Start
januari 2022

Monitor Griep- en pneumokokkenvaccinatiegraad 2014-continu

Duur: 2014 - continu

Achtergrond

In Nederland geeft het ministerie van VWS op advies van de Gezondheidsraad, een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg, opdracht tot het uitvoeren van landelijke vaccinatieprogramma's ten behoeve van de volksgezondheid. Om de de uitvoering van vaccinatieprogramma's te volgen en de vaccinatiegraad per jaar te bepalen voert het Nivel in opdracht van het RIVM twee monitoren uit:

  • de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie, sinds 1997
  • de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV), vanaf 2020

Nationaal Programma Grieppreventie (NPG), vanaf 1997

Sinds 1997 loopt in Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie. Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke regie over dit programma. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties bij een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie. Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad volgt het Nivel sinds 2014, in opdracht van het RIVM, nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen en wat daarmee de vaccinatiegraad is. Het Nivel rapporteert de vaccinatiegraad van de campagne in oktober-november medio september het jaar erna. Inzicht in de vaccinatiegraad is essentieel voor monitoring en evaluatie van de nationale vaccinatiecampagne.

Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV), vanaf 2020

In 2020 is het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) gestart. Jaarlijks worden mensen uit bepaalde geboortejaren uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie, waarbij iedereen tussen de 60 jaar en 79 jaar eens per vijf jaar wordt uitgenodigd voor hervaccinatie. Net als voor het NPG wordt met een jaarlijkse monitor de vaccinatiegraad gevolgd door het Nivel in opdracht van het RIVM.

Doel

Om te zien hoe het NPG en NPPV zich ontwikkelen en om verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van publieke middelen wordt een jaarlijkse monitor van de vaccinatiegraad uitgevoerd. Met de jaarlijkse monitor kunnen ontwikkelingen in de vaccinatiegraad (het percentage dat gevaccineerd is) nauwgezet gevolgd worden.

Methode

Voor de monitoren van de vaccinatiegraad griep (NPG) en de vaccinatiegraad pneumokokken (NPPV) worden gegevens gebruikt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Met gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deelnemende huisartsenpraktijken zijn de doelgroepen voor griepvaccinatie en voor pneumokokkenvaccinatie in kaart gebracht en de aantallen mensen die zijn gevaccineerd.

Resultaten

De resultaten worden elk jaar in een rapport beschreven en op de Nivel-website openbaar gezet, alsmede gedeeld met direct betrokkenen. Hieronder vindt u per monitor de jaarlijkse rapportages bij elkaar, vanaf 2014.

Rapportages Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie, vanaf 2014
Rapportages Monitoring Vaccinatiegraad griep vóór 2014 (LINH)

Vóór 2014 werd de griepvaccinatiegraad jaarlijks vastgesteld door IQ Healthcare (voorheen WOK) van het UMC St Radboud met gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH was een samenwerkingsverband van het Nivel, IQ healthcare (tot 2006) LHV en NHG. 

Rapportages Monitor Vaccinatiegraad Nat. Prg. Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV), vanaf 2020

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) / National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)