Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de methode Surveillance voor het verzamelen van de wekelijkse zorggegevens over gezondheidsproblemen. We registreren en analyseren de registraties van honderden huisartsenpraktijken verspreid over het hele land. Daar bovenop werken we samen met zo’n veertig Peilstations: huisartsenpraktijken die wekelijks hun gegevens beschikbaar stellen, zodat wij het plotseling optreden van infectieziekten direct kunnen signaleren.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen - Nivel Surveillance

Nivel Surveillance maakt deel uit van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor onderzoek. Organisaties en onderzoekers van buiten het Nivel kunnen op verzoek en tegen betaling ook gebruikmaken van de gegevens.

Surveillance

Gegevensbronnen SurveillanceMethode Surveillance: doorlopende monitoring plotselinge veranderingen in ziektepatronen

Surveillance beschikt over twee belangrijke databronnen:

  1. Routinematig vastgelegde gegevens door honderden huisartsenpraktijken in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: aan de hand van deze gegevens die we wekelijks ontvangen, signaleren en rapporteren we plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of een uitbraak van een andere infectieziekte.
  2. Aanvullende gegevens van zo’n veertig Nivel Peilstations: niet alle onderzoeksvragen kunnen we beantwoorden met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van de aanvullende gegevens die zo’n veertig huisartsenpraktijken ons wekelijks aanleveren.

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsAd 2: Rol Peilstations bij Surveillance: signalering griep en andere plotseling optredende ziektepatronen

De (min of meer) veertig Peilstation-huisartsen nemen neus- en keelmonsters af bij twee patiënten met een griepachtig ziektebeeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt of er een virus in deze monsters zit en zo ja, welke dit is. Zie ook www.nivel.nl/nl/griep en www.rivm.nl/griep.

Peilstations van het Nivel

  • Zo'n veertig huisartsenpraktijken: praktijken die als Peilstation zijn aangesloten bij Nivel Surveillance, informeren ons wekelijks over het vóórkomen van een aantal specifieke ziekten, bijvoorbeeld griep en andere infectieziekten.
  • Verspreid over het hele land: de Peilstation-praktijken zijn verspreid over het hele land, zowel stad als platteland.
  • 0,8% van de Nederlandse bevolking: samen zien deze praktijken ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking.
  • Sinds 1970: met de Peilstations verzamelen we al sinds 1970 gegevens, waardoor we cijfers goed kunnen vergelijken.
  • Informatie over griep én andere plotseling optredende ziektepatronen: onder meer met de gegevens van de Peilstations genereren we de wekelijkse cijfers over meer aandoeningen dan alleen griep.

Methode vaststellen weekcijfers alle aandoeningen in de Nivel Surveillance BulletinsWerkwijze vaststellen van de wekelijkse cijfers aandoeningen

De weekcijfers over aandoeningen in het Surveillance Bulletin van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn worden berekend als: 'het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk' (prevalentiecijfers).

Gebruikte methode weekcijfers alle aandoeningen in de Nivel Surveillance Bulletins

Berekening cijfers baby's: ‘kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 maanden’
Aangezien baby’s niet direct bij de geboorte worden ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, zijn de cijfers voor 0-jarigen in principe gebaseerd op kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 maanden.

Nieuw-ingeschreven patiënten: leeftijdsgroep ‘onbekend’
Van nieuw-ingeschreven patiënten, onder wie ook baby’s, zijn niet altijd direct leeftijd en geslacht bekend bij het Nivel. Bij uitsplitsing naar leeftijd komen deze nieuwe patiënten in de leeftijdsgroep ‘onbekend’.

Privacybescherming

Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

 

Hendriksen, J., Hooiveld, M., Nielen, M., Hek, K. Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-03-2021; geraadpleegd op 06-05-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methode-vaststellen-weekcijfers-aandoeningen-surveillance