Publicatie

Publicatie datum

Aanbevelingen voor de realisatie van register dementiezorg.

Döpp, C., Joling, K., Jansen, D., Verheij, R., Coppen, R., Huijsman, R., Francke, A. Aanbevelingen voor de realisatie van register dementiezorg. Utrecht: Nivel, 2019. 25 p.
Download de PDF
Vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar wordt het Register Dementiezorg en Ondersteuning opgezet (hierna ‘het Register’). Het betreft een integraal, sector overstijgend en toekomstbestendig Register (Rühl, 2016) met gegevens over het gebruik en de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie.

Doel publicatie met aanbevelingen
Deze publicatie is bedoeld om geïnteresseerden te informeren over de aanbevelingen op basis waarvan het Register momenteel wordt opgezet. De aanbevelingen in deze notitie dienen als uitgangspunt voor de projectgroep die vanuit Dementiezorg voor Elkaar verantwoordelijk is voor de opzet van het Register.

Doel Register Dementiezorg en Ondersteuning (dat wordt ontwikkeld)
Het Register dient drie doelen:
1. Ten eerste om regionale dementienetwerken te voorzien van verbeterinformatie met betrekking tot de kwaliteit van zorg en ondersteuning en over het zorggebruik van mensen met dementie en mantelzorgers.
2. Ten tweede dient het Register om ook op landelijk niveau de kwaliteit van zorg en ondersteuning én het zorggebruik van mensen met dementie en mantelzorgers te monitoren.
3. Een derde doel is om gegevens uit het Register beschikbaar te stellen voor onderzoeksdoeleinden.

Methoden
Ten behoeve van deze doelen dienen gegevens zoveel mogelijk uit bestaande gegevensbronnen gehaald en aan elkaar gekoppeld te worden. Het gaat daarbij om gegevens over 1) het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en mantelzorgers en 2) de kwaliteit van die zorg en ondersteuning.
De aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van bestaande kennis en ervaringen. Hiervoor zijn schriftelijke bronnen geraadpleegd en zijn gesprekken gevoerd met relevante experts en professionals.

Resultaten
De aanbevelingen zijn relevant bij het opzetten van het Register. Deze hebben voornamelijk betrekking op het creëren van vertrouwen en draagvlak bij relevante stakeholders. Een wereldwijde overzichtsstudie laat eerder al zien dat het opzetten van een Register binnen de dementiezorg veel inspanning vergt (Krysinska e.a., 2013). Onder meer het krijgen van vertrouwen van relevante stakeholders in het nut en de werking van het Register is fundamenteel voor een toekomstbestendig en sectoroverstijgend Register.

Gerelateerde projecten
Deze publicatie met aanbevelingen is het resultaat van onderzoek binnen het project 'BESIDE'.
In vervolgprojecten worden het register ontwikkeld en verschijnen de factsheets met inzichten. Ga naar de vervolgprojecten voor alle informatie, en de factsheets:
- Project Dementiezorg voor elkaar: ontwikkeling Register Dementiezorg en Ondersteuning' (factsheets 1-6 o.b.v. data uit 2017). Knip en-plak de url: bit.ly/Register-Dementiezorg-2017
- Project Register Dementiezorg en Ondersteuning (o.b.v. data 2018-2019). Knip-en-plakde url bit.ly/REgister-Dementiezorg-2018-2019.