Nivel-cijfers Zorg die de fysiotherapeut verleent - aard en omvang

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen, kinderen - gaan er per jaar naar de fysiotherapeut? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de fysiotherapeut; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoelang duurt een behandeltraject? We geven inzicht in de fysiotherapeutische zorg op basis van de registraties uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeut is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.

Rol fysiotherapeut in de eerstelijnszorgRol fysiotherapeut in de eerstelijnszorg

Een fysiotherapeut gaat - kortgezegd - als volgt te werk in het behandeltraject van een patiënt: via een proces van klinisch redeneren komt de fysiotherapeut tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan hij of zij de therapeutische en/of preventieve interventies uitvoert. Meer informatie vindt u in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut, vastgelegd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De zorg die de fysiotherapeut verleent, in cijfersDe zorg die de fysiotherapeut verleent, in cijfers

De meest recente kerncijfers van de zorg bij de fysiotherapeut vindt u hieronder (samengevat) en in het rapport Zorg door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022. Hierin worden ze - samen met vele andere kerncijfers - beeldend gepresenteerd in grafieken en tabellen, en voorzien van duiding.

Kernpunten fysiotherapeutische zorg, 2022 en voorgaande jaren

Uit: Zorg door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022
Bron: de cijfers van 2022 zijn gebaseerd op de dossiers van 896.408 patiënten die zijn behandeld in 489 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiëntkenmerken
 • In 2022 was 58,8% van de patiënten die bij de fysiotherapeut kwamen, vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van de patiënten was ruim 49 jaar.
 • Het gemiddelde aantal patiënten per praktijk nam in 2022 licht toe ten opzichte van 2021. Na een forse daling in 2020 lijkt het gemiddelde aantal patiënten per praktijk daarmee te stijgen over de jaren.

Prestatiecodes

 • 67,2 procent van de prestaties betreft een zitting reguliere fysiotherapie.
 • Het gemiddeld aantal prestatiecodes per praktijk is licht gedaald vergeleken met 2021, maar het herstel na de forse daling in 2020 is behouden.

Nieuw gestarte zorg

 • In 2022 is het gemiddeld aantal nieuwe behandelepisodes per praktijk licht gestegen ten opzichte van 2021.
 • Voor bijna een derde van de patiënten was de tijd tussen het begin van de klacht en het eerste bezoek aan de fysiotherapeut langer dan drie maanden.
 • In 2022 was het aandeel nieuwe behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gingen, 70,5%.
 • Het grootste deel van de aandoeningen waarvoor een nieuwe behandelepisode is gestart, betreft - net als in voorgaande jaren - spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de wervelkolom, schouder, knie of bekkenregio. Daarnaast staat de COVID-19-herstelzorg - net als in 2021 - in de top 10.

Afgesloten zorg

 • De zorgomvang (aantal verrichtingen en duur van de behandelepisode) is in 2022 ongeveer gelijk aan 2021, met een kleine daling ten opzichtt van 2020, maar hoger dan in de jaren daarvoor.
 • Patiënten met een chronische aandoening hebben in 2022 gemiddeld 5 keer zoveel verrichtingen en een bijna 3 keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening.
 • Bij 95,3% van de afgesloten behandelepisodes is het gebruik van ten minste één meetinstrument tijdens de behandeling geregistreerd. De 'Patiënt Specifieke Klachten Lijst' was in 2022, net als in voorgaande jaren, het meest gebruikte meetinstrument.
 • Vergelijkbaar met voorgaande jaren werd in 2022 bij 4 op de 5 patiënten de behandeling beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld.
 • In 87,3% van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, werd het behandeldoel bereikt. Ook dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Archief: alle Nivel-jaarrapportages over de zorg verleend door de fysiotherapeutAlle Nivel-jaarrapportages over de zorg die de fysiotherapeut verleent

Wilt u de kerncijfers van eerdere jaren bekijken? Open het uitklapmenu hieronder en kies een rapportage.

Alle rapporten 'Zorg door de fysiotherapeut' - jaarcijfers en trendcijfers
Let op: vanaf 2019 hanteren we een nieuwe rekenmethode voor het opstellen van de cijfers. Hierdoor zijn de cijfers in rapportages vóór 2021 niet te vergelijken met de rapportages van 2021 en later.

Wat hebben we gedaan om de cijfers in de jaarrapporten vanaf 2021 toch te kunnen vergelijken met die van eerdere jaren?

Om toch uitspraken te kunnen doen over trends zijn bij het jaarrapport van 2019 ook de cijfers van 2016, 2017 en 2018 volgens de nieuwe methode berekend. Dit heeft wél tot gevolg dat de cijfers van die jaren in het jaarrapport van 2019 andere zijn dan die in de rapportages van voor 2019!

Wat houdt de veranderde rekenmethode in?

In voorgaande jaren werden de jaarcijfers uitsluitend berekend over de consulten van het betreffende kalenderjaar. In de analyses van de cijfers vanaf 2021 is gekeken naar behandelepisodes van dat kalenderjaar waarbij alle consulten van zo'n episode worden meegenomen, ook die consulten die al eerder dan het kalenderjaar plaatsvonden. Een behandelepisode is hierbij gedefinieerd als: ‘de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem de zorgverlener consulteert’. Dit geeft een realistischere weergave van de praktijk.

Verantwoording cijfers fysiotherapeutenVerantwoording Nivel-cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de (geanonimiseerde) gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De gegevens vastgelegd in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis; ze bevatten informatie over patiëntkenmerken, gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests. Bij Methode vaststellen Nivel-cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste LijnOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer, W. Nivel-cijfers Zorg die de fysiotherapeut verleent - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-05-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-zorgverleners-eerste-lijn/cijfers-zorg-die-fysiotherapeut-verleent