Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die oefentherapiepraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

Omvang gegevensverzamelingOmvang gegevensverzameling

In 2022 zijn er binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld van 22.357 patiënten die oefentherapeutische zorg hebben ontvangen, van in totaal 293 oefentherapeuten, die werkzaam zijn in 115 eerstelijns oefentherapiepraktijken. Van het totaal aantal patiënten waren er gegevens van 16.670 nieuwe behandelepisodes en 20.229 afgesloten episodes. In de kaart van Nederland ziet u de geografische spreiding van de oefentherapiepraktijken waarover wij rapporteren.

Selecteer desgewenst een andere zorgdiscipline direct onder de kaart.

Representativiteit van de cijfersRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende oefentherapiepraktijken en oefentherapeuten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2022 is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijk geregistreerde eerstelijns oefentherapiepraktijken en oefentherapeuten uit het Algemeen Gegevens Beheer (AGB) register van december 2019:

 • Wanneer we globaal kijken naar de verdeling van de oefentherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn over vier regio’s, dan is dit vergelijkbaar met de landelijke verdeling van oefentherapiepraktijken.
 • De gemiddelde leeftijd van de oefentherapeuten is met ruim 44 jaar overeenkomstig met het landelijk gemiddelde. Het percentage mannelijke therapeuten in de database van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is zesenhalf procent lager dan het landelijke percentage uit het AGB-register van 2019.
 • Bijna 35 procent van de behandelingen wordt in het kader van de specialisatie kinderoefentherapie gegeven. Dit is wat hoger dan het landelijke aandeel kinderoefentherapie: van de ruim 1700 oefentherapeuten die lid zijn van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is namelijk 24 procent (n=411) kinderoefentherapeut.

Tabel 1. Vergelijking aandeel oefentherapiepraktijken Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (2022) en aandeel oefentherapiepraktijken landelijk (2019), naar regio

 

Nivel Zorgregistraties

Landelijk

Aantal oefentherapiepraktijken

N=115

%

N=1.852

%

Regio*

       

Noord

9

7,8

137

7,2

Oost

24

20,9

497

26,8

Zuid

25

21,7

320

17,3

West

57

49,6

901

48,8

* Regio-indeling: Noord (Drenthe, Friesland, Groningen), Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland), Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht)

Tabel 2. Vergelijking van geslachtsverdeling en gemiddelde leeftijd van oefentherapeuten in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (2022) en oefentherapeuten inschreven in het AGB-register (2019)

 

   Nivel Zorgregistraties

Landelijk

 

N=293*

%

N=1.910

%

Man

11

6,0

       244

12,8

Vrouw

171

94,0

1.666

87,2

Gemiddelde leeftijd

44,5

44,1

* Totaal aantal therapeuten in de database van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, leeftijd en geslacht is bekend van respectievelijk 149 en 182 therapeuten

Representativiteit voorgaande jaren

 • In 2022 namen 293 oefentherapeuten deel, verspreid over 115 praktijken (representativiteit)
 • In 2021 namen 249 oefentherapeuten deel, verspreid over 86 praktijken (representativiteit)
 • In 2020 namen 177 oefentherapeuten deel, verspreid over 53 praktijken (representativiteit)
 • In 2019 namen 205 oefentherapeuten deel, verspreid over 77 praktijken (representativiteit)
 • In 2018 namen 129 oefentherapeuten deel, verspreid over 69 praktijken (representativiteit)
 • In 2017 namen 133 oefentherapeuten deel, verspreid over 74 praktijken (representativiteit)
 • In 2016 namen 80 oefentherapeuten deel, verspreid over 52 praktijken (representativiteit)
 • In 2015 namen 70 oefentherapeuten deel, verspreid over 50 praktijken (representativiteit)
 • In 2014 namen 58 oefentherapeuten deel, verspreid over 38 praktijken (representativiteit)
 • In 2013 namen 43 oefentherapeuten deel, verspreid over 31 praktijken (representativiteit
 • In 2012 namen 42 oefentherapeuten deel, verspreid over 33 praktijken (representativiteit
 • In 2011 namen 52 oefentherapeuten deel, verspreid over 42 praktijken (representativiteit)

Verandering over de jaren in de verzameling praktijken en oefentherapeuten die aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn deelnemen kan een oorzaak zijn van kleine verschuivingen in de gerapporteerde patiëntkenmerken en oefentherapeutische zorg.

Inhoud gegevensverzamelingInhoud gegevensverzameling

De gegevens met betrekking tot oefentherapeuten die in 2021 voor Nivel Zorgregistraties zijn verzameld, zijn gegevens die iedere oefentherapeut vastlegt voor de reguliere administratie en welke nodig zijn voor declaratie van behandelingen, aangevuld met gegevens uit de richtlijn Oefentherapeutische verslaglegging 2018.

De Cijfers over zorg die de oefentherapeut verleent die we door de jaren heen hebben verzameld, hebben betrekking op verschillende elementen van het zorgproces:

 • Patiëntkenmerken
 • Aanmelding
 • Omvang zorggebruik
 • Gezondheidsproblemen
 • Behandeling
 • Evaluatie

Opmerkingen hierbij:

 • De gegevens die nodig zijn voor de gepresenteerde resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle informatie in alle softwarepakketten aanwezig is, of doordat gegevens niet zijn ingevuld door de oefentherapeut.
 • Ook zijn sommige berekeningen gebaseerd op een selectie van de patiëntenpopulatie. Om bijvoorbeeld cijfers over de evaluatie van de behandeling te berekenen, worden alleen gegevens van patiënten gebruikt voor wie in het betreffende kalenderjaar de behandeling is beëindigd.

Voor meer informatie over de verzamelde gegevens voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: zie Specificatie gegevensverzameling Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – Oefentherapeuten.

Wijze van verzamelen van gegevensWijze van verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens van oefentherapiepraktijken verloopt als volgt:

 1. Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware.
 2. Jaarlijks worden gegevens uit dit dossier gefilterd en verstuurd naar het Nivel. Alléén gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.
 3. Met software van een Trusted Third Party (TTP) worden patiënt-identificerende gegevens naar een zogenaamd pseudoniem geconverteerd. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Het gepseudonimiseerde extractiebestand wordt naar het Nivel verzonden.

Deelnemende Softwareleveranciers zijn:

 • Intramed (Intramed)
 • LogicData (Fysiologic)
 • Monitored Rehab Systems (FysioRoadMap)
 • Fairware (Winmens) 
 • ProSoftware (Zorgadmin)
 • Convenient B.V.
 • SpotOnMedics B.V.
 • Systek
 • World of Health
 • Abakus
 • SoftSQRE
 • Call Care Nederland

Kwaliteitscontrole op de cijfersKwaliteitscontrole op de cijfers

Om de kwaliteit van de cijfers te waarborgen, controleren we de aangeleverde gegevens op duplicaten van data, op niet-interpreteerbare waarden in velden en op de continuïteit van de aanleveringen van de gegevens.

Als er sprake is van een ontbrekende periode in de aanlevering van een praktijk, kunnen gegevens over de omvang van de behandeling bij de oefentherapeut niet berekend worden. Het is immers niet bekend hoeveel consulten hebben plaatsgevonden in de periode waarover geen gegevens zijn aangeleverd.

Veldkamp R., Meijer, W. Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 13-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/vaststellen-cijfers-zorgverlening-eerste-lijn/oefentherapeuten