Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die fysiotherapiepraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

Omvang gegevensverzameling deelnemende fysiotherapiepraktijkenOmvang gegevensverzameling deelnemende fysiotherapiepraktijken

In 2022 zijn binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zorggegevens verzameld van 896.408 patiënten die fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen, van in totaal 6758 fysiotherapeuten, die werkzaam zijn in 489 eerstelijnsfysiotherapiepraktijken. Van het totaal aantal patiënten waren er gegevens over 894.044 nieuwe behandelepisodes en 954.021 afgesloten episodes. In de kaart van Nederland ziet u de geografische spreiding van de fysiotherapiepraktijken waarover wij rapporteren.

Selecteer desgewenst een andere zorgdiscipline direct onder de kaart.

Representativiteit van de cijfersRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2022 is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijke geregistreerde eerstelijns fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten uit het Algemeen Gegevens Beheer (AGB) register van december 2019. Wanneer we globaal kijken naar de verdeling van de deelnemende fysiotherapiepraktijken van Nivel Zorgregistraties over vier regio’s, zien we een iets andere verdeling in vergelijking met de landelijke verdeling van fysiotherapiepraktijken. Met name het aandeel praktijken in Oost-Nederland is hoger binnen Nivel Zorgregistraties.

Tabel: Vergelijking aandeel fysiotherapiepraktijken Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn n 2022 en aandeel fysiotherapiepraktijken landelijk in 2019, naar regio.

  Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Landelijk
Aantal fysiotherapiepraktijken** N=489 % N=11.230 %
Regio*        
Noord 53 10,8 1.054 9,4
Oost 144 29,5 2.171 19,3
Zuid 98 20,0 2.472 22,0
West 192 39,3 5.533 49,3
* Regio-indeling: Noord (Drenthe, Friesland, Groningen), Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland), Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht)
** Van fysiotherapiepraktijken met meerdere vestigingen zijn alleen de gegevens van de hoofdlocatie meegenomen.

Representiviteit beroepsgroep fysiotherapeuten

De gemiddelde leeftijd van de fysiotherapeuten die in 2022 deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is met 41,2 jaar iets lager dan het landelijk gemiddelde, dat op ruim 42 jaar ligt. Het percentage mannelijke (48,5%) en vrouwelijke (51,5%) therapeuten is iets evenrediger verdeeld ten opzichte van het AGB-register.

Tabel: Vergelijking van geslachtsverdeling en gemiddelde leeftijd van fysiotherapeuten in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2022 en fysiotherapeuten inschreven in het AGB-register in 2019.

  Nivel Zorgregistraties Landelijk
  N=6758* % N=31.456 %
Man 870 48,5 12.849 40,8
Vrouw 925 51,5 18.607 59,2
Gemiddelde leeftijd 41,2  
* Totaal aantal therapeuten in de database van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, leeftijd en geslacht is bekend van respectievelijk 955 en 1898 therapeuten


Representativiteit voorgaande jaren

In 2022 namen 6758 fysiotherapeuten deel, verspreid over 489 praktijken (representativiteit)
In 2021 namen 6126 fysiotherapeuten deel, verspreid over 420 praktijken (representativiteit)
In 2020 namen 4127 fysiotherapeuten deel, verspreid over 300 praktijken (representativiteit)
In 2019 namen 2667 fysiotherapeuten deel, verspreid over 216 praktijken (representativiteit)
In 2018 namen 350 fysiotherapeuten deel, verspreid over 57 praktijken (representativiteit).
In 2017 namen 216 fysiotherapeuten deel, verspreid over 48 praktijken (representativiteit).
In 2016 namen 204 fysiotherapeuten deel, verspreid over 50 praktijken (representativiteit).
In 2015 namen 194 fysiotherapeuten deel, verspreid over 47 praktijken (representativiteit)
In 2014 namen 171 fysiotherapeuten deel, verspreid over 40 praktijken (representativiteit)
In 2013 namen 131 fysiotherapeuten deel, verspreid over 43 praktijken (representativiteit)
In 2012 namen 58 fysiotherapeuten deel, verspreid over 26 praktijken (representativiteit)
In 2011 namen 62 fysiotherapeuten deel, verspreid over 29 praktijken (representativiteit)

Inhoud gegevensverzamelingInhoud gegevensverzameling

De gegevens die voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn de gegevens die iedere deelnemende fysiotherapeut vastlegt in de reguliere administratie en nodig zijn voor declaratie van behandelingen. Deze zijn aangevuld met gegevens uit de KNGF-richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’. Op de Nivel-webpagina voor deelnemende zorgverleners aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vindt u de specificaties van de gegevensverzameling.


De gegevens die nodig zijn voor de gepresenteerde resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle informatie in alle softwarepakketten aanwezig is, of doordat gegevens niet zijn ingevuld door de deelnemende fysiotherapeut. Ook zijn sommige berekeningen gebaseerd op een selectie van de patiëntenpopulatie. Om bijvoorbeeld cijfers over de evaluatie van de behandeling te berekenen, worden alleen gegevens van patiënten gebruikt voor wie in het betreffende jaar de behandeling is beëindigd.

Voor meer informatie over de verzamelde gegevens voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: zie Specificatie gegevensverzameling Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – Fysiotherapeuten.

Wijze van verzamelen van gegevensWijze van verzamelen van gegevens

Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Jaarlijks worden gegevens uit dit dossier gefilterd en verstuurd naar het Nivel. Alléén gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen. Vóórdat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, zet software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens om naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over privacy is te vinden in het Privacyreglement van Nivel Zorgregistraties (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/privacybescherming).

Praktijken die deelnemen gebruiken software van de volgende leveranciers:

 • Intramed (Intramed)
 • LogicData B.V. (Fysiologic)
 • Monitored Rehab Systems B.V. (FysioRoadMap)
 • Fairware (Winmens)
 • ProSoftware (Zorgadmin)
 • Convenient B.V.
 • SpotOnMedics B.V.
 • Systek
 • World of Health
 • Abakus
 • SoftSQRE
 • Call Care Nederland

Kwaliteitscontrole op de cijfersKwaliteitscontrole op de cijfers

Bij het opstellen van de jaarcijfers worden niet alle gegevens gebruikt die zijn verzameld binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Voor het berekenen van de jaarcijfers zijn alleen de beschikbare data met voldoende kwaliteit geselecteerd. De aangeleverde gegevens worden daartoe gecontroleerd op de criteria:

 • Betreffen het geen duplicaten van originele data?
 • Bevatten de velden met data geen oninterpreteerbare waarden?
 • Is er sprake van een continue aanlevering over de tijd van de gegevens?

Als er sprake is van een ontbrekende periode in de aanlevering van een praktijk, kunnen gegevens over de omvang van de behandeling bij de fysiotherapeut niet berekend worden. Het is immers niet bekend hoeveel consulten hebben plaatsgevonden in de periode waarover geen gegevens zijn aangeleverd.

Veldkamp, R., Meijer, W. Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/vaststellen-cijfers-zorgverlening-eerste-lijn/fysiotherapeuten