben ondergaan in een kliniek. De beoordeling van de dossiers vond plaats in twee fases; 1) sreening van het dossier op triggers voor zorggerelateerde schade, indien een trigger is aangetroffen volgt 2) een uitgebreide beoordeling van het dossier op de aanwezigheid van zorggerelateerde schade en de potentiële vermijdbaarheid. Ook werden de dossiers beoordeeld op de kwaliteit van de verslaglegging.
Patiëntervaringen met de behandeling werden uitgevraagd middels een vragenlijst.

Cultuurmeting

Vragenlijstonderzoek onder medewerkers van de klinieken waarbij gebruik gemaakt wordt van de Compaz 2.0 en de Empres vragenlijsten.

Resultaat

Resultaten van de monitor zullen worden weergegeven in twee rapportages.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Amsterdam UMC, Amsterdam Public Health (APH)