Nivel-cijfers Zorg die de diëtist verleent - aard en omvang

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een diëtist in de eerstelijnszorg? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de diëtist; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject? We geven inzicht in de zorg die de diëtist biedt, op basis van de registraties uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

Rol diëtist in de eerstelijnszorgRol diëtist in de eerstelijnszorg

De werkterreinen van de diëtist zijn divers. De grootste groep diëtisten is werkzaam binnen de gezondheidszorg, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn. De diëtist begeleidt de patiënt bij de uitvoering van het advies in de eigen woon- en leefsituatie. Meer informatie vindt u in het document Beroepsprofiel Diëtist, zoals vastgelegd door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

De zorg die de diëtist verleent, in cijfersDe zorg die de diëtist verleent, in cijfers

De meest recente kerncijfers van de zorg bij de diëtist vindt u hieronder (samengevat) en in het rapport Zorg door de diëtist in de eerste lijn: Jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2020-2022. Hierin worden ze - samen met vele andere kerncijfers - beeldend gepresenteerd in grafieken en tabellen en voorzien van duiding.

Kernpunten diëtetiek, 2021 en voorgaande jaren

Uit: Zorg door de diëtist in de eerste lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2020-2022
Bron: de cijfers van 2022 zijn gebaseerd op de dossiers van 57.324 patiënten die zijn behandeld door 87 praktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Patiëntkenmerken - aantal, geslacht, leeftijd

(van patiënten met minstens één geregistreerd consult in 2022)

  • Ruim 61% van de patiënten bij de diëtist is vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van 54 jaar, vergelijkbaar met 2020 en 2021.
  • Het percentage patiënten van 45-64 jaar is licht gedaald en het aantal patiënten vanaf 75 jaar is wat gestegen.

Omvang zorggebruik

(In de diëtetiek meten we dit aan de hand van het aantal behandelingen per jaar.)

Bij het declareren door de diëtist aan de zorgverzekeraar worden verschillende typen behandelingen onderscheiden. Dit zijn de 'prestaties', vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en vastgelegd in de Vektis Prestatiecodelijst. De '6000-prestatiecodes' zijn van toepassing op diëtetiek.

  • Twee derde (66%) van de geregistreerde consulten in 2022 betreft een individuele zitting reguliere diëtetiek.
  • Het aandeel van een telefonische zitting ten opzichte van alle declaraties daalt weer sinds piekjaar 2020.
  • Het (gemiddeld) aantal consulten per patiënt per kalenderjaar is over de jaren redelijk gelijk gebleven, al lijkt het aandeel van patiënten met een behandeltijd van meer dan drie uur wat af te nemen..

Nieuw gestarte behandeling

  • Voor 41% van de patiënten die in 2022 bij de diëtist zijn geweest, werd bij het eerste consult een startprestatiecode geregistreerd.
  • De meeste patiënten (85%) komen bij de diëtist na een verwijzing van een andere zorgverlener.
  • In 2022 werd bij 27% van de patiënten bij de diëtist met een nieuwe behandeling een te hoog gewicht bij volwassenen (alle categorieën BMI > 25 kg/m3) geregistreerd.

Evaluatie behandelingen

(De 'reden beëindiging behandeling' wordt gecodeerd aan de hand van de Vektis-codelijst voor reden einde zorg.)

  • Voor de helft (52%) van de patiënten voor wie een behandelepisode als afgesloten geregistreerd werd, was het behandeldoel bereikt.

Archief: alle Nivel-rapporten 'Zorg door de diëtist'Alle Nivel-rapporten 'Zorg door de diëtist'

Wilt u de kerncijfers van eerdere jaren bekijken? Open het uitklapmenu hieronder en kies een rapport.

Alle jaarrapporten 'Zorg door de diëtist in de eerste lijn' - cijfers en achtergrondinformatie

Bron en verantwoording cijfers diëtistenVerantwoording Nivel-cijfers diëtisten

Alle gepresenteerde cijfers zijn opgesteld op basis van de gegevens afkomstig van diëtisten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit betreffen diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten in loondienst bij een praktijkhouder en diëtisten werkzaam bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). De gegevens die deze diëtisten opnemen in hun elektronisch patiëntendossiers, vormen de basis van onze cijfers. Dit zijn gegevens over gezondheidsproblemen, contacten en behandelingen. Bij Methode vaststellen Nivel-cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit met u in contact te komen!

 

Meijer, W. Nivel-cijfers Zorg die de diëtist verleent - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-07-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-zorgverleners-eerste-lijn/cijfers-zorg-die-dietist-verleent