Project
Afgesloten

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)

Binnen het programma Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), voorheen Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ), wordt sinds 1998 op continue wijze informatie verzameld over de zorg voor mensen met een somatische chronische ziekte of lichamelijke handicap, over hun kwaliteit van leven en hun maatschappelijke positie. De gegevens worden verzameld vanuit patiëntenperspectief en zijn in de eerste plaats bedoeld om ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of handicap te monitoren.
De vraagstelling behelst de volgende thema’s: 1. de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven, 2. het gebruik en de behoeften aan zorg en ondersteuning en de ervaren kwaliteit ervan, en 3. de maatschappelijke situatie (o.a. wonen, werk, sociale participatie, vervoer/mobiliteit, financiële situatie). Voor alle thema’s geldt dat het zowel gaat om het in kaart brengen van ontwikkelingen (monitoringdoel) als om het onderzoeken van de wensen, behoeften en ervaringen op deze terreinen (patiëntenperspectief).
Het NPCG is een landelijk representatieve panel van circa 3.800 mensen met een (lichamelijke) chronische ziekte of handicap. Werving van panelleden vindt plaats via huisartsenpraktijken (landelijke steekproeven, op basis van medische diagnose) en periodieke bevolkingsonderzoeken (in samenwerking met het SCP, op basis van een screener voor beperkingen). De panelleden ontvangen jaarlijks twee reguliere enquêtes (voor- en najaar). Daarnaast vindt jaarlijks een telefonische peiling plaats over een actueel onderwerp, bijvoorbeeld de ervaringen met de Zorgverzekeringswet of de herkeuringen ter vaststelling van de mate van arbeids(on)geschiktheid.
De gegevens worden gebruikt voor het jaarlijks opstellen van diverse rapporten ten behoeve van de monitoring¬functie van het panel en voor het uitvoeren van telefonische peilingen en verdiepingsstudies, waarvoor de onderwerpen door een breed samengestelde programmacommissie worden gekozen. Bovendien worden NPCG-gegevens gebruikt voor veel andere onderzoeken (door of op verzoek van derden) en rapportages. Met het SCP zijn structurele samenwerkingsafspraken gemaakt ten behoeve van de Rapportage gehandicapten, die het SCP tweejaarlijks uitbrengt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
ministerie van SZW