Project
Start
oktober 2022

Wekelijks inzicht verleende huisartsenzorg

Duur: okt 2022 - okt 2023

Achtergrond

De invulling van het werk van de huisarts is tijdens de coronapandemie sterk veranderd. Uit eerder onderzoek van het Nivel bleek dat het aantal consulten tijdens de intelligente lockdown in de periode maart tot mei 2020 met een kwart was afgenomen en het aantal visites gehalveerd was.

In het voorjaar van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten weer op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019. Wel lag het aantal korte consulten zo’n 35% boven het niveau van 2019. Huisartsen leggen nog steeds minder reguliere visites af dan voor de COVID-19 pandemie. 
De zomerpiek met SARS-CoV-2 besmettingen in juni en juli 2022 liet zien dat de COVID-19 pandemie nog steeds grillig kan verlopen, en voor onverwachte ziekte en daarmee een stijgende zorgvraag kan zorgen. Het Nivel en de NZa gaan daarom het zorggebruik bij de huisarts wekelijks monitoren, om zo een vinger aan de pols te houden. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een bredere monitoring door de NZa, variërend van ziekteverzuim tot bezetting in ziekenhuizen.

Doel

Het Nivel gaat wekelijkse indicatoren leveren over het aantal consulten en visites in huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiermee kunnen Nivel en de NZa de zorg door huisartsen monitoren. Doordat cijfers worden uitgesplitst naar regio en wel/niet COVID-19 gerelateerd, geven ze ook inzicht in groepen patiënten bij wie de zorg het meest afneemt en of er regionale verschillen zijn. De resultaten maken het mogelijk om gericht beleid te voeren. 

Methode

Voor dit project worden gegevens gebruikt van de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze database is gebaseerd op routinematig vastgelegde gegevens door zorgverleners in het elektronisch patiëntendossier, waaronder informatie over verleende zorg, diagnoses, voorgeschreven geneesmiddelen, verwijzingen en meetwaarden. 
Van zo’n 390 deelnemende huisartsenpraktijken ontvangt het Nivel wekelijks gegevens. Deze worden gebruikt voor de monitoring van acute veranderingen in ziektepatronen, waaronder de surveillance van infectieziekten. Zie www.nivel.nl/surveillance. Deze gegevens zijn ook uitermate geschikt om real-time het huisartszorggebruik te monitoren.

Verwacht resultaat 

De cijfers over verleende zorg door de huisartsenpraktijken worden wekelijks door het Nivel naar de NZa gestuurd. De NZa publiceert deze cijfers op een (besloten) dashboard en in een maandelijkse monitor 'Toegankelijkheid van Zorg'. Daarnaast zullen Nivel en de NZa elk kwartaal een gezamenlijk factsheet publiceren, waarin dieper wordt ingegaan op de trends in zorggebruik bij de huisartsen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)