Het unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Combinatie van heel veel data, expertise in huis en een netwerk

De combinatie middelen, kennis en een groot netwerk waar we over beschikken, maakt dat wij een unieke positie innemen in het brede veld van onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.

De middelen (gegevens / data), de kennis (mensen) en het netwerk van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn omvatten het volgende:

Nivel_nzr-dit-maakt-ons-uniek

We lichten de 8 kenmerken die ons - bij elkaar - uniek maken, hieronder toe.

Heel veel data1. Data: heel veel gegevens, van heel veel eerstelijnszorgverleners

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een geïntegreerd informatiesysteem voor en over verschillende eerstelijnszorgverleners, met daarin de volgende gegevens uit de digitale patiënteninformatiesystemen:

 

Nivel_nzr-schat-aan-data

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Landelijk representatief2. Landelijk representatief

De verzamelde gegevens gaan over de gezondheidsproblemen van de Nederlandse bevolking en de aard, omvang en kwaliteit van zorg binnen de eerstelijnszorg. Het kaartje hieronder laat per discipline de geografische spreiding zien van de zorgpraktijken waarover wij rapporteren.

Selecteer de zorgdiscipline van uw keuze direct onder de kaart:

Weekcijfers én jaarcijfers3. Cijfers over ziekten en zorg, wekelijks en jaarlijks

We verzamelen en analyseren registraties en genereren hieruit eenduidige cijfers over ziekten en zorg verleend in de eerste lijn, in drie cijfercategorieën:

Landelijke en regionale cijfers over ziekten en aandoeningen

Onze cijfers over voorkomende ziekten en aandoeningen in Nederland presenteren we op weekbasis en op jaarbasis:

  • Jaarlijks: We presenteren de jaarlijkse cijfers incidentie en prevalentie, over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, ieder jaar op onze website. Deze cijfers geven inzicht in de staat van gezondheid van Nederland
  • Wekelijks: Daarnaast levert ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties wekelijks gegevens aan voor ziektesurveillance. Bij ongeveer veertig ervan, de Peilstations, wordt aanvullende informatie verzameld, over onder andere het voorkomen van griep.
  • Griepsurveillance: Rondom het onderwerp griep combineren we verschillende algoritmes om data van zoekmachines zoals Google te trainen op Nivel-zorgdata, zodat we daarna op basis van deze zoekopdrachten toekomstig zorggebruik betrouwbaar kunnen schatten.

Cijfers over zorg verleend in de eerste lijn

We genereren de cijfers op basis van de registraties van zorgdisciplines. De cijfers geven een beeld over de aard en omvang van de eerstelijnszorg in Nederland:

Spiegelrapportages voor zorgverleners: cijfers over de eigen praktijk

Zorgverleners die hun gegevens registreren en ten behoeve van onderzoek delen met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, krijgen in ruil voor hun deelname jaarlijks een spiegelrapportage van hun praktijk. Hiermee kan de zorgverlener zien hoe het zorggebruik van zijn eigen praktijk verschilt van vergelijkbare praktijken én het landelijk gemiddelde.

SpiegelrapportagesDe spiegelrapportages zijn niet alleen voor deelnemende zorgverleners een interessante informatiebron, maar ook voor onderzoek en beleid:

Nivel spiegelrapportages

De spiegelrapportages zijn te bereiken via mijnnivel.nl, waartoe deelnemende zorgverleners op maat toegang toe krijgen.

Expertise en gericht op innovatie4. Kennis en expertise in huis

Nivel heeft met de zorgregistraties en de inhoudelijke zorgonderzoeksexpertise een unieke combinatie om op het gebied van nieuwe analysetechnieken voor big data, personalized medicine en machine learning een voortrekkende rol te spelen.

Voorlichting, informatie en ondersteuning5. Gericht op innovatie

In samenwerking met technische experts van verschillende instituten, universiteiten en zorgprofessionals uit het veld zal Nivel zich de komende jaren richten op het toepassen en doorontwikkelen van deze spannende nieuwe mogelijkheden om zo tot kennis voor betere zorg te komen.

Historie opgebouwd6. Historie opgebouwd: trends signaleren

Omdat we ons onderzoek al jaren doen – onze gegevens gaan terug tot 1972 – kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden en trends signaleren. Zodoende kunnen we ook toekomstscenario's schetsen.

Koppelen van data7. Veel samenwerking binnen het Nivel voor snelle en brede peilingen over zorg

Veel onderzoek van het Nivel vindt plaats in een samenwerking tussen verschillende teams. Zo worden de cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn geregeld geanalyseerd in combinatie met data die voortkomen uit onze andere panels en registratiesystemen. Een grote groep patiënten in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn neemt bijvoorbeeld ook deel aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Door samen te werken kunnen we snel en efficiënt brede peilingen doen over ervaringen met de zorg, waarbij we zowel 'de burgers /patiënten' bevragen (binnen het panel) als de zorgverleners (binnen de registraties).

Brede scope door vele samenwerkingsverbanden8. Brede scope door vele samenwerkingsverbanden met externe partijen

We werken met veel partijen samen; we delen data en ook werken onze onderzoekers samen met onderzoekers van vele andere partijen. Zo doen we veel onderzoek samen met het CBS en het IKNL, waarbij we elkaars data koppelen. Hierdoor ontstaan nieuwe, bredere inzichten.
Ook in internationaal verband werken we veel samen in vergelijkend onderzoek over gezondheid en zorg. Neem bijvoorbeeld het project OECD PaRIS, een enquête onder patiënten met chronische aandoeningen (gestart februari 2020) (zie ook het nieuwsbericht hierover, 27-02-2020).

Samenwerkingspartners op vaste basis

We verstrekken op vaste basis informatie en/of gegevens over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen aan: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); het Nationaal Influenza Centrum; het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC); de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO); het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Samenwerkingspartners

Projecten in samenwerkingsverband

Voorbeelden van projecten waar we een rol in spelen, vindt u in de rubriek ‘Projecten’ rechts op deze pagina.

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Overbeek, L. Het unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-04-2024; geraadpleegd op 17-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dit-maakt-ons-uniek