Afgesloten
2020

Zorgen en zwaaien: gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking, pilotmeting 2020

Duur: mei - jul 2020

We onderzoeken hoe het tijdens de coronacrisis gaat met naasten van mensen met een beperking en met welke ondersteuning zij geholpen zouden zijn.

Context: corona 2020
Door de huidige situatie zijn er risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat de situatie een naaste van iemand met een beperking negatief beïnvloeden, zoals:
- het weer thuis wonen van het familielid,
- het zich zorgen maken over de mensen die in de instellingen verblijven,
- het wegvallen van sociale steun door de (zelf-)isolatie,
- het verrichten van zorgtaken waarvoor men zich wellicht niet kundig voelt.

Onderzoeksvragen
Op basis van het onderzoek kunnen we een vollediger beeld krijgen van de veranderingen in de situatie van naasten. We onderzoeken:
- of de professionele zorg en ondersteuning is gestopt,
- of er (digitale) alternatieven zijn geregeld,
- hoe de toegang tot hulpmiddelen en medicatie is,
- welke zorgtaken naasten nu (weer) zelf doen.

Methode
Aan het onderzoek werken ervaringsdeskundige naasten mee. De pilotmeting vindt plaats in mei 2020. Het bestaat uit vragenlijstonderzoek met gesloten en open vragen. We voeren het onderzoek onder meer uit onder naasten uit het Panel Samen Leven van het Nivel.

Resultaten
De resultaten publiceren we in de vorm van verschillende factsheets.

Vervolg
In vervolg op dit pilotproject zal het Nivel een drie metingen uitvoeren onder naasten in de periode 2020-2022. Dit project valt binnen het COVID-19-programma van ZonMw. Voor meer informatie hierover, kopieer-en-plak de link: bit.ly/zonmw-zorgen-en-zwaaien.

Nivel-websitepagina Zorgen Zwaaien
Alles over de beide Nivel-onderzoeken Zorgen en zwaaien vindt u bij Corona centraal - Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd. Om hier naartoe te gaan, kopieer-en-plak de link: bit.ly/nivel-zorgen-en-zwaaien.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Minsterie van VWS