Resultaat: cijfers Tevredenheid van burgers over zorg

Ingezet als kerncijfers voor de Staat van Volksgezondheid en Zorg (VenZ)

Sinds 2016 stelt het Nivel elk jaar diverse kerncijfers op over hoe burgers aankijken tegen de zorgverlening. De cijfers worden ook opgenomen op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg van het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS ontvangt de Nivel-kerncijfers 'Tevredenheid burgers over zorg' samen met veel andere kerncijfers - afkomstig van andere partijen - ten aanzien van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning en gebruikt ze ter ondersteuning van zijn beleid. De kerncijfers zijn ook opgenomen op de overheidswebsite Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ).

Hoe tevreden zijn burgers in Nederland over zorg: vier onderwerpen

We peilen bij burgers - allen deelnemer aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg - hoe tevreden zij zijn over zorgverlening door hen de eerste drie vragen van hieronder voor te leggen. De vierde vraag heeft betrekking op tevredenheid over het vervullen van sociale rollen en activiteiten:

'Hoe tevreden bent u over ...'

 1. de bejegening van u door de huisarts?
 2. het traject van gezamenlijke besluitvorming over een behandeling?
 3. de toegankelijkheid van de zorg, in termen van kosten en wachttijden?
 4. uw vermogen tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten?

Gegevens aanvragen voor onderzoekNaar de jaarlijkse cijfers 'Tevredenheid van burgers ...'

De jaarcijfers over de tevredenheid van burgers over zorgverlening en maartschappelijke ondersteuning zijn, net als alle Nivel-cijfers over zorg en ziekte, opgenomen bij Zorg en ziekte in cijfers

Met wie: deelnemen en deelnemers aan Nivel Zorgregistraties Eerste LijnPartners: Consortium Staat van VenZ

Deze cijfers worden ook opgenomen op de overheidswebsite Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ). De kennisinstituten die voor de Staat VenZ kerncijfers leveren op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, vormen samen een consortium. Binnen dit consortium werken zij samen om tot overeenstemming te komen over eenduidige definities en bronnen met betrekking tot die kerncijfers. Het consortium wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en bestaat uit:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Trimbos-instituut
 • Zorginstituut Nederland (ZN)
Jong, J. de, Brabers, A . Resultaat: cijfers Tevredenheid van burgers over zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-05-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-consumentenpanel-gezondheidszorg/cijfers-tevredenheid-van-burgers-over-zorg
Gegevensverzameling