Nivel-cijfers Zorg die de logopedist verleent - aard en omvang

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen, kinderen - bezoeken per jaar de logopedist? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de logopedist; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoelang duurt een behandeltraject gemiddeld? We geven inzicht in de zorg die de logopedist biedt, op basis van de registraties uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Rol logopedist in de eerstelijnszorgRol logopedist in de eerstelijnszorg

Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg. Meer informatie vindt u bij het Beroepsprofiel van de Logopedist, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

De zorg die de logopedist verleent, in cijfersDe zorg die de logopedist verleent, in cijfers

De meest recente kerncijfers van de zorg bij de logopedist vindt u hieronder (samengevat) en in het rapport Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022. Hierin worden ze - samen met vele andere kerncijfers - beeldend gepresenteerd in grafieken en tabellen, en voorzien van duiding.

Vanaf 2023 is het verzamelen van de zorggegevens van logopedisten afgebouwd en vanaf 2024 is dit gestopt. U kunt van beroepsgroep logopedisten de geregistreerde zorgdata tot en met 2022 bekijken of opvragen bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ga hiervoor naar Gegevens aanvragen over ziekten en zorg.

Kerncijfers logopedische zorg, 2022 en voorgaande jaren

Uit: Zorg door de logopedist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2019-2022.
Bron: de cijfers van 2022 zijn gebaseerd op de dossiers van 54.423 patiënten die zijn behandeld in 175 logopediepraktijken (in totaal) die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (zie verantwoording hieronder).

Patiëntkenmerken

  • Meer dan de helft van de patiënten is 7 jaar of jonger.
  • Ruim 56% van de patiënten bij de logopedist is van het mannelijke geslacht.
  • Procentueel zijn er meer jonge jongens (0-7 jaar; 60%) onder behandeling bij de logopedist dan jonge meisjes (0-7 jaar; 48%).

Prestatiecodes - soorten behandelingen

  • In 2022 is er informatie beschikbaar over 874.164 prestatiecodes.
  • Ruim 90% van de geregistreerde verrichtingen in 2022 betreft een individuele zitting reguliere logopedie.

Nieuw gestarte zorg

  • In 2022 zijn 20% van de nieuwe behandelepisodes gestart op basis van Directe Toegankelijkheid Logopedie.
  • Bij kinderen zijn de diagnoses taalontwikkelingsstoornis en articulatiestoornis meest frequent waargenomen.
  • Bij volwassenen tot 68 jaar worden de diagnoses stoornis in stemproductie en stoornis in de (senso-) motoriek het meest waargenomen. Bij patiënten van 68 jaar of ouder worden slikstoornissen het vaakst geregistreerd.

Afgesloten zorg

  • In 2022 is de mediaan van het aantal behandelingen per behandelepisode 15 zittingen.
  • Twee derde van de behandelepisodes wordt afgesloten omdat het behandeldoel is bereikt.

Archief: alle jaarrapporten ‘Zorg door de logopedist’Alle Nivel-jaarrapporten ‘Zorg door de logopedist’

Wilt u de kerncijfers van eerdere jaren bekijken? Open het uitklapmenu hieronder en kies een rapportage.

Alle Nivel-jaarrapporten 'Zorg door de logopedist in de eerste lijn'- cijfers en achtergrondinformatie
Let op: vanaf 2021 hanteren we een nieuwe rekenmethode voor het opstellen van de cijfers. Hierdoor zijn de cijfers in rapportages vóór 2021 niet te vergelijken met de rapportages vanaf 2021.

Wat hebben we gedaan om de cijfers in de jaarrapporten vanaf 2021 om toch met eerdere jaren te kunnen vergelijken?

Om toch uitspraken te kunnen doen over trends zijn bij het jaarrapport van 2021 ook de cijfers van 2019 en 2020 volgens de nieuwe methode herberekend. Dit heeft wél tot gevolg dat de cijfers van 2019 en 2020 in het jaarrapport van 2021 andere zijn dan die in de rapportages van voor 2021!

Wat houdt de veranderde rekenmethode in?

In voorgaande jaren werden de jaarcijfers uitsluitend berekend over de consulten van het betreffende kalenderjaar. In de analyses van de cijfers vanaf 2021 is gekeken naar behandelepisodes van dat kalenderjaar waarbij alle consulten van zo'n episode worden meegenomen, ook die consulten die al eerder dan het kalenderjaar plaatsvonden. Een behandelepisode is hierbij gedefinieerd als: ‘de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem de zorgverlener consulteert’. Dit geeft een realistischere weergave van de praktijk.

Bron en verantwoording cijfers logopedistenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Alle gepresenteerde cijfers zijn opgesteld op basis van gegevens afkomstig van logopedisten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit zijn praktijkhouders of logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. Bij Methode vaststellen Nivel-cijfers zorgverlening logopedisten vindt u meer over onze werkwijze bij het vaststellen van cijfers.

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste LijnOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer, W. Nivel-cijfers Zorg die de logopedist verleent - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-05-2024; geraadpleegd op 22-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-zorgverleners-eerste-lijn/cijfers-zorg-die-logopedist-verleent