Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel van de ingeschreven patiënten heeft contact met de huisarts in één jaar? Wat is het gemiddelde aantal contacten? Hoe zit het met de omvang van het zorggebruik per leeftijdscategorie? En per regio? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Zorggebruik bij de huisarts: drie onderdelenZorggebruik bij de huisarts: drie onderdelen

De rapportages over de omvang het het zorggebruik bij huisartsen in 2022 hebben we onderverdeeld in drie onderdelen, waarover we hieronder de cijfers in tabellen presenteren:

 • Onderdeel 1: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk
 • Onderdeel 2: Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk
 • Onderdeel 3: Aantal M&I-verrichtingen door de huisarts (verrichtingen gericht op modernisering en innovatie)

Sinds 2015 is de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samengebracht in één model met drie segmenten. Ieder segment heeft zijn eigen kenmerk.

 • Segment 1: basisvoorziening huisartsenzorg
 • Segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg
 • Segment 3: resultaatbeloning en zorgvernieuwing


Wat valt op, als we de gepresenteerde overzichten van alle drie de onderdelen hieronder bekijken:

Samengevat: kernpunten omvang zorggebruik 2022

 • Percentage ingeschreven patiënten dat contact had met de huisarts: Driekwart (77,6%) van de ingeschreven patiënten bij een huisarts had in 2022 minimaal één contact met de huisartsenpraktijk. Dit percentage is hoger dan in 2021 (76,6%), maar nog altijd iets lager dan in 2019 (78,2%). 
 • Gemiddelde aantal contacten per patiënt met de huisartsenpraktijk: Patiënten hadden in 2022 gemiddeld 5,0 keer contact met de huisartsenpraktijk. Dit is ongeveer gelijk aan het niveau van 2021 en het niveau van voor de coronapandemie. 
 • Gemiddelde aantal contacten per patiënt met de huisarts: De contacten met de huisartsenpraktijk in 2022 betroffen hoofdzakelijk contacten met de huisarts (83,7%). Consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten (resp. gemiddeld 1,3 en 2,2 contacten per patiënt) zijn het meeste gedeclareerd, en kwamen gemiddeld het meest voor bij patiënten van 85 jaar en ouder (resp. gemiddeld 4,2 en 4,7 contacten per patiënt).
 • Gemiddelde aantal contacten per patiënt met de POH-GGZ: Het aantal consulten bij de POH-GGZ in 2022 was 169 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit is 12% hoger dan in 2019 (150) en nagenoeg gelijk aan 2021. De meeste contacten met de POH-GGZ waren consulten van 20 minuten en langer (134 contacten per 1.000 ingeschreven patiënten). Dit past in de trend van meer psychische problematiek tijdens en na corona.
 • Gemiddelde aantal Modernisatie- & Innovatieverrichtingen per patiënt: Het aantal gedeclareerde modernisering en innovatie (M&I)-verrichtingen was 184 per 1.000 ingeschreven patiënten in 2022; dit is bijna gelijk aan 2021 (187).Bij zowel mannen als vrouwen werd de M&I-verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ het meeste gedeclareerd. Deze verrichting mocht vanaf maart 2020 gebruikt worden voor huisbezoek bij (mogelijke) gevallen van COVID-19.

Per onderdeel (zie hierboven) bieden we de informatie over de omvang van het zorggebruik in huisartsenpraktijken.

Onderdeel 1: Aantal contacten met de huisartsenpraktijkOnderdeel 1: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk

We presenteren van het gemiddelde aantal huisartscontacten per jaar per ingeschreven patiënt. We geven de kernpunten weer over 2022 en vergelijken die met de kernpunten over 2021.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Onderdeel 1: Kernpunten aantal contacten met de huisartsenpraktijk in 2022

