Methode vaststellen jaarcijfers aandoeningen (incidentie- en prevalentiecijfers

Huisartsenregistraties zijn een belangrijke informatiebron voor het berekenen van incidentie- en prevalentiecijfers, oftewel het aantal nieuwe en bestaande gevallen van klachten en aandoeningen. Huisartsen registreren aandoeningen van patiënten in toenemende mate in zogenaamde zorgepisodes. Een zorgepisode is gedefinieerd als de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem geneeskundige hulp vraagt. Een zorgepisode omvat naast contacten ook bijvoorbeeld verrichtingen en medicamenteuze behandelingen voor het betreffende probleem. Voor valide incidentie- en prevalentiecijfers is alleen het gebruik van zorgepisodes niet toereikend. De registratie van zorgepisodes in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) is namelijk niet altijd volledig en/of juist. Daarbij is het einde van een zorgepisode vaak niet het moment dat de gezondheidsklacht ook daadwerkelijk over is en hierdoor wordt de ziekteduur vaak onderschat. Daarom is besloten om de door de huisarts geregistreerde zorgepisodes te bewerken tot een zogenaamde ziekte-episode. Deze ziekte-episode loopt van de diagnosedatum tot de geschatte datum van herstel. De geconstrueerde ziekte-episodes worden gebruikt om incidentie- en prevalentiecijfers te berekenen voor zowel Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn als producten van het RIVM, zoals de Staat van Volksgezondheid en Zorg, Volksgezondheidenzorg.info en de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de totstandkoming van de prevalentie- en incidentiecijfers op basis van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vindt u hier

Nielen MMJ, Davids R, Gommer M, Poos R, Verheij RA. Berekening morbiditeitscijfers op basis van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 31-03-2020; geraadpleegd op 06-04-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methode-vaststellen-jaarcijfers-aandoeningen