Logopedisten

Omvang gegevensverzameling

In 2017 zijn er in het kader van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld van 10.519 patiënten die zijn behandeld door 179 logopedisten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, verspreid over 61 praktijken.

Geografische spreiding deelnemende logopediepraktijken Nivel Zorgregistraties, 2017*

* meer betekent meer deelnemende logopediepraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding)

Representativiteit
De representativiteit van de deelnemende logopediepraktijken en logopedisten is bepaald door een vergelijking te maken de gegevens van logopediepraktijken en logopedisten die in 2016 stonden ingeschreven in het AGB-register.

Vergeleken met de landelijke situatie zijn er (nog) relatief weinig logopediepraktijken uit Noord-Nederland die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn . De geslachtsverdeling van de deelnemende logopedisten is vergelijkbaar met de landelijke cijfers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende logopedisten ligt lager dan het landelijk gemiddelde (representativiteit logopedisten 2017).

De gegevens die worden verzameld voor het berekenen van de cijfers zijn niet altijd van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle velden in alle softwarepakketten aanwezig zijn, doordat beschikbare velden niet zijn ingevuld door de logopedist. Ook zijn sommige cijfers gebaseerd op een selectie van de patiënten. Het is niet bekend in hoeverre het al dan niet beschikbaar zijn van de gegevens een samenhang heeft met de betreffende resultaten. Hierdoor zijn de resultaten die gebaseerd zijn op een kleiner aantal patiënten mogelijk beperkt representatief. Deze resultaten moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Welke gegevens worden verzameld?
De gegevens die in 2017 voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere logopedist vastlegt voor de reguliere administratie en die nodig zijn voor declaratie, aangevuld met gegevens uit de richtlijnen voor verslaglegging. Op de website vindt u de specificatie van de gegevensverzameling voor iedere deelnemende discipline aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Hoe worden de gegevens verzameld?
Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Door middel van een extractietool worden de gegevens hieruit geëxtraheerd. Voor logopedisten is deze extractietool ingebouwd in de softwarepakketten Prosoftware, Evry, Incura en Intramed.

Periodiek wordt handmatig of automatisch een extractie van deze gegevens gemaakt. Alleen gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.

Voordat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, converteert software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over privacy is hier te vinden.

Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?
De geëxtraheerde gegevens worden gecontroleerd op onmogelijke of niet ingevulde waarden. Ook vindt er controle plaats op missende periodes in de gegevensbestanden van de praktijken.

De gegevens van praktijken die in een kalenderjaar korter dan zes maanden deelnamen zijn voor de berekeningen van de jaarcijfers buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat deze praktijken de resultaten kunnen vertekenen, bijvoorbeeld door oververtegenwoordiging van kortdurende behandelingen. 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Verantwoording Logopedie. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 29-05-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedisten