Methode vaststellen cijfers ziekten op jaarbasis

We berekenen de incidentie- en prevalentiecijfers, oftewel het aantal nieuwe en bestaande gevallen, van klachten en aandoeningen.

De huisartsenregistraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, inclusief de gegevens van de Nivel Peilstations, vormen een belangrijke informatiebron voor het vaststellen van de incidentie- en prevalentiecijfers.

Methode: registeren van zorgepisodes én ziekte-episodesMethode: registeren van zorgepisodes én ziekte-episodes

Voor het berekenen van de Cijfers over ziekten en aandoeningen op jaarbasis (incidentie en prevalentie) maken we gebruik van twee onderverdelingen van de huisartsenregistraties: die in zorgepisodes en die in een ziekte-episodes.

Zorgepisodes
Huisartsen registreren gezondheidsproblemen van patiënten in toenemende mate in zogenaamde zorgepisodes.

Zorgepisode

Voor valide incidentie- en prevalentiecijfers is alleen het gebruik van zorgepisodes niet toereikend. De registratie van zorgepisodes in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) is namelijk niet altijd volledig en/of juist. Daarbij is het einde van een zorgepisode vaak niet het moment dat de gezondheidsklacht ook daadwerkelijk over is en hierdoor wordt de ziekteduur vaak onderschat. Daarom is besloten om de door de huisarts geregistreerde zorgepisodes te bewerken tot een zogenaamde ziekte-episode.

Ziekte-episodes
Een ziekte-episode kan als volgt worden omschreven:

Ziekte-episode

De geconstrueerde ziekte-episodes worden gebruikt om incidentie- en prevalentiecijfers te berekenen voor zowel Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn als producten van het RIVM, zoals de Staat van Volksgezondheid en Zorg, Volksgezondheidenzorg.info en de Volksgezondheid Toekomst Verkenning.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Methode: registeren van zorgepisodes én ziekte-episodesBerekening morbiditeitscijfers

Meer gedetailleerde informatie over de totstandkoming van de prevalentie- en incidentiecijfers op basis van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vindt u in het document Berekening morbiditeitscijfers op basis van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

 

Vanhommerig, J, Overbeek, L. Methode vaststellen cijfers ziekten op jaarbasis. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/vaststellen-cijfers-ziekten-op-jaarbasis