Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die diëtisten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

Gegevens aanvragen voor onderzoekNaar de cijfers zorgverlening diëtisten

Deze methode heeft betrekking op de totstandkoming van de cijfers van De zorg die de diëtist verleent, die samen met ons andere cijfers over ziekten en zorg zijn opgenomen bij het onderdeel Resultaten van Onderzoek op de Nivel-website. 

Omvang gegevensverzameling deelnemende diëtistenOmvang gegevensverzameling deelnemende diëtisten

In 2021 zijn er binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld van 83.888 patiënten die zijn behandeld in de eerstelijnsgezondheidszorg, verspreid over 112 praktijken. In de kaart van Nederland ziet u de geografische spreiding van de diëtetiekpraktijken waarover wij rapporteren.

Selecteer desgewenst een andere zorgdiscipline direct onder de kaart.

 

Representativiteit van de cijfersRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende diëtisten is bepaald door een vergelijking te maken met de landelijke situatie. De landelijke situatie is vastgesteld op basis van gegevens van eerstelijns diëtisten die in 2018 stonden ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) (n=1.257) of de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) (n=272):

 • Vergeleken met de landelijke situatie zijn de diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties vaker werkzaam in stedelijke gebieden. De percentages voor praktijksoort, regio, geslacht en de gemiddelde leeftijd van de Nivel Zorgregistraties diëtisten zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers.
 • Zorg geleverd binnen de ketenzorg kan op diverse manieren worden geregistreerd en ontbreekt daardoor deels in deze registratie. Het is onbekend hoeveel zorg binnen de diëtetiek wordt geleverd binnen de ketenzorg en welke invloed het ontbreken van die behandelingen heeft op de gepresenteerde gegevens. Daarnaast geldt dat de gegevens die nodig zijn voor de beschreven resultaten vaak niet van alle patiënten beschikbaar zijn. Dit kan komen doordat niet alle velden in alle softwarepakketten aanwezig zijn, doordat beschikbare velden niet zijn ingevuld door de diëtist, of omdat de berekeningen zijn gebaseerd op een selectie van de patiënten. 

Inhoud gegevensverzamelingInhoud gegevensverzameling

De gegevens met betrekking tot diëtisten die in 2021 voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere diëtist vastlegt voor de reguliere administratie en die nodig zijn voor declaratie, aangevuld met gegevens uit de richtlijnen voor verslaglegging.

De Cijfers zorgverlening diëtisten die we door de jaren heen hebben verzameld, hebben betrekking op verschillende elementen van het zorgproces:

 • Patiëntkenmerken
 • Aanmelding
 • Omvang zorggebruik
 • Behandeldoelen
 • Gezondheidsproblemen
 • Meetwaarden
 • Evaluatie behandeling

Wijze van verzamelen van gegevensWijze van verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens van diëtisten verloopt als volgt:

 1. Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware.
 2. Door middel van een extractietool worden de gegevens hieruit geëxtraheerd. Voor diëtisten is deze extractietool ingebouwd in de softwarepakketten Evry en Balans. Periodiek wordt handmatig of automatisch een extractie van deze gegevens gemaakt. Alleen gegevens behorende bij patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.
 3. Met software van een Trusted Third Party (TTP) worden patiënt-identificerende gegevens naar een zogenaamd pseudoniem geconverteerd. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Het gepseudonimiseerde extractiebestand wordt naar het Nivel verzonden.

Kwaliteitscontrole op de cijfersKwaliteitscontrole op de cijfers

Om de kwaliteit van de cijfers te waarborgen, controleren we de aangeleverde gegevens op onmogelijke of niet ingevulde waarden. Ook vindt er controle plaats op dubbele aanlevering van gegevens uit praktijken, op het vóórkomen van onterechte gegevens en op het doorlopen van de gegevensverzameling in de tijd. De gegevens van praktijken die in een kalenderjaar korter dan zes maanden deelnamen zijn voor de berekeningen van de jaar- en trendcijfers buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat deze praktijken de resultaten kunnen vertekenen, bijvoorbeeld door oververtegenwoordiging van kortdurende behandelingen.

Meijer, W. Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 22-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/vaststellen-cijfers-zorgverlening-eerste-lijn/dietisten