Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die fysiotherapiepraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

WereldbolOmvang gegevensverzameling deelnemende fysiotherapiepraktijken

IIn 2021 zijn in het kader van Nivel Zorgregistraties gegevens verzameld over 750.209 patiënten die fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen van 6.126 fysiotherapeuten werkzaam in 420 eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Van het totaal aantal patiënten waren er gegevens van 747.455 nieuwe en 793.168 afgesloten behandelepisodes.

Vinkje GoedRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties in 2021 is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijke geregistreerde eerstelijns fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten uit het Algemeen Gegevens Beheer (AGB) register van december 2019. Wanneer we globaal kijken naar de verdeling van de deelnemende fysiotherapiepraktijken van Nivel Zorgregistraties over vier regio’s, zien we een iets andere verdeling in vergelijking met de landelijke verdeling van fysiotherapiepraktijken. Met name het aandeel praktijken in Oost-Nederland is hoger binnen Nivel Zorgregistraties.

 

Tabel: Vergelijking aandeel fysiotherapiepraktijken Nivel Zorgregistraties in 2021 en aandeel fysiotherapiepraktijken landelijk in 2019, naar regio.

  Nivel Zorgregistraties Landelijk
Aantal fysiotherapiepraktijken** N=420 % N=11.230 %
Regio*        
Noord 46 11,0 1.054 9,4
Oost 127 30,2 2.171 19,3
Zuid 72 17,1 2.472 22,0
West 174 41,4 5.533 49,3
*Regio-indeling: Noord (Drenthe, Friesland, Groningen), Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland), Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht)
**Van fysiotherapiepraktijken met meerdere vestigingen zijn alleen de gegevens van de hoofdlocatie meegenomen.

 

Fysiotherapeuten
De gemiddelde leeftijd van de fysiotherapeuten die deelnemen aan de Nivel Zorgregistraties is met 40 jaar iets jonger dan het landelijk gemiddelde van ruim 42 jaar. Het percentage mannelijke (47,5%) en vrouwelijke (52,5%) therapeuten is iets evenrediger verdeeld vergeleken met de cijfers uit het AGB-register.

 

Tabel: Vergelijking van geslachtsverdeling en gemiddelde leeftijd van fysiotherapeuten in Nivel Zorgregistraties in 2021 en fysiotherapeuten inschreven in het AGB-register in 2019.

  Nivel Zorgregistraties Landelijk
  N=6126* % N=31.456 %
Man 901 47,5 12.849 40,8
Vrouw 997 52,5 18.607 59,2
Gemiddelde leeftijd 40,0 42,3
* Totaal aantal therapeuten in de NZR database, leeftijd en geslacht is bekend van respectievelijk 955en 1898 therapeuten


Representativiteit voorgaande jaren

In 2020 namen 4127 fysiotherapeuten deel, verspreid over 300 praktijken
In 2019 namen 2667 fysiotherapeuten deel, verspreid over 216 praktijken (representativiteit)
In 2018 namen 350 fysiotherapeuten deel, verspreid over 57 praktijken (representativiteit).
In 2017 namen 216 fysiotherapeuten deel, verspreid over 48 praktijken (representativiteit).
In 2016 namen 204 fysiotherapeuten deel, verspreid over 50 praktijken (representativiteit).
In 2015 namen 194 fysiotherapeuten deel, verspreid over 47 praktijken (representativiteit)
In 2014 namen 171 fysiotherapeuten deel, verspreid over 40 praktijken (representativiteit)
In 2013 namen 131 fysiotherapeuten deel, verspreid over 43 praktijken (representativiteit)
In 2012 namen 58 fysiotherapeuten deel, verspreid over 26 praktijken (representativiteit)
In 2011 namen 62 fysiotherapeuten deel, verspreid over 29 praktijken (representativiteit)

PatienteninformatieInhoud gegevensverzameling

De gegevens die in 2021 voor Nivel Zorgregistraties zijn verzameld, zijn gegevens die iedere fysiotherapeut vastlegt voor de reguliere administratie en welke nodig zijn voor declaratie van behandelingen, aangevuld met gegevens uit de KNGF-richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’. Op de website van Nivel Zorgregistraties (www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-zorgverleners) vindt u de specificaties van de gegevensverzameling.

De gegevens die nodig zijn voor de gepresenteerde resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle informatie in alle softwarepakketten aanwezig is, of doordat gegevens niet zijn ingevuld door de deelnemende fysiotherapeut. Ook zijn sommige berekeningen gebaseerd op een selectie van de patiëntenpopulatie. Om bijvoorbeeld cijfers over de evaluatie van de behandeling te berekenen, worden alleen gegevens van patiënten gebruikt voor wie in het betreffende jaar de behandeling is beëindigd.

Voor meer informatie over de verzamelde gegevens voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: zie Specificatie gegevensverzameling Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – Fysiotherapeuten.

TurfstreepjesWijze van verzamelen van gegevens

Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Jaarlijks worden gegevens uit dit dossier gefilterd en verstuurd naar het Nivel. Alléén gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen. Vóórdat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, zet software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens om naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over privacy is te vinden in het Privacyreglement van Nivel Zorgregistraties (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/privacybescherming).

Praktijken die deelnemen gebruiken software van de volgende leveranciers:

 • Intramed (Intramed)
 • LogicData B.V. (Fysiologic)
 • Monitored Rehab Systems B.V. (FysioRoadMap)
 • Fairware (Winmens)
 • ProSoftware (Zorgadmin)
 • Convenient B.V.
 • SpotOnMedics B.V.
 • Systek
 • World of Health
 • Abakus
 • SoftSQRE
 • Call Care Nederland

KwaliteitbeoordelingKwaliteitscontrole op de cijfers

Voor de jaarcijfers worden niet alle gegevens gebruikt die zijn verzameld voor de Nivel Zorgregistraties. Voor het berekenen van deze cijfers is een selectie gemaakt in de databestanden op basis van de beschikbare data met voldoende kwaliteit. De aangeleverde gegevens worden daartoe gecontroleerd op duplicaten van data, op niet-interpreteerbare waarden in velden en op de continuïteit van gegevensaanleveringen in de tijd.

Als er sprake is van een ontbrekende periode in de aanlevering van een praktijk, kunnen gegevens over de omvang van de behandeling bij de fysiotherapeut niet berekend worden. Het is immers niet bekend hoeveel consulten hebben plaatsgevonden in de periode waarover geen gegevens zijn aangeleverd.

Veldkamp, R., Meijer, W. Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 03-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methoden-vaststellen-cijfers-zorgverlening/methode-vaststellen-cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten