Start
juli 2020

Inzet van routinematig vastgelegde zorgdata voor passende zorg

Duur: jul 2020 - jun 2024

Achtergrond

Het functioneren van het zorgsysteem kan alleen goed in beeld worden gebracht als verschillende zorgvoorzieningen in hun onderlinge samenhang kunnen worden geanalyseerd. Binnen de gezamenlijke onderzoekswerkplaats van het Nivel en Zorginstituut Nederland maken we beter gebruik van bestaande gegevensbronnen. De onderzoekswerkplaats sluit daarmee aan bij de breed gedeelde wens om beter gebruik te maken van dergelijke bronnen voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland, met inachtneming van de wet- en regelgeving.

Doel

Inzicht krijgen in de wijze waarop verschillende databronnen van het Zorginstituut Nederland en het Nivel in samenhang kunnen worden gebruikt om zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door:

 1. passende zorg te herkennen
 2. trends te signaleren en te duiden
 3. ramingen te maken voor de toekomst
 4. de mogelijke rol te onderzoeken van 'real world data' bij het bepalen van de meerwaarde van interventies bij individuele of specifieke groepen patiënten
 5. te analyseren op welke wijze adviezen van het Zorginstituut en van richtlijncommissies van beroepsgroepen over passende zorg doorwerken in beslissingen die professionals en patiënten nemen in het primaire proces

Methode

Binnen de onderzoekswerkplaats werken we volgens een iteratief proces waarbij betrokkenen samen op zoek gaan naar de juiste formulering van de onderzoeksvragen en naar data en analysemethoden om daarop een antwoord te geven. Onderzoeksvragen worden in cocreatie door het Nivel en Zorginstituut Nederland samen vastgesteld. We maken daarbij een onderscheid tussen ‘hoe-vragen’ en ‘wat-vragen’. De ‘wat-vragen' leveren nieuwe kennis op over wat bij welke patiënt, onder welke omstandigheden goede zorg is, of die zorg in de praktijk ook geleverd wordt en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De ‘hoe-vragen' geven inzicht geven in de mogelijkheden om op basis van bestaande data uitspraken te doen over de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Resultaten

De gezamenlijke onderzoekswerkplaats biedt de mogelijkheid om nieuwe kennis te genereren met een breed maatschappelijk belang. Het combineren van de gegevens van beide instituten levert inzicht op in integrale zorgtrajecten en de mogelijkheid om deze beter aan te laten sluiten aan de behoeften van burgers en patiënten. Inzicht in de samenhang tussen diagnostiek, behandeling en verwijzing laat zien wat gepaste zorg is en in hoeverre daar binnen het zorgstelsel sprake van is. De governance-afspraken die aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ten grondslag liggen, garanderen dat ook het zorgveld - de zorgaanbieders - bij deze cocreatie betrokken worden en meerwaarde van deze samenwerking ondervinden.

Lopende onderzoeken

 1. Zorgpaden en substitutie in de GGZ
 2. Methodiekontwikkeling voor de monitoring van substitutie van zorg
 3. Methodiekontwikkeling zorgpaden en -kosten bij multimorbiditeit
 4. Praktijkvariatie in de Zvw: doorstroming van patiënten van de eerste naar de tweede lijn
   
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
Projectpartners
Zorginstituut Nederland