 • Totaal aantal contacten: Per 1.000 ingeschreven patiënten waren er in 2022 5.049,6 contacten met de huisartsenpraktijk, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 5,0 contacten per persoon (Tabel 5). Dit is vergelijkbaar met het aantal contacten dat patiënten in 2021 en het jaar voor de COVID-19 pandemie (2019) hadden. 
 • Contacten voor ketenzorg: Het aantal contacten voor ketenzorg in 2022 was 467 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit is een daling t.o.v. 2021, toen het aantal contacten voor ketenzorg op 483 per 1.000 patiënten lag. De grootste daling was te zien bij ketenzorg voor Astma (-12,4%) en COPD (-6,5%). Bij diabetes was er geen daling te zien (+0,6%). Contacten voor ketenzorg wordt geschat op basis van het aantal mensen in een ketenzorgprogramma. Per persoon wordt gerekend met een vast aantal consulten per aandoening waarvoor zij ketenzorg ontvangen (zie hier uitleg over de gebruikte methode). De daling in 2022 laat dus vooral zien dat er bij minder patiënten ketenzorg geregistreerd was.
 • Contacten POH-GGZ: Het aantal contacten met de POH-GGZ in 2022 was 169 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit is een lichte daling t.o.v. 2021, toen het aantal contacten met de POH-GGZ op 172 per 1.000 patiënten lag. Dit aantal is nog wel iets hoger dan in 2019 (150), het jaar voor de COVID-19 pandemie. 
Tabel: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022
Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2022
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Huisarts 3.642,0 2.236,4 3.470,3 4.166,3 5.619,5 7.844,3 12.296,8 4.226,2
Ketenzorg* 0,4 6,7 72,7 584,6 1285,8 1592,8 1617,6 467,1
M&I verrichting 11,3 26,8 96,1 184,2 327,9 520,1 1127,2 183,7
POH-GGZ 3,1 64,9 244,9 191,8 123,3 117,4 112,2 168,8
ANW-consulten 1,0 0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 2,5 0,6
Eerstelijns verblijf - - 0,1 0,5 0,8 2,8 13,1 0,7
Keuringen 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,9 0,6 0,3
Stoppen met roken - - 2,5 3,5 2,4 0,8 0,2 2,1
Totaal  3.657,9 2.335,3 3.887,4 5.131,6 7.360,7 10.081,0 15.170,3 5.049,6

*Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel: Aantal contacten met de huisarts per 1000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022
Number of consultations with the general practitionar by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2022

  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 1.002,1 581,9 1.081,9 1.245,8 1.678,9 2.381,0 4.154,5 1.276,8
Consult 5-20 minuten 2.286,9 1.402,7 1.892,6 2.214,4 2.908,0 3.763,3 4.714 2.231,5
Consult 20 minuten en langer 348,8 249,5 485,0 668,5 874,7 1.125,6 1.174,5 596,0
Visite kort 2,7 1,2 5,0 15,4 66,1 255,8 1.062,4 54,8
Visite lang 1,5 1,0 5,0 21,5 91,1 317,7 1.190,6 66,4
Vaccinatie <0,1 0,1 0,9 0,7 0,6 1,0 0,7 0,7
Totaal  3.642,0 2.236,4 3.470,3 4.166,3 5.619,5 7.844,3 12.296,8 4.226,2

*.Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Tabel: Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022
Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1000 registered patients, 2022
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Consult < 5 minuten 0,4 6,3 19,4 11,8 7,1 7,4 8,8 12,2
Consult 5-20 minuten 0,9 9,6 28,1 18,6 11,3 12,4 13,9 18,5
Consult 20 minuten en langer 1,7 48,7 196,4 159,1 97,7 78,1 42,5 133,8
Groepsconsult <0,1 0,1 0,5 0,4 0,7 0,3 0,2 0,4
Visite  kort <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 1,3 0,1
Visite lang <0,1 0,1 0,5 1,8 6,4 18,9 45,7 3,7
Totaal  3,1 64,9 244,9 191,8 123,3 117,4 112,2 168,8

Onderdeel 2: Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijkOnderdeel 2: Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk

Wat valt op, als we de onderstaande tabel bekijken:

Kernpunten aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk

 • In 2022 had 77,6% van alle ingeschreven patiënten minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk. 
 • Bij kinderen van 0 t/m 4 jaar en kinderen van 5 t/m 17 jaar lag het aantal patiënten met minimaal één gedeclareerd contact in 2022 hoger dan in 2021 (79,0% versus 76,1% voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en 67,9% versus 64,1% voor kinderen van 5 t/m 17 jaar). 
 • Bij de overige leeftijdsgroepen verschilde het aantal patiënten met minimaal één gedeclareerd contact nauwelijks tussen 2022 en 2021.
Tabel: Percentage ingeschreven patiënten met één of meerdere contacten met de huisartsenpraktijk per jaar naar leeftijdsgroep, 2018-2022 
Percentage of registered patients with one or more contacts with the practice per year by age group, 2018-2022
  2018 2019 2020* 2021* 2022
0-4 jaar 78,2 78,3 71,0 76,1 79,0
5-17 jaar 69,7 69,3 63,8 64,1 67,9
18-44 jaar 72,7 72,9 70,4 71,6 72,7
45-64 jaar 80,3 80,3 77,8 79,3 78,9
65-74 jaar 89,0 89,3 87,4 88,3 88,1
75-84 jaar 94,2 94,3 93,6 93,4 93,4
85 jaar en ouder  95,9 96,5 96,7 96,6 96,5
Totaal 78,1 78,2 75,3 76,6 77,6

*. In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. COVID-19 pandemie.

