Afgesloten
2020

Taakherschikking in de gezondheidszorg: een brede analyse en visievorming, 2020

Duur: mrt - aug 2020

Taakherschikking is één van de beleidsinstrumenten om oplossingen te vinden voor tekorten en andere knelpunten op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg. Taakherschikking kan op verschillende manieren gedefinieerd en ingezet worden. Een voorbeeld van taakherschikking van hoger naar lager opgeleide professionals is die van huisarts naar praktijkondersteuner. Een voorbeeld van sectorale/horizontale taakherschikking is de verschuiving van nazorg bij kankerpatiënten van de oncoloog naar de huisarts. VWS ziet taakherschikking als een speerpunt voor 2020 en wil met dit onderzoek in kaart brengen waar de (on)mogelijkheden liggen ter ondersteuning van beleidsplannen.

Doel van onderzoek
De grote mate van diversiteit in taakherschikking vormt een uitdaging om deze in kaart te brengen; maar ook een kans. Een kans om te leren van deze diversiteit, niet alleen in verschijningsvorm, maar ook in de aanleiding, de wijze van implementatie en effecten van taakherschikking voor zorgverleners, zorgorganisaties en zorgconsumenten. Inzicht in welke factoren van invloed zijn op de diversiteit van taakherschikking biedt handvatten voor de vorming van een samenhangende visie op taakherschikking in het brede domein van de gezondheidszorg.

Onderzoeksfasen en resultaat
Om tot een brede analyse en visievorming op taakherschikking te komen hebben we vier opeenvolgende fasen ingericht:
1. In de eerste fase staat het breed in kaart brengen van taakherschikking centraal.
2. In de tweede fase kiezen we in samenspraak met de opdrachtgever vijf taakherschikking-cases waarmee we verdieping zoeken. Voor zover mogelijk zoeken we voor de 5 cases de vergelijking met het buitenland als aanvulling op de verdiepende analyse.
3. In fase 3 vatten we de literatuurscan, de 5 taakherschikking-cases en de buitenlandse initiatieven samen om deze te gebruiken als basis voor een groepsdiscussie.
4. Ter afsluiting van het onderzoek zal in fase 4 een rapportage worden opgeleverd, waarin alle fasen van het project worden verantwoord. Ook geeft het rapport advies hoe VWS vanuit haar nationale beleids- en systeemverantwoordelijkheid een brede visie op taakherschikking kan formuleren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS