Gegevens aanvragen voor onderzoek, hoe werkt dat?

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt onze gegevens aanvragen om te gebruiken voor eigen onderzoek. Ook kunt u tabellen of grafieken met de gewenste gegevens op maat laten maken door ons.

Lees alles over de mogelijkheden, werkwijze, en tarieven bij het aanvragen van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Direct gegevens aanvragen?Direct gegevens aanvragen

Vul het aanvraagformulier in of neem contact op via gegevensaanvragen@nivel.nl.

Wat is er mogelijk? Vormen waarin we gewenste gegevens ter beschikking stellenWat is er mogelijk? Vormen waarin we gewenste gegevens ter beschikking stellen

De gevraagde gegevens kunnen in verschillende vormen ter beschikking worden gesteld :

 1. Kant-en-klare tabel(len) en grafieken: inclusief advies inzake benodigde gegevens en interpretatie.
 2. Databestanden: waarmee de aanvrager zelf analyses kan doen. Het Nivel stelt als voorwaarde dat de aanvrager de analyses uitvoert op het Nivel onder begeleiding van een onderzoeker van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiervoor wordt een tijdelijke overeenkomst gesloten. Begeleiding betreft advies bij de selectie van de variabelen en personen in het analysebestand, de analyse van de gegevens en de interpretatie van de resultaten. Intensieve begeleiding bij de selecties en analyses valt buiten de tarieven; dit wordt apart geoffreerd. Als er sprake is van een koppeling aan microdata van het CBS, vinden de analyses plaats binnen de CBS omgeving.

Welke gegevens kunt u opvragen?Welke gegevens kunt u opvragen?

Het Nivel verzamelt routinematig vastgelegde gegevens van huisartsen, huisartsenspoedposten en paramedici: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten. Jaarlijks worden kerncijfers over de betreffende zorgdisciplines in opdracht van VWS op de Nivel-website beschikbaar gesteld.

Gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn die u kunt aanvragen voor onderzoeksdoeleinden
U kunt verschillende selecties uit onze gegevens aanvragen:

 • Van de jaarlijkse kerncijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunt u gegevensselecties opvragen. Deze bestanden voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Bij 'Tarieven gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn' hieronder vindt u meer informatie hierover.
 • Gegevens van huisartsendagzorg beschikbaar vanaf registratiejaar 2011. Uitgebreide informatie over welke tabellen en variabelen beschikbaar zijn binnen de huisartsendagzorg als bron voor gegevensaanvragen.
 • Gegevens van huisartsenspoedposten (voorheen ‘huisartsenposten’) en paramedici (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, logopedisten)  kunt u opvragen via gegevensaanvragen@nivel.nl

Hoe werkt het? Procedure bij gegevensaanvragenHoe werkt het? Procedure bij gegevensaanvragen

De procedure die we volgen bij het behandelen van uw aanvraag kent onder andere de volgende stappen:
 

 1. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een portefeuillehouder toe aan uw onderzoeksaanvraag: dit is een  onderzoeker en tevens uw contactpersoon tijdens het traject van de gegevensaanvraag. Binnen een week na de ingediende gegevensaanvraag neemt een medewerker van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn contact met u op. Doorlooptijd van de ‘uitvoer’ van een gegevensaanvraag is vier tot zes weken. Start uitvoer is mede afhankelijk van het aantal actuele gegevensaanvragen, we adviseren daarom minimaal 3 maanden voor de gewenste leverdatum een gegevensaanvraag in te dienen.
   
 2. Goedkeuring van koepel- of beroepsorganisatie: voor een verzoek om gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn te ontvangen en gebruiken, is goedkeuring nodig van de koepel- of beroepsorganisatie van de betreffende zorgdiscipline (zie ook het Governance-document). Daarom legt het Nivel de gegevensaanvraag voor aan deze organisaties. Zij toetsen onder andere of de belangen van de beroepsgroepen niet in het geding zijn.
   
 3. Toetsing door Privacycommissie bij gegevenskoppeling en/of privacygevoelige data: aanvragen waarbij sprake is van het koppelen van gegevens uit verschillende bronnen of waarin privacygevoelige gegevens betrokken zijn - zoals de vier cijfers van de postcode of het geboortekwartaal van de patiënt - worden aanvullend voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het beschikbaar stellen van dit soort gegevens dient dan van essentieel belang te zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Meer informatie inzake de privacyregelingen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunt u vinden op onze pagina over Privacybescherming.
   
 4. Opstellen van de overeenkomst: het Nivel stelt een overeenkomst op, waarin afspraken staan over wanneer welke gegevens geleverd worden, de kosten en de voorwaarden. De termijn waarop de gevraagde gegevens geleverd kunnen worden is onder meer afhankelijk van het moment van acceptatie van de overeenkomst, de personele bezetting en de hoeveelheid werk die moet worden verricht om de gegevens ter beschikking te stellen.

Tarieven gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 2023Tarieven gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 2024

Vanwege de handlingskosten die gemoeid zijn met het ter beschikking stellen van gegevens, gelden vaste tarieven voor het aanvragen van gegevens. Deze tarieven zijn vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Welke gegevens stelt Nivel Zorgregistraties beschikbaar binnen deze tarieven?
Het betreft gegevens die kunnen worden afgeleid van de onderzoekbestanden die zijn gebruikt om de jaarlijkse of wekelijkse cijfers te rapporteren. Nivel Zorgregistraties kan selecties van deze onderzoeksbestanden beschikbaar maken. Het Nivel stelt alleen gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de opgestelde onderzoeksvragen.

  Soorten gebruik van de gegevens die worden aangevraagd Prijs (excl. btw)
1 gebruik van één type bestand (bijv. alleen morbiditeit) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over één jaar. € 2.225,80
2 gebruik van meerdere typen bestanden (bijv. morbiditeit en prescripties) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over één jaar. € 2.922,96
3 gebruik van één of meerdere typen bestanden (bijv. morbiditeit en prescripties) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over meerdere jaren. € 4.314,08
4 gebruik van bestanden van één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) waarvoor bewerking nodig is ten behoeve van een koppeling met data uit een externe gegevensbron. € 5.814,18
5 gebruik van bestanden van meerdere zorgdisciplines (bijv. huisartsen en fysiotherapeuten), al dan niet gekoppeld, die indien nodig bewerkt worden ten behoeve van koppeling met data uit een externe bron. € 7.027,91

Voorwaarden gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste LijnVoorwaarden gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De voorwaarden bij het ter beschikking stellen van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunt u opvragen via gegevensaanvragen@nivel.nl. Deze worden ook standaard bij de overeenkomst meegeleverd. In het kort:

 • De resultaten van het betreffende onderzoek moeten openbaar worden gepubliceerd.
 • Ten minste één onderzoeker van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is als mede-auteur actief betrokken bij de rapportage over het betreffende onderzoek. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kan deze voorwaarde laten vervallen indien hun eigen bijdrage aan de publicatie zeer beperkt is.
 • Het Nivel stelt alleen gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de opgestelde onderzoeksvragen. Deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de beantwoording van de vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd.

Onderzoeksresultaten: publicatiesOnderzoeksresultaten: publicaties

Alle onderzoeksresultaten op basis van onderzoek met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vindt u bij onze Publicaties.

Overzicht gegevensaanvragenOverzicht gegevensaanvragen

In het overzicht hieronder vindt u alle gegevensaanvragen die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn heeft toegekend, per jaar geordend. Per aanvraag vindt u informatie over de organisatie van waaruit de aanvrager zijn aanvraag indient en informatie over de aard van het onderzoek.

* Aangevraagde projecten met een ster in het overzicht hieronder zijn voor de beoogde uitvoering voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en zijn akkoord bevonden voordat de uitvoering is gestart.

Aanvragen 2023
 • Nivel: Monitor NPG-NPPV 2022
 • Nivel: Veranderingen in triagecriteria van de Nederlandse Triage Standaard op de huisartsenspoedpost – Effect op urgentietoekenning door de triagist
 • Nivel: Ontwikkelingen in het voorkomen van en zorggebruik bij tinnitus in de huisartsenpraktijk
 • Nivel: Siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten update 2022*
 • CBS: Arbeidsparticipatie en ziekte*
 • Nivel: Excess mortality during the COVID-19 pandemic in the Netherlands in vaccinated and non-vaccinated individuals in the context of medical history, frailty and sociodemographic factors*
 • London School of Economics: "Decomposing socioeconomic inequalities in health: understanding the role of health status, behaviours, access, and treatment at different stages of care." *
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management: Het gebruik van risicoverevening voor de bekostiging van zorgaanbieders*
 • Instituut Verantwoord Medicijngebruik: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • RIVM: VTV zorg en sociaal domein – ontrafelen van complexe aandoeningen
 • Onderzoekswerkplaats Zorginstituut & Nivel: Passende zorg binnen zorgketens*
Aanvragen 2022
 • Nivel: Oversterfte tijdens de coronapandemie*
 • Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM): Evaluatie van het risicovereveningsmodel en simulatie van verbeteringen aan de hand van Nivel Zorgregistraties*
 • RIVM: Indicatoren voor omvang en impact van hersenaandoeningen: update in 2022
 • Ministerie van VWS: Toepassing Constrained Regression in de risicoverevening*
 • Nivel: Paramedische herstelzorg na COVID; retrospectieve studie*
 • Radboudumc: Gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking-II*
 • Universitair Medisch Centrum Groningen: De ziektelast van genitale wratten in de Nederlandse huisartsenpraktijk
 • NZa: Veranderingen in zorggebruik ten aanzien van degeneratieve lage rugklachten tussen 2005 en 2020*
 • Nivel & NKI: Long-term morbidity and care usage among adolescent and young adult cancer survivors in the Netherlands*
 • Nivel & Lareb: Pilot infrastructuur voor vervolgonderzoek veiligheidssignalen in databases*
 • Nivel: Gezondheidsverkenning noodweer*
 • Nivel: Versterken syndroom surveillance
 • RIVM: Aanvulling HAP Diagnose ZorgFTE
 • Universitair Medisch Centrum Groningen: De ziektelast van genitale wratten in de Nederlandse huisartsenpraktijk
 • Nivel & NZa: Wekelijks inzicht huisartsenzorg
 • Vrije Universiteit Amsterdam: Inventarisatie praktijkvariatie bekkenbodemzorg*
 • RIVM: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • Nivel: Gezondheidsverkenning windturbines*
 • RIVM: Lyme borreliose in Nederland
 • Zorginstituut Nederland & Nivel: Ontwikkeling methodiek: inzicht in substitutie van zorg*
 • VeiligheidNL: Vóórkomen van contacten voor letsels in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost
 • Nivel: Effect pakketmaatregel Vitamine D*
 • InEen: Productie 0-4 en 5-12 jarigen met koorts op de huisartsenposten van 2018 2021
 • Nivel: Pilot infrastructuur voor vervolgonderzoek veiligheidssignalen in databases*
 • Nivel: Update Gezondheidsmonitor COVID-19 2021: fysieke en psychosociale gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie op de bevolking met een focus op kwetsbare groepen in verschillende provincies*
 • IVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland: Epidemiology and Burden of IBD*
 • RIVM: Vaccin Effectiviteit COVID-19 in the Population at Risk (VECTOR)
 • Radboudumc, afdeling IQ Healthcare: Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de campagne gepaste zorg bij maagklachten
