Afgesloten
2022

H-EPD: effect van online inzage in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts

Duur: jan 2020 - dec 2024

Achtergrond

Vanaf 1 juli 2020 zijn zorgverleners en instellingen verplicht online inzage van medische gegevens mogelijk te maken voor patiënten. Voor de huisartspraktijk betekent dit dat zorggebruikers hun medische gegevens inzichtelijk en veilig online moeten kunnen inzien. Het OPEN-programma biedt daarvoor praktische hulp bij het plannen, invoeren en het organiseren van de benodigde ICT-aanpassingen, waarbij wordt gekozen voor een regionale aanpak.
Het OPEN-programma loopt van 2019 tot en met 2022 en is één van de Versnellingsprogramma’s voor de Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) van het ministerie van VWS, waarmee zij wil stimuleren dat iedere inwoner van Nederland die dat wil, inzage krijgt in de eigen gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld via een patiëntportaal of in een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). OPEN stelt zich ten doel dat alle huisartsen in Nederland (>95%) veilige toegang tot de eigen gegevens voor hun patiënten bieden. De ambitie is daarnaast dat eind 2022 40% van de inwoners van Nederland op een of ander manier gebruik maken van online inzage.

Doel

Het evalueren van de doelstelling van het OPEN-programma. Daartoe heeft OPEN een wetenschappelijk onderzoek uitgezet met als centrale vraag: 'Wat is het effect van veilige en betrouwbare online inzage door patiënten in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de huisartsen (H-EPD) op de huisartsenzorg in Nederland?'.

Methode

Het beantwoorden van deze vraag is uitgezet in drie werkpakketten, die worden uitgevoerd door

  • IQ healthcare, Radboudumc (werkpakket 1): dieptestudie naar de impact van het uitwisselen van gezondheidsgegevens op de diverse zorggebruikers en de zorgverleners.
  • Caphri, Universiteit Maastricht (werkpakket 2): brede studie naar het patiëntperspectief op online inzage van medische gegevens.
  • Nivel (werkpakket 3): uitwerken van een bredere studie naar het perspectief van de zorgverleners en onderzoek naar mogelijke effecten op het zorggebruik en de kwaliteit van het H-EPD.

Resultaten

Op basis van het onderzoek dat we gezamenlijk uitvoeren met de twee andere onderzoeksinstanties, beogen we een antwoord te geven op de vraag wat het effect is van online inzage op de huisartsenzorg in Nederland. De resultaten hiervan zullen tussentijds (in ieder geval jaarlijks) teruggekoppeld worden aan het OPEN-consortium en daarnaast zullen onderzoeksresultaten tussentijds gepubliceerd worden via bijvoorbeeld de website, nieuwsbrieven, infographics en artikelen in wetenschappelijke (vak)tijdschriften.

Het werkpakket van het Nivel zal inzicht geven in veranderingen in de organisatie van huisartsenpraktijken, de ervaringen van huisartsen en praktijkondersteuners huisarts (POHs), de omvang van het gebruik van online inzage, kenmerken van de gebruikers van online inzage en eventuele veranderingen in het registratiegedrag van huisartsen in het huisartsinformatiesysteem.

Dit project wordt gesubsidieerd door
OPEN (InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Projectpartners
IQ healthcare; Radboudumc; Caphri, Maastricht Universiteit