Onderdeel 3: Aantal M&I-verrichtingen (Modernisering & Innovatie) door huisartsenOnderdeel 3: Aantal M&I-verrichtingen (Modernisering & Innovatie) door huisartsen

Wat valt op, als we het overzicht hieronder bekijken:

Kernpunten aantal M&I-verrichtingen

 • Het aantal gedeclareerde M&I-verrichtingen was 184 per 1.000 ingeschreven patiënten in 2022. Dit is bijna gelijk aan de 187 per 1.000 in 2021 en 186 voor de COVID-19 pandemie in 2019.
 • Voor vrouwen werden meer M&I-verrichtingen gedeclareerd dan voor mannen. Bij zowel mannen als vrouwen werd de M&I verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ het meeste gedeclareerd, gevolgd door ‘Chirurgie’.
 • De verrichting ‘Intensieve zorg, dag’ mocht in 2020 en 2021 gebruikt worden voor bezoek aan huis bij (mogelijke) gevallen van COVID-19, waarbij de huisarts in volledige bescherming moest verschijnen.

In de tabel ziet u de gedeclareerde M&I-verrichtingen in 2022 en eerdere jaren.

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2022

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2022, standardized to the Netherlands on age, gender and urbanity
M&I verrichting Man % Vrouw % Totaal %
Intensieve zorg, dag 29,2 18,9 39,7 18,6 34,5 18,8
Chirurgie 29,1 18,9 33,6 15,8 31,4 17,1
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 19,9 12,9 22,5 10,6 21,2 11,6
Therapeutische injectie (Cyriax) 13,5 8,8 23,1 10,8 18,3 10,0
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) 15,0 9,8 16,7 7,8 15,9 8,6
Longfunctiemeting (= spirometrie) 8,5 5,5 10,7 5,0 9,6 5,2
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje - - 14,1 6,6 7,1 3,9
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis 4,3 2,8 6,6 3,1 5,4 3,0
Diagnostiek met behulp van Doppler 4,6 3,0 4,7 2,2 4,7 2,6
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang 4,6 3,0 4,4 2,1 4,5 2,5
Diabetes begeleiding per jaar 4,9 3,2 4,0 1,9 4,5 2,4
Polyfarmacie 3,1 2,0 4,6 2,1 3,8 2,1
Uitstrijkje - - 6,9 3,2 3,5 1,9
Cognitieve functietest (MMSE) 2,9 1,9 4,3 2,0 3,6 1,9
Hartritmestoornissen 1,5 1,0 2,8 1,3 2,2 1,2
Diabetes – instellen op insuline 2,3 1,5 2,0 1,0 2,2 1,2
Teledermatologie 1,7 1,1 2,3 1,1 2,0 1,1
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 1,9 1,2 2,1 1,0 2,0 1,1
Module Abdominale echografie 1,2 0,8 3,0 1,4 2,1 1,1
Spleetlamponderzoek 1,2 0,8 1,3 0,6 1,3 0,7
Intensieve zorg, ANW 1,1 0,7 0,9 0,4 1,0 0,5
Audiometrie 0,5 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3
Oogboring 0,9 0,6 <0,1 <0,1 0,5 0,3
Tympanometrie 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2
Euthanasie 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2
MRSA-screening 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Palliatieve consultatie, visite 0,2 0,1 0,2 <0,1 0,2 0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Reizigersadvisering 0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1
Sterilisatie man <0,1 <0,1 - - <0,1 <0,1
Besnijdenis <0,1 <0,1 - - <0,1 <0,1
Totaal 153,9 100 213,1 100 183,7 100
Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2021

