Start
oktober 2022

Wekelijks inzicht in verleende huisartsenzorg oktober 2022 - sep 2024

Duur: okt 2022 - sep 2024

Achtergrond

De invulling van het werk van de huisarts is tijdens de coronapandemie sterk veranderd. Uit eerder onderzoek van het Nivel bleek dat het aantal consulten tijdens de intelligente lockdown in de periode maart tot mei 2020 met een kwart was afgenomen en het aantal visites gehalveerd was.

In het voorjaar van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten weer op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019. Wel lag het aantal korte consulten zo’n 35% boven het niveau van 2019. Onderzoek toont aan dat huisartsen nog steeds minder reguliere visites afleggen dan voor de COVID-19-pandemie. 
De zomerpiek met SARS-CoV-2-besmettingen in juni en juli 2022 liet zien dat de COVID-19-pandemie nog steeds grillig kan verlopen en voor onverwacht ziek-zijn en een stijgende zorgvraag kan zorgen.

Het Nivel en de Nationale Zorgautoriteit (NZa) gaan daarom het zorggebruik bij de huisarts wekelijks monitoren, om zo een vinger aan de pols te houden. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een bredere monitoring door de NZa, variërend van ziekteverzuim tot bezetting in ziekenhuizen.

Doel

Het Nivel levert wekelijkse indicatoren over het aantal consulten en visites in huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiermee kunnen Nivel en de NZa de zorg door huisartsen monitoren. Doordat cijfers worden uitgesplitst naar regio en wel/niet COVID-19 gerelateerd, geven ze ook inzicht in groepen patiënten bij wie de zorg het meest afneemt en of er  regionale verschillen zijn. De resultaten maken het mogelijk om gericht beleid te voeren. 

Voor dit project worden gegevens gebruikt van de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze database is gebaseerd op routinematig vastgelegde gegevens door zorgverleners in het elektronisch patiëntendossier, waaronder informatie over verleende zorg, diagnoses, voorgeschreven geneesmiddelen, verwijzingen en meetwaarden. 

Inzet huisartsen gegevens voor monitoring

Van zo’n 390 deelnemende huisartsenpraktijken ontvangt het Nivel wekelijks gegevens. Deze worden gebruikt voor de monitoring van acute veranderingen in ziektepatronen, waaronder de surveillance van infectieziekten. Zie www.nivel.nl/surveillance . Deze gegevens zijn ook uitermate geschikt om real-time het huisartszorggebruik te monitoren.

Resultaat

De cijfers over verleende zorg door de huisartsenpraktijken worden wekelijks door het Nivel naar de NZa gestuurd. De NZa publiceert deze cijfers op een (besloten) dashboard en in een maandelijkse monitor “Toegankelijkheid van Zorg”. Daarnaast zullen Nivel en de NZa gezamenlijk een factsheet en een wetenschappelijk artikel publiceren, waarin dieper wordt ingegaan op de trends in zorggebruik bij de huisartsen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)