Publicatie

Publicatie datum

Hoe kan de opleiding huisartsgeneeskunde volgens alumni worden verbeterd? Een focusgroep- en survey-onderzoek onder huisartsen die tot 5 jaar geleden zijn afgestudeerd aan alle opleidingslocaties in Nederland.

Vis, E., Bosmans, M., Batenburg, R. Hoe kan de opleiding huisartsgeneeskunde volgens alumni worden verbeterd? Een focusgroep- en survey-onderzoek onder huisartsen die tot 5 jaar geleden zijn afgestudeerd aan alle opleidingslocaties in Nederland. Utrecht: Nivel, 2019. 66 p.
Download de PDF
Dit onderzoek bouwt voort op twee onderzoeken die het Nivel eerder uitvoerde voor de SBOH, namelijk (1) een enquête onder alumni in 2014, en (2) de enquête in 2018 onder alle aios om hun tevredenheid met de huisartsopleiding te peilen. De uitkomsten van beide onderzoeken en verschillende nieuwe ontwikkelingen in het curriculum vormden aanleiding om in 2019 weer een onderzoek te doen onder huisartsen die maximaal 5 jaar geleden de opleiding hebben afgerond.

Onderzoeksvragen
Hoe wordt de opleiding huisartsgeneeskunde in retrospect beoordeeld door alumni, hoe verschilt hun oordeel naar opleidingslocatie en afstudeerjaar, en welke aanbevelingen komen hieruit naar voren om de huisartsopleiding te verbeteren?

Het onderzoek is in drie stappen uitgevoerd.
1. Eerst is op basis van bestaande studies geïnventariseerd welke thema´s voor nader onderzoek onder alumni relevant zouden kunnen zijn.
2. Vervolgens zijn in stap 2 drie focusgroepen georganiseerd, waarbij huisartsen die 5 jaar of korter geleden zijn afgestudeerd hebben gediscussieerd over de aansluiting tussen de opleiding en het werk als huisarts in de praktijk.
3. Hiermee zijn de specifieke thema’s achterhaald die in de enquête onder alle alumni (stap 3) breed zijn uitgevraagd. Het voordeel van deze opzet is dat eerst exploratief is bepaald welke onderwerpen belangrijke verbeterpunten zouden kunnen vormen, om vervolgens middels de enquête te toetsen of de genoemde onderwerpen uit de focusgroepen ook op grotere schaal of juist onder bepaalde groepen alumni spelen.

Conclusie
Alumni zijn, net als aios, over het algemeen heel positief over de huisartsopleiding. Dat is en blijft een belangrijke constatering die ook door dit onderzoek ondersteund wordt. Maar wat goed is kan beter, en bij de opleidingen ligt een belangrijke taak om te anticiperen op een veranderende samenleving, werkveld en beroepsgroep. Dit rapport draagt hopelijk bij aan de verbeterstappen naar een nóg betere huisartsopleiding in Nederland.