Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in 28 regio’s van Nederland, 2019/2020. Toelichting en samenvatting van het onderzoek - en de 28 regionale factsheets.

Vis, E., Keuper, J., Bosmans, M., Batenburg, R. De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg in 28 regio’s van Nederland, 2019/2020. Toelichting en samenvatting van het onderzoek - en de 28 regionale factsheets. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg staat onder druk. Maar wat zijn daarin de regionale verschillen? Welke knelpunten rondom tekorten, werkdruk, vacatures komen meer of minder in bepaalde regio’s voor? En verschillen regio’s ook naar de oplossingsrichtingen die door huisartsenpraktijken worden ingezet? Met dit rapport geeft het Nivel inzicht in de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg per Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW-)regio in 2019/2020, in een serie van in totaal 28 factsheets (één voor elke AWZ-regio). Elke regio kan op basis hiervan zijn eigen strategisch arbeidsmarktbeleid ontwikkelen, en van elkaar leren, om de balans op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg te verbeteren. Bedacht moet worden dat de gegevens zijn verzameld vóór de coronapandemie, die nu een grote invloed heeft en ook al heeft gehad op de huisartsenzorg in Nederland.

Deze serie factsheets over de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg per regio is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) opgesteld. De factsheets zijn gebaseerd op de gewogen resultaten van een web-enquête die in 2019/2020 onder alle huisartsenpraktijken in Nederland is uitgezet. In Oost-Nederland is, met ondersteuning van de Werkgeversverenging Zorg en Welzijn, de enquête van juli tot en met september 2019 uitgezet (zie Bosmans e.a., 2020). De praktijken in de rest van Nederland zijn van december 2019 tot februari 2020 benaderd. De enquête is verzonden naar in totaal bijna 5.000 praktijken, verdeeld over de 28 AZW-regio’s die Nederland telt. Bijna een derde van de aangeschreven praktijken (n=1.430, wat overeenkomt met 29%) heeft deze ingevuld.

Voorafgaand aan het presenteren van de 28 regionale factsheets, worden in dit rapport eerst de uitgevoerde dataverzamelingen en analysemethoden beschreven. In dit eerste hoofdstuk wordt ook een samenvatting gepresenteerd met de belangrijkste resultaten van een aantal regio-vergelijkende analyses. Hieruit komen clusters van regio’s naar voren die soortgelijke arbeidsmarktknelpunten hebben ervaren.

Dit rapport bouwt voort op twee eerdere publicaties die over de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg (naar regio) zijn verschenen:
- Batenburg, R., Bosmans, M., Versteeg, S., Vis, E., Asten, B. van, Vandermeulen L., Kruis, L. van der. Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018.
- Bosmans, M., Batenburg, R., Keuper, J. Een strategische arbeidsmarktverkenning van de huisartsenzorg in Oost-Nederland. Resultaten van de praktijkenquête 2019 en lokale vraagaanbod prognoses. Utrecht: Nivel, 2020.

Ook deze publicaties zich beschikbaar op www.nivel.nl/publicaties, voor nadere informatie over dit rapport en andere publicaties kan contact worden opgenomen via balanshazorg@nivel.nl.