Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die logopedisten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

Vanaf 2023 is het verzamelen van de zorggegevens van logopedisten afgebouwd en vanaf 2024 is dit gestopt. U kunt van beroepsgroep logopedisten de geregistreerde zorgdata tot en met 2022 bekijken of opvragen bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ga hiervoor naar Gegevens aanvragen over ziekten en zorg.

Omvang gegevensverzameling deelnemende logopedistenOmvang gegevensverzameling deelnemende logopedisten

In 2022 zijn er binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld van 54.423 behandelepisodes in de eerstelijnsgezondheidszorg, verspreid over 175 praktijken. In de kaart van Nederland ziet u de geografische spreiding van de logopediepraktijken waarover wij rapporteren.

Selecteer desgewenst een andere zorgdiscipline direct onder de kaart.

Representativiteit van de cijfersRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende logopediepraktijken en logopedisten aan Nivel Zorgregistraties is bepaald door een vergelijking te maken met de gegevens van alle logopediepraktijken en logopedisten die staan ingeschreven in het AGB-register (2019).

  • Wat betreft de geografische spreiding zijn de logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties representatief voor de landelijke situatie. De geslachtsverdeling van de deelnemende logopedisten is vergelijkbaar met de landelijke cijfers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende logopedisten ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde.
  • De gegevens die worden verzameld voor het berekenen van de cijfers zijn niet altijd van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle velden in alle softwarepakketten aanwezig zijn, doordat beschikbare velden niet zijn ingevuld door de logopedist, of omdat berekeningen zijn gebaseerd op een selectie van de patiënten. 

Inhoud gegevensverzamelingInhoud gegevensverzameling

De gegevens die voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere logopedist vastlegt voor de reguliere administratie en die nodig zijn voor declaratie, aangevuld met gegevens uit de richtlijnen voor verslaglegging. Op de website vindt u de specificatie van de gegevensverzameling voor iedere deelnemende discipline aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

De gegevens hebben betrekking op verschillende elementen van het zorgproces:

  • Patiënt
  • Aanmelding
  • Gezondheidsprobleem
  • Behandeling
  • Evaluatie

Wijze van verzamelen van gegevensWijze van verzamelen van gegevens

Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Door middel van een extractietool worden de gegevens hieruit geëxtraheerd. Voor logopedisten is deze extractietool ingebouwd in de softwarepakketten Prosoftware, Evry, Incura, Intramed en MijnLogopedieDossier.

Periodiek wordt handmatig of automatisch een extractie van deze gegevens gemaakt. Alleen gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.

Voordat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, converteert software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden bij Privacybescherming deelnemende zorgverleners en hun patiënten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Kwaliteitscontrole op de cijfersKwaliteitscontrole op de cijfers

De geëxtraheerde gegevens worden gecontroleerd op onmogelijke of niet ingevulde waarden. Ook vindt er controle plaats op missende periodes in de gegevensbestanden van de praktijken, op het vóórkomen van onterechte gegevens en op het doorlopen van de gegevensverzameling in de tijd.

De gegevens van praktijken die in een kalenderjaar korter dan zes maanden deelnamen zijn voor de berekeningen van de jaarcijfers buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat deze praktijken de resultaten kunnen vertekenen, bijvoorbeeld door oververtegenwoordiging van kortdurende behandelingen.

Meijer, W. Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/vaststellen-cijfers-zorgverlening-eerste-lijn/logopedisten