 • Nivel: Siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten
 • Nivel: Impact van Covid-19 pandemie op de reguliere eerstelijnszorg: paramedische zorg geleverd in Nederland in 2019 en 2020 logopedie
 • Trimbos: Landelijke monitor Depressie 3e peiling
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP‐rapport/surveillance gegevensjaar 2021
 • RIVM: Onbedoelde (tiener) zwangerschappen update
 • Nivel: Metingen gedurende behandeling fysiotherapeut bij COVID patiënten Nederlandse Zorgautoriteit: Veranderingen in zorggebruik ten aanzien van degeneratieve lage rugklachten tussen 2005 en 2020*
 • Nivel: COVID-19 behandelingen in de huisartsgeneeskunde: evaluatie huidige pandemie en versterking onderzoeksinfrastructuur voor toekomstige pandemieën*
 • Nivel: Monitor Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie (NPPV) 2021
 • Nivel: Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg: op Weg naar een Lerend Zorgsysteem*
 • RIVM: Schatten levensverwachting van mensen met een chronische aandoening*
 • Nivel: Behandeling van NSLBP patiënten door fysiotherapeut en huisarts*
 • Nivel: Effect van schaalvergroting in de huisartsenzorg op het gebruik van de HAP*
 • Nivel: Monitor NPG-NPPV 2021
Aanvragen 2021
 • Nivel: Gepersonaliseerde nazorg en nacontrole borstkanker patiënten*
 • Wageningen University & Research: Dietics, building the future*
 • Erasmus Universiteit Rotterdam & Amsterdam Data Collective: Register Dementiezorg en Ondersteuning*
 • Nivel: Skillmix-instrument 2.0 voor de huisartsenzorg
 • Nivel: Veranderingen in triagecriteria van de Nederlandse Triage Standaard; Effect op urgentietoekenning en gekozen vervolg door de triagist
 • 113 Zelfmoordpreventie: Herkennen suïcidepogingen HADZ/HAP*
 • Nivel en NKI: Het diagnostisch traject van sarcoompatiënten in de eerste lijn: klinische presentatie en duur van het diagnostisch traject*
 • Nivel: Aanhoudende klachten na COVID-19 besmetting, een mixed-method aanpak*
 • Erasmus School of Economics: Study loans and stress-related mental health problems*
 • Wageningen University & Research: Dietics, building the future*
 • CBS: Jaarlevering huisartsencijfers 2020 aan CBS
 • Nivel: GGZ onderzoeken binnen de onderzoekswerkplaats Nivel & Zorginstituut Nederland*
 • Nivel: De impact van de Covid-19 pandemie op de reguliere eerstelijnszorg: zorg geleverd door de diëtist in Nederland in 2019 en 2020
 • RIVM: Diagnose Zorg FTE
 • RIVM: Indicatoren voor omvang en impact van maag-, darm- en leveraandoeningen
 • Nivel: Reduceren van CO2-uitstoot van dosisaerosolen in de eerste lijn
 • GGD Rotterdam: Toename scabiës
 • Nivel: Behandeling van overgewicht door diëtist
 • Nivel: Geneesmiddelenmonitor
 • RIVM: Onbedoelde (tiener) Zwangerschappen 2020
 • Nivel: Zorgmijding door Corona
 • Trimbos Instituut: Landelijke Monitor Depressie, 2e peiling
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport/surveillance
 • NHG: Onderzoek naar de selectie voor griepvaccinatie
 • Karolinska Institute: PERISCOPE - Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics
 • Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM): Handboek Werken met cijfers in het FTO gegevensjaar 2019
 • Nivel: Assessing the population-based impact of the national influenza VaccInaTiOn pRogramme in the Netherlands: the VIcTOR study*
 • Nivel: Gezondheidsmonitor COVID-19 2019-2020: fysieke en psychosociale gezondheidseffecten van de COVID-19 pandemie op de bevolking met een focus op kwetsbare groepen in verschillende provincies*
 • Nivel: Medische noodzaak op recept
