Start
september 2023

Vervolg Burgerplatform visie op de eerstelijnszorg in 2030

Duur: sep - nov 2023

Achtergrond

De eerstelijnszorg staat onder druk. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom afgesproken dat er door verschillende partijen in de gezondheidzorg een visie wordt ontwikkeld op de eerstelijnszorg in Nederland in 2030. Ook de meningen en ideeën van burgers over hoe de eerstelijnszorg er in 2030 uit moet zien zijn van belang. In juni 2023 is daarom een Burgerplatform georganiseerd door het Nivel. Aan het Burgerplatform nam een diverse groep burgers deel. Wel waren kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers ondervertegenwoordigd. In dit onderzoek verstaan we onder kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers mensen die niet digitaal vaardig zijn en/of mensen die niet Nederlands kunnen lezen of schrijven, bijvoorbeeld omdat ze een migratieachtergrond hebben. Het perspectief van deze groep is ook van belang bij het opstellen van een visie op de toekomstbestendigheid van de eerstelijnszorg. Mogelijk hebben kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers andere behoeften dan burgers die minder kwetsbaar zijn.

Doel

Het doel is om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën van een diverse groep kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers over de eerstelijnszorg in 2030. Daarmee wordt een aanvulling geboden op de eerder opgehaalde visie op de eerstelijnszorg onder een diverse groep minder kwetsbare burgers.

Methode

Om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën over de eerstelijnszorg van een diverse groep kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers zijn twee bijeenkomsten in de vorm van focusgroepen georganiseerd. Daarnaast zijn twee aanvullende interviews gehouden.

Resultaat

Met de focusgroepen en aanvullende interviews die we in dit onderzoek organiseren halen we onder een diverse groep kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers meningen en ideeën op over de eerstelijnszorg. Hierbij is het streven niet om te komen tot een consensus, maar veel meer om de diversiteit in meningen in kaart te brengen. Doordat het onderzoek een aanvulling biedt op de eerder opgehaalde resultaten van het Burgerplatform van juni 2023, kan zowel het perspectief van kwetsbare, moeilijk bereikbare burgers als dat van minder kwetsbare burgers worden meegenomen bij het opstellen van de visie op de eerstelijnszorg in 2030.

Van het onderzoek zal een openbare rapportage worden gemaakt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS