Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die oefentherapiepraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

WereldbolOmvang gegevensverzameling deelnemende diëtisten

In 2020 zijn in het kader van Nivel Zorgregistraties gegevens verzameld over 11.139 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 177 oefentherapeuten werkzaam in 53 eerstelijns oefentherapiepraktijken.

Vinkje GoedRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende oefentherapiepraktijken en oefentherapeuten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties in 2020 is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijk geregistreerde eerstelijns oefentherapiepraktijken en oefentherapeuten uit het Algemeen Gegevens Beheer (AGB) register van december 2019:

 • Wanneer we globaal kijken naar de verdeling van de oefentherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties over vier regio’s, dan is dit vergelijkbaar met de landelijke verdeling van oefentherapiepraktijken.
 • De gemiddelde leeftijd van de oefentherapeuten is met bijna 44 jaar gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het percentage mannelijke therapeuten in de Nivel Zorgregistraties database ligt met 8,5% lager dan het landelijke percentage.
 • Door een stijging van het aantal praktijken met kinderoefentherapeuten in de registratie in voorgaande jaren wordt ongeveer 38% van de behandelingen in het kader van deze specialisatie gegeven. Dit is waarschijnlijk hoger dan de landelijke verdeling. Van de oefentherapeuten die lid zijn van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar Mensendieck is 13% kinderoefentherapeut.

Tabel 1Vergelijking aandeel oefentherapiepraktijken Nivel Zorgregistraties (2020) en aandeel oefentherapiepraktijken landelijk (2019), naar regio

 

Nivel Zorgregistraties

Landelijk

Aantal oefentherapiepraktijken**

N=53

%

N=1.852

%

Regio*

       

Noord

4

7,6

137

7,2

Oost

12

22,6

497

26,8

Zuid

12

22,6

320

17,3

West

25

47,2

901

48,8

*Regio-indeling: >Noord (Drenthe, Friesland, Groningen), Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland), Zuid (Noord-Brabant, Limburg), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland)
>**Van oefentherapiepraktijken met meerdere vestigingen zijn alleen de gegevens van de hoofdlocatie meegenomen.

 

Tabel 2. Vergelijking van geslachtsverdeling en gemiddelde leeftijd van oefentherapeuten in Nivel Zorgregistraties (2020) en oefentherapeuten inschreven in het AGB-register (2019)

 

   Nivel Zorgregistraties

Landelijk

 

N=177*

%

N=1.910

%

Man

9

8,5

       244

12,8

Vrouw

97

91,5

1.666

87,2

Gemiddelde leeftijd

43,9

44,1

* Totaal aantal therapeuten in de NZR database, leeftijd en geslacht is bekend van respectievelijk 79 en 106 therapeuten

Representativiteit voorgaande jaren

Verandering over de jaren in de verzameling praktijken en oefentherapeuten die aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn deelnemen kan een oorzaak zijn van kleine verschuivingen in de gerapporteerde patiëntkenmerken en oefentherapeutische zorg.

PatienteninformatieInhoud gegevensverzameling

De gegevens met betrekking tot oefentherapeuten die in 2020 voor Nivel Zorgregistraties zijn verzameld, zijn gegevens die iedere oefentherapeut vastlegt voor de reguliere administratie en welke nodig zijn voor declaratie van behandelingen, aangevuld met gegevens uit de richtlijn Oefentherapeutische verslaglegging 2018.

De Cijfers oefentherapeuten die we door de jaren heen hebben verzameld, hebben betrekking op verschillende elementen van het zorgproces:

 • Patiëntkenmerken
 • Aanmelding
 • Omvang zorggebruik
 • Gezondheidsproblemen
 • Behandeling
 • Evaluatie

Opmerkingen hierbij:

 • De gegevens die nodig zijn voor de gepresenteerde resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle informatie in alle softwarepakketten aanwezig is, of doordat gegevens niet zijn ingevuld door de oefentherapeut.
 • Ook zijn sommige berekeningen gebaseerd op een selectie van de patiëntenpopulatie. Om bijvoorbeeld cijfers over de evaluatie van de behandeling te berekenen, worden alleen gegevens van patiënten gebruikt voor wie in het betreffende kalenderjaar de behandeling is beëindigd.

Voor meer informatie over de verzamelde gegevens voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: zie Specificatie gegevensverzameling Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – Oefentherapeuten.

TurfstreepjesWijze van verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens van oefentherapiepraktijken verloopt als volgt:

 1. Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware.
 2. Jaarlijks worden gegevens uit dit dossier gefilterd en verstuurd naar het Nivel. Alléén gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.
 3. Met software van een Trusted Third Party (TTP) worden patiënt-identificerende gegevens naar een zogenaamd pseudoniem geconverteerd. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Het gepseudonimiseerde extractiebestand wordt naar het Nivel verzonden.

Deelnemende Softwareleveranciers zijn:

 • Intramed (Intramed)
 • LogicData (Fysiologic)
 • Monitored Rehab Systems (FysioRoadMap)
 • Fairware (Winmens) 
 • ProSoftware (Zorgadmin)
 • Convenient
 • SpotOnMedics
 • World of Health
 • Abakus
 • SoftSQRE
 • Call Care Nederland

KwaliteitbeoordelingKwaliteitscontrole op de cijfers

Om de kwaliteit van de cijfers te waarborgen, controleren we de aangeleverde gegevens op duplicaten van data, op niet-interpreteerbare waarden in velden en op de continuïteit van de aanleveringen van de gegevens.

Als er sprake is van een ontbrekende periode in de aanlevering van een praktijk, kunnen gegevens over de omvang van de behandeling bij de oefentherapeut niet berekend worden. Het is immers niet bekend hoeveel consulten hebben plaatsgevonden in de periode waarover geen gegevens zijn aangeleverd.

Veldkamp R., Meijer, W . Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-11-2022; geraadpleegd op 02-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methoden-vaststellen-cijfers-zorgverlening/methode-vaststellen-cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten