Start
oktober 2022

Wekelijks inzicht in verleende huisartsenzorg oktober 2022 - oktober 2023

Duur: okt 2022 - okt 2023

Achtergrond

De invulling van het werk van de huisarts is tijdens de coronapandemie sterk veranderd. Uit eerder onderzoek van het Nivel bleek dat het aantal consulten tijdens de intelligente lockdown in de periode maart tot mei 2020 met een kwart was afgenomen en het aantal visites gehalveerd was.

In het voorjaar van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten weer op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019. Wel lag het aantal korte consulten zo’n 35% boven het niveau van 2019. Huisartsen leggen nog steeds minder reguliere visites af dan voor de COVID-19-pandemie. 
De zomerpiek met SARS-CoV-2-besmettingen in juni en juli 2022 liet zien dat de COVID-19-pandemie nog steeds grillig kan verlopen en voor onverwacht ziek-zijn en een stijgende zorgvraag kan zorgen.

Het Nivel en de Nationale Zorgautoriteit (NZa) gaan daarom het zorggebruik bij de huisarts wekelijks monitoren, om zo een vinger aan de pols te houden. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een bredere monitoring door de NZa, variërend van ziekteverzuim tot bezetting in ziekenhuizen.

Doel

Het Nivel gaat wekelijkse indicatoren leveren over het aantal consulten en visites in huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiermee kunnen Nivel en de NZa de zorg door huisartsen monitoren. Doordat cijfers worden uitgesplitst naar regio en wel/niet COVID-19-gerelateerd, geven ze ook inzicht in groepen patiënten bij wie de zorg het meest afneemt en in regionale verschillen hierin. De resultaten maken het mogelijk om gericht beleid te voeren.

Methode

We gebruiken de huisartsenregistraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze database bevat zorggegevens die zorgverleners routinematig vastleggen in hun patiëntendossier, zoals informatie over: verleende zorg; diagnoses; voorgeschreven geneesmiddelen; verwijzingen; meetwaarden. Wekelijks ontvangt het Nivel deze gegevens van zo’n 390 deelnemende huisartsenpraktijken.

Inzet huisartsen gegevens voor monitoring

De gegevens worden al jarenlang ingezet bij het monitoren van acute veranderingen in ziektepatronen, waaronder de surveillance van infectieziekten. Zie www.nivel.nl/surveillance. De gegevens zijn daarnaast uitermate geschikt om real-time het zorggebruik bij de huisarts te monitoren, wat we in dit project doen.

Resultaat

De cijfers over verleende zorg door de huisartsenpraktijken worden wekelijks door het Nivel naar de NZa gestuurd. De NZa publiceert deze cijfers op een (besloten) dashboard en in een maandelijkse monitor 'Toegankelijkheid van Zorg'.
Daarnaast publiceren het Nivel en de NZa gezamenlijk elk kwartaal een factsheet met de trends in zorggebruik bij de huisartsen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)