Lessen om ‘Meer tijd voor de Patiënt’ in de huisartsenzorg verder uit te rollen
Nieuws
22-11-2021

Lessen om 'Meer Tijd Voor De Patiënt' in de huisartsenzorg verder uit te rollen

Verschillende huisartsenpraktijken passen inmiddels het concept ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ (MTVDP) toe. De eerste ervaringen zijn positief; meer tijd voor consulten leidt tot meer werkplezier bij huisartsen en minder doorverwijzingen en voorgeschreven medicatie voor patiënten. Uit de eerste ervaringen zijn belangrijke lessen te trekken over de randvoorwaarden voor een succesvolle verdere uitrol en structurele verankering van dit concept. Zo is het van groot belang dat betrokken partijen dezelfde visie delen over kwaliteit van zorg, dat ook het sociaal domein betrokken wordt en dat er afspraken over de (meerjarige of structurele) financiering worden vastgelegd.

Het concept Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP) leunt op de gedachte dat een langere consulttijd ertoe leidt dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. En deze kennis is van belang om de vervolgzorg vanuit de praktijk beter en efficiënter in te richten.

De eerste resultaten van de MTVDP-projecten waren positief. Er bleek behoefte te zijn aan overzicht over wat er nodig is voor het verder uitrollen en structureel verankeren van deze projecten. Daarom onderzocht het Nivel, in opdracht van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg, zeven door zorgverzekeraars gefinancierde MTVDP-projecten.

Minder doorverwijzingen en meer werkplezier onder zorgverleners

De onderzochte projecten waarbij het gedachtengoed van MTVDP wordt toegepast, leiden volgens de betrokkenen over het algemeen tot betere resultaten in de huisartsenzorg. Wat we in ieder geval waarnemen, is dat meer tijdsbesteding van huisartsen aan consultvoering leidt tot meer werkplezier en minder werkdruk. Ook verwijzen huisartsen minder vaak naar de tweede lijn en schrijven ze minder medicatie voor. Of dit laatste ook verband houdt met toegenomen consultatietijd het nemen of dat hier andere oorzaken aan ten grondslag liggen, is met dit onderzoek lastig vast te stellen. Daarom kunnen we ook nog niet met zekerheid vaststellen of de MTVDP-projecten kosteneffectief zijn.

Gedeelde visie van alle betrokken partijen belangrijk

Er zijn verschillende succesfactoren gevonden bij de implementatie van MTVDP. Een goede samenwerking in de regio, bijvoorbeeld met het lokale ziekenhuis en/of het sociaal domein, bevordert de implementatie. Ook is het belangrijk dat personeel achter het concept staat, dat de patiëntenzorg erop wordt aangepast en dat er financiering is voor deze aanpassingen. Daarnaast blijkt de inzet van een projectcoördinator vanuit de zorggroep of een andere regionale (huisartsen)organisatie essentieel voor een succesvolle implementatie van MTVDP.

Geleerde lessen voor verdere uitrol 'Meer Tijd Voor De Patiënt'

Het in kaart brengen van de succesfactoren heeft geleid tot het formuleren van een aantal ‘geleerde lessen’ voor een succesvolle uitrol en een structurele verankering van de MTVDP-projecten in Nederland:

  1. Zorg voor een gedeelde visie van de betrokken partijen op kwaliteit van zorg, vóór de start van nieuwe MTVDP-projecten en vóór het verankeren van bestaande MTVDP-projecten.
  2. Schep interne randvoorwaarden, zoals nieuwe functies en de wil om te veranderen binnen praktijken en in de samenwerking met zorgpartners in de regio.
  3. Schep externe randvoorwaarden, zoals financieringsafspraken voor de langere termijn en samenwerkingsverbanden binnen de regio;
  4. Richt een aparte organisatie en een apart proces in voor MTVDP-projecten.
  5. Betrek het sociaal domein in MTVDP-projecten.
  6. Continueer en evalueer MTVDP-projecten vanuit de maatschappelijke en financiële baten.

De geleerde lessen uit deze evaluatie worden meegenomen in een vervolgtraject, waarbij een impuls wordt gegeven aan MTVDP door 10 tot 15 MTVDP-projecten uit te rollen in het land. Dit versnellingstraject wordt ondersteund door PwC, in opdracht van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg.

Over het onderzoek

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld tussen juli en september 2021, aan de hand van bureauonderzoek en van interviews met personen die direct betrokken waren bij zeven, door de zorgverzekeraar gefinancierde, MTVDP-projecten. De verzamelde informatie per project is gecombineerd en voor vergelijking gestructureerd. 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg van prof. dr. Ronald Batenburg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.