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2021, standardized to the Netherlands on age, gender and urbanity Man % Vrouw
M&I verrichting Man % Vrouw % Totaal %
Intensieve zorg, dag 35,4 22,8% 46,3 21,1% 40,8 21,8%
Chirurgie 28,8 18,6% 32,9 15,1% 30,9 16,5%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 19,5 12,6% 22,0 10,0% 20,7 11,1%
Therapeutische injectie (Cyriax) 14,1 9,1% 23,9 10,9% 19,1 10,2%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) 15,3 9,9% 17,6 8,0% 16,5 8,8%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje - - 16,3 7,4% 8,2 4,4%
Diabetes begeleiding per jaar 6,1 3,9% 5,2 2,4% 5,6 3,0%
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang 5,4 3,5% 5,5 2,5% 5,4 2,9%
Uitstrijkje - - 9,5 4,3% 4,8 2,6%
Diagnostiek met behulp van Doppler 4,3 2,7% 4,4 2,0% 4,3 2,3%
Polyfarmacie 3,2 2,1% 4,8 2,2% ,4,0 2,,1%
Cognitieve functietest (MMSE) 2,6 1,7% 4,3 2,0% 3,5 1,9%
Longfunctiemeting (= spirometrie) 3,0 2,0% 3,8 1,7% 3,4 1,7%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis 1,8 1,2% 4,7 2,2% 3,3 1,7%
Diabetes – instellen op insuline 2,6 1,6% 2,2 1,0% 2,4 1,3%
Module Abdominale echografie 1,2 0,8% 3,2 1,5% 2,2 1,2%
Teledermatologie 1,8 1,2% 2,3 1,1% 2,1 1,1%
Hartritmestoornissen 1,4 0,9% 2,4 1,1% 1,9 1,0%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 1,9 1,3% 1,7 0,8% 1,8 1,0%
Spleetlamponderzoek 1,6 1,0% 1,7 0,8% 1,6 0,9%
Intensieve zorg, ANW 1,4 0,9% 1,3 0,6% 1,4 0,7%
Audiometrie 0,6 0,4% 0,6 0,3% 0,6 0,3%
Oogboring 1,0 0,6% <0,1 <0,1% 0,5 0,3%
COPD-gestructureerde zorg per jaar 0,5 0,3% 0,6 0,3% 0,5 0,3%
Tympanometrie 0,3 0,2% 0,4 0,2% 0,4 0,2%
Palliatieve consultatie, telefonisch 0,3 0,2% 0,3 0,2% 0,3 0,2%
Euthanasie 0,4 0,3% 0,3 0,2% 0,4 0,2%
MRSA-screening 0,2 0,1% 0,2 <0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, visite 0,1 <0,1% 0,3 0,1% 0,2 0,1%
Besnijdenis <0,1 <0,1%

<0,1

<0,1% <0,1 <0,1%
Chirurgie in geval van cosmetiek <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Reizigersadvisering <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Sterilisatie man <0,1 <0,1% - - <0,1 <0,1%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Totaal 155,0 100% 218,9 100% 187,1 100%
Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2020

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2020
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2020
M&I verrichting Man % Vrouw % Totaal %
Intensieve zorg, dag 34,9 25,5% 47,2 24,4% 41,1 24,8%
Chirurgie 25,4 18,5% 27,9 14,4% 26,6 16,1%
Therapeutische injectie (Cyriax) 13,9 10,1% 23,5 12,1% 18,7 11,3%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 14,7 10,7% 17,1 8,8% 15,9 9,6%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) 12,6 9,2% 14,3 7,4% 13,5 8,1%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje - - 15,7 8,1% 7,9 4,8%
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang 4,8 3,5% 5,1 2,6% 5,0 3%
Longfunctiemeting (= spirometrie) 4,0 2,9% 5,1 2,6% 4,6 2,8%
Polyfarmacie 3,0 2,2% 4,4 2,3% 3,7 2,2%
Diagnostiek met behulp van Doppler 3,3 2,4% 3,4 1,8% 3,4 2,0%
Cognitieve functietest (MMSE) 2,2 1,6% 3,4 1,8% 2,8 1,7%
Uitstrijkje - - 4,8 2,5% 2,5 1,5%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis 1,3 0,9% 3,6 1,8% 2,4 1,5%
Module Abdominale echografie 1,4 1,0% 2,9 1,5% 2,2 1,3%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 2,1 1,5% 1,9 1% 2,0 1,2%
Diabetes – instellen op insuline 2,1 1,6% 2,0 1,0% 2,0 1,2%
Teledermatologie 1,7 1,2% 2,1 1,1% 1,9 1,1%
Diabetes begeleiding per jaar 2,0 1,4% 1,7 0,9% 1,9 1,1%
Spleetlamponderzoek 1,6 1,1% 1,7 0,9% 1,6 1%
Intensieve zorg, ANW 1,6 1,2% 1,5 0,8% 1,5 0,9%
Hartritmestoornissen 1,0 0,7% 1,9 1% 1,4 0,9%
Audiometrie 0,5 0,4% 0,6 0,3% 0,6 0,3%
Oogboring 1,1 0,8% <0,1 <0,1% 0,6 0,3%
Tympanometrie 0,4 0,3% 0,5 0,2% 0,4 0,3%
Euthanasie 0,4 0,3% 0,4 0,2% 0,4 0,2%
COPD-gestructureerde zorg per jaar 0,3 0,2% 0,3 0,1% 0,3 0,2%
MRSA-screening 0,2 0,2% 0,2 0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, telefonisch 0,2 0,1% 0,2 0,1% 0,2 0,1%
Palliatieve consultatie, visite 0,1 <0,1% 0,1 <0,1% 0,1 <0,1%
Reizigersadvisering <0,1 <0,1% 0,1 <0,1% 0,1 <0,1%
Sterilisatie man <0,1 <0,1% - - <0,1 <0,1%
Besnijdenis <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Chirurgie in geval van cosmetiek <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Totaal 137,0 100% 193,6 100% 165,5 100%
Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2019

