Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die diëtisten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

WereldbolOmvang gegevensverzameling deelnemende diëtisten

In 2019 zijn er binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld van 73.226 patiënten die zijn behandeld door 294 diëtisten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, verspreid over 115 praktijken en 5 zorginstellingen.

Figuur: Geografische spreiding deelnemende diëtistenpraktijken Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, 2019
('meer' (zie legenda) betekent 'meer deelnemende diëtistenpraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding)'

Vinkje GoedRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende diëtisten is bepaald door een vergelijking te maken met de landelijke situatie. De landelijke situatie is vastgesteld op basis van gegevens van eerstelijns diëtisten die in 2018 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) (n=1.257):

 • Vergeleken met de landelijke situatie zijn de diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties minder vaak werkzaam in niet-stedelijke gebieden. De percentages voor praktijksoort, regio, geslacht en de gemiddelde leeftijd van de Nivel Zorgregistraties diëtisten zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers.
 • Zorg geleverd binnen de ketenzorg kan op diverse manieren worden geregistreerd en ontbreekt daardoor deels in deze registratie. Het is onbekend hoeveel zorg binnen de diëtetiek wordt geleverd binnen de ketenzorg en welke invloed het ontbreken van die behandelingen heeft op de gepresenteerde gegevens. Daarnaast geldt dat de gegevens die nodig zijn voor de beschreven resultaten vaak niet van alle patiënten beschikbaar zijn. Dit kan komen doordat niet alle velden in alle softwarepakketten aanwezig zijn, doordat beschikbare velden niet zijn ingevuld door de diëtist, of omdat de berekeningen zijn gebaseerd op een selectie van de patiënten. 

Representativiteit voorgaande jaren:

 • In 2018 namen 263 diëtisten deel, verspreid over 104 praktijken en 5 thuiszorginstellingen (representativiteit) [BRON].
 • In 2017 namen 269 diëtisten deel, verspreid over 115 praktijken en 6 thuiszorginstellingen (representativiteit).
 • In 2016 namen 177 diëtisten deel, verspreid over 70 praktijken en 6 thuiszorginstellingen (representativiteit).
 • In 2015 namen 155 diëtisten deel, verspreid over 53 praktijken en 4 thuiszorginstellingen (representativiteit).
 • In 2014 namen 78 diëtisten deel, verspreid over 40 praktijken en 2 thuiszorginstellingen (representativiteit).

PatienteninformatieInhoud gegevensverzameling

De gegevens met betrekking tot diëtisten die in 2019 voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere diëtist vastlegt voor de reguliere administratie en die nodig zijn voor declaratie, aangevuld met gegevens uit de richtlijnen voor verslaglegging.

De Cijfers zorgverlening diëtisten die we door de jaren heen hebben verzameld, hebben betrekking op verschillende elementen van het zorgproces:

 • Patiëntkenmerken
 • Aanmelding
 • Omvang zorggebruik
 • Behandeldoelen
 • Gezondheidsproblemen
 • Meerwaarden
 • Evaluatie behandeling

TurfstreepjesWijze van verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens van diëtisten verloopt als volgt:

 1. Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware.
 2. Door middel van een extractietool worden de gegevens hieruit geëxtraheerd. Voor diëtisten is deze extractietool ingebouwd in de softwarepakketten Evry en Balans. Periodiek wordt handmatig of automatisch een extractie van deze gegevens gemaakt. Alleen gegevens behorende bij patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.
 3. Met software van een Trusted Third Party (TTP) worden patiënt-identificerende gegevens naar een zogenaamd pseudoniem geconverteerd. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Het gepseudonimiseerde extractiebestand wordt naar het Nivel verzonden.

KwaliteitbeoordelingKwaliteitscontrole op de cijfers

Om de kwaliteit van de cijfers te waarborgen, controleren we de aangeleverde gegevens op onmogelijke of niet ingevulde waarden. Ook vindt er controle plaats op dubbele aanlevering van gegevens uit praktijken, op het vóórkomen van onterechte gegevens en op het doorlopen van de gegevensverzameling in de tijd. De gegevens van praktijken die in een kalenderjaar korter dan zes maanden deelnamen zijn voor de berekeningen van de jaar- en trendcijfers buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat deze praktijken de resultaten kunnen vertekenen, bijvoorbeeld door oververtegenwoordiging van kortdurende behandelingen.

Meijer, W. Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-11-2022; geraadpleegd op 29-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methoden-vaststellen-cijfers-zorgverlening/methode-vaststellen-cijfers-zorgverlening-dietisten