Nivel-cijfers Tevredenheid van burgers over zorg en maatschappelijke ondersteuning

Uit onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Sinds 2016 stelt het Nivel elk jaar diverse kerncijfers op over hoe burgers aankijken tegen de zorgverlening, aan de hand van peilingen met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De cijfers worden ook opgenomen op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg van het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS ontvangt de Nivel-kerncijfers 'Tevredenheid burgers over zorg' samen met veel andere kerncijfers - afkomstig van andere partijen - ten aanzien van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning en gebruikt ze ter ondersteuning van zijn beleid. De kerncijfers zijn ook opgenomen op de overheidswebsite Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ).

Hoe tevreden zijn burgers in Nederland over zorg en maatschappelijke ondersteuning: vier onderwerpen

We peilen bij burgers - alle deelnemer aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg - hoe tevreden zij zijn over zorgverlening door hen de eerste drie vragen van hieronder voor te leggen. De vierde vraag heeft betrekking op tevredenheid over het vervullen van sociale rollen en activiteiten:

'Hoe tevreden bent u over ...'

 1. de bejegening van u door de huisarts?
 2. het traject van gezamenlijke besluitvorming over een behandeling?
 3. de toegankelijkheid van de zorg, in termen van kosten en wachttijden?
 4. uw vermogen tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten?

Wat: cijfers over ziekten en zorg1. Hoe tevreden zijn patiënten over de bejegening door de huisarts?

Gepaste bejegening door de huisarts maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van zorg.

Onderwerpen vragenlijstonderzoek

 • de tijd die de huisarts neemt
 • de mate waarin de huisarts zaken begrijpelijk uitlegt
 • de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling
 • de gelegenheid die de huisarts biedt om vragen te stellen
 • de mate waarin de huisarts de patiënt beleefd en respectvol behandelt

Resultaten Nivel-peiling 2023

Op alle gemeten aspecten omtrent de bejegening door de huisarts geven burgers aan dat ze hier meestal of altijd tevreden over zijn positief (grijs en rood in de grafiek). Meer weten? Open de publicatie.

Nivel-grafiek bejegening huisarts 2023

Alle Nivel-publicaties (vanaf 2016) met kerncijfers over bejegening door de huisarts


Wat: cijfers over ziekten en zorg2. Hoe tevreden zijn patiënten over het proces van gezamenlijke besluitvorming tijdens hun behandeling?

Gezamenlijke besluitvorming draagt bij aan tevredenheid en een betere arts-patiënt-relatie en daarmee aan de kwaliteit van zorg.

Onderwerpen vragenlijstonderzoek

 • de mate waarin de arts de voor- en nadelen van de behandelingsmogelijkheden uitlegt
 • de mate waarin de arts vraagt welke behandelingsmogelijkheid de voorkeur van de patiënt heeft
 • de mate waarin de arts en de patiënt samen een behandelingsoptie kiezen

Resultaten Nivel-peiling 2023

De mate van tevredenheid van burgers over het gezamenlijk beslissen met de huisarts of medisch specialist daalt in de periode 2016 tot en met 2023 minimaal. Meer weten? Open de publicatie.

Nivel-grafiek gezamenlijke besluitvorming 2023

Alle Nivel-publicaties (vanaf 2016) met kerncijfers over samen beslissen met de huisarts of medisch specialist


Wat: cijfers over ziekten en zorg3. Hoe tevreden zijn patiënten over de toegang tot zorg?

Toegankelijkheid is, naast betaalbaarheid en kwaliteit, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg: mensen die zorg nodig hebben dienen op tijd toegang te hebben tot de juiste zorg.

Onderwerpen vragenlijstonderzoek

 • de mate waarin patiënten afzien van zorg vanwege de kosten
 • de mate waarin patiënten moeten wachten op een afspraak bij de medisch specialist na een doorverwijzing van de huisarts

Resultaten Nivel-peiling 2023

Vanwege de kosten heeft in 2023 11% van de burgers afgezien van ten minste een van de volgende drie vormen van zorg, namelijk een doktersbezoek, een medisch onderzoek of medische behandeling, of medicatiegebruik. Van 2016 tot 2020 daalde dit percentage en in de periode 2020 tot en met 2023 steeg het percentage weer. Meer weten? Open de publicatie.

Nivel-grafiek toegankelijkheid zorg 2023
 

Alle Nivel-publicaties (vanaf 2016) met kerncijfers over toegang tot zorg

Wat: cijfers over ziekten en zorg4. Hoe tevreden zijn burgers met hun vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen?

Tevredenheid over sociale rollen en activiteiten die men vervult in het leven is belangrijk voor de kwaliteit van het leven van mensen, en daarmee voor de volksgezondheid. Het is een aspect van ervaren gezondheid en functioneren dat je alleen kunt meten door dit aan de burger zelf te vragen.

Resultaten Nivel-peiling 2023

Over het algemeen zijn burgers tevreden over de mate waarin zij verschillende sociale rollen of activiteiten kunnen vervullen (rood en groen in de grafiek). Burgers zijn het meest tevreden over hun vermogen om dingen voor hun familie of gezin te doen (rij 1 in de grafiek) en het minst tevreden over hun vermogen om te voldoen aan behoeften van vrienden (rij 6). Meer weten? Open de publicatie

Nivel-grafiek-welzijn-2023

Nivel-publicaties met kerncijfers over sociale rollen en activiteiten van burgers

Met wie: deelnemen en deelnemers aan Nivel Zorgregistraties Eerste LijnPartners: Consortium Staat van VenZ

De kennisinstituten die voor de Staat VenZ kerncijfers leveren op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, vormen samen een consortium. Binnen dit consortium werken zij samen om tot overeenstemming te komen over eenduidige definities en bronnen met betrekking tot die kerncijfers. Het consortium wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en bestaat uit:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Trimbos-instituut
 • Zorginstituut Nederland (ZN)
Brabers, A., Jong, J. de . Nivel-cijfers Tevredenheid van burgers over zorg en maatschappelijke ondersteuning. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-05-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-burgers-over-zorg/tevredenheid-van-burgers-over-zorg-en-maatschappelijke-ondersteuning
Gegevensverzameling