Tabel: Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2019
Number and percentage declared M&I services by gender per 1000 registered patients, 2019
M&I verrichting Man % Vrouw % Totaal %
Chirurgie 29,8 19,6% 35,1 16% 32,5 17,5%
Intensieve zorg, dag 26,2 17,2% 36,0 16,4% 31,1 16,7%
Therapeutische injectie (Cyriax) 13,8 9,1% 24,7 11,3% 19,3 10,4%
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 16,7 11% 19,0 8,7% 17,9 9,6%
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) 15,5 10,2% 18,0 8,2% 16,7 9%
Longfunctiemeting (= spirometrie) 13,6 8,9% 17,2 7,9% 15,4 8,3%
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje - - 15,7 7,1% 7,9 4,3%
Diagnostiek met behulp van Doppler 5,1 3,3% 5,1 2,3% 5,1 2,7%
Uitstrijkje - - 9,7 4,4% 4,9 2,7%
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang 4,8 3,1% 4,8 2,2% 4,8 2,6%
Polyfarmacie 3,4 2,3% 5,0 2,3% 4,2 2,3%
Cognitieve functietest (MMSE) 2,6 1,7% 4,0 1,8% 3,3 1,8%
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis 1,7 1,1% 4,6 2,1% 3,2 1,7%
Diabetes begeleiding per jaar 2,9 1,9% 2,5 1,2% 2,7 1,5%
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 2,3 1,5% 2,6 1,2% 2,5 1,3%
Spleetlamponderzoek 2,1 1,4% 2,3 1,1% 2,2 1,2%
Diabetes – instellen op insuline 2,0 1,3% 1,9 0,9% 1,9 1%
Module Abdominale echografie 1,0 0,6% 2,6 1,2% 1,8 1%
Teledermatologie 1,4 0,9% 1,9 0,9% 1,7 0,9%
Intensieve zorg, ANW 1,5 1,0% 1,4 0,6% 1,4 0,8%
Hartritmestoornissen 0,9 0,6% 1,8 0,8% 1,3 0,7%
Audiometrie 0,9 0,6% 0,9 0,4% 0,9 0,5%
Oogboring 1,1 0,7% <0,1 <0,1% 0,6 0,3%
Tympanometrie 0,5 0,3% 0,6 0,3% 0,5 0,3%
COPD-gestructureerde zorg per jaar 0,5 0,3% 0,5 0,2% 0,5 0,3%
Reizigersadvisering 0,5 0,3% 0,5 0,2% 0,5 0,3%
MRSA-screening 0,4 0,3% 0,5 0,2% 0,4 0,2%
Euthanasie 0,3 0,2% 0,3 0,1% 0,3 0,2%
Palliatieve consultatie, telefonisch 0,2 0,1% 0,2 <0,1% 0,2 <0,1%
Sterilisatie man <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Besnijdenis <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Chirurgie in geval van cosmetiek <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Varices sclerosering in geval van cosmetiek <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Palliatieve consultatie, visite <0,1 <0,1% <0,1 <0,1% <0,1 <0,1%
Totaal 151,8 100% 219,5 100% 185,8 100%


Bron en verantwoording cijfers huisartsenzorgBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg

De cijfers over zorgverlening huisartsenzorg zijn gebaseeerd op elektronisch geregistreerde gegevens uit patiëntinformatiesystemen van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van 430 huisartsenpraktijken met ongeveer 1,9 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Nivel Peilstations verzamelen niet meegenomen.

Bes, J., Heins, M., Hek, K., Vanhommerig, J. Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-04-2024; geraadpleegd op 14-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/nivel-cijfers-zorg-eerste-lijn/nivel-cijfers-zorg-die-huisarts-verleent/omvang-zorggebruik