 • Nivel: Diabetes type 2, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling in de huisartspraktijk en bij de diëtist*
 • RIVM: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • RIVM: Microsimulatiemodel acute zorg
 • InEen: Productie (telefonische, fysieke en visiteconsulten) op de huisartsenposten van 2de helft 2019 tot en 1ste helft 2021
 • Università della Svizzera Italiana/Erasmus Universiteit Rotterdam: Health and labour market consequences of benzodiazepine use*
 • Nivel: Impact van Covid-19 pandemie op het zorggebruik van eerstelijns fysio- en oefentherapie*
 • Nivel: Paramedische zorg voor patiënten met COVID-19*
 • HONK: M&I verrichtingen bij (kwetsbare) ouderen van 75+
 • Amsterdam UMC: De ziekte van Parkinson in Nederland: stand van zaken en een toekomst met perspectief
 • Onderzoekswerkplaats Nivel en Zorginstituut Nederland: Onderzoek naar de zorgpaden van patiënten met artrose aan de heup of de knie*
 • RIVM: Schatting medische indicatie COVID-19 vaccinatie
 • Nivel: Het effect van overtuigingen van huisartsen op praktijkvariatie in het (langdurig) voorschrijven van sterkwerkende opioïden voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat
 • Nivel: Siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten*
 • RIVM: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • Radboudumc (afdeling IQ healthcare): Sepsis-gerelateerde mortaliteit en IC-opnames bij patiënten met acute infecties op de huisartsenpost: een retrospectief onderzoek om hoog-risicogroepen te identificeren*
 • Nivel: Koppeling van gegevens uit verschillende databronnen voor toekomstig onderzoek naar de lange termijn effecten (fysiek en psychosociaal)van de COVID-19 pandemie*
 • Nivel: Chronische nierschade
 • RIVM: Eventuele leeftijdsbovengrens influenza vaccinatie
 • CBS: Jaarlevering huisartsencijfers 2019 aan CBS
 • Nivel & Alterra: Alterra Een groene tuin, een gezonde tuin*
 • CBS: Participatie van personen met een beperking of chronische aandoeningen (Derde meting CRPD indicatoren)*
 • Nivel: Kwaliteit en veiligheid van huisartsenzorg
 • Nivel: Relatie tussen skillmix en patiëntenpopulatie in de huisartsenpraktijk
 • Nivel: Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie en Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie voor Volwassenen
 • Nivel: Health checks en de effecten op zorggebruik in 2021*
 • Nivel & Zorginstituut Nederland: Substitutie bij artrose van de knie en heup – prematch*
 • HONK: Veelgebruikers in de huisartsenpraktijk
Aanvragen 2020
 • Nivel: Beloop, ernst en impact van patiënten met COVID-19 bekend bij de huisartspraktijk
 • Nivel: Toekenning van urgentie door de triagist van de huisartsenpost
 • IVM: 1) Praktijkvariatie (middel) langwerkende insulines 2) Voorschrijfpatronen nieuwe geneesmiddelen
 • Hartstichting: Incidentie en prevalentie van enkele ziektebeelden binnen HVZ
 • TNO: E-manager Chronic Diseases
 • Epiconcept en Nivel: Risk factors for COVID-19*
 • RIVM: Regionale cijfers morbiditeit en zorggebruik voor Regiobeeld.nl*
 • Zorginstituut Nederland & Nivel: Onderzoekswerkplaats Nivel en Zorginstituut: Routine Zorgdata voor Passende Zorg 2020-2021*
 • Erasmus MC: Elderly Patients at Risk for Hospital Admissions Related to Intensive Antihypertensive Drug Treatment in the Netherlands: a population study
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport/surveillance
 • Universiteit Maastricht: Onderzoek naar een mogelijk klinisch relevante relatie tussen influenzavaccinatie en het risico op COVID-19 met een respectievelijk mild, ernstig of fataal beloop
 • Hersenstichting: Update cijfers website Hersenstichting
 • Nivel: Diabetes mellitus in Nederland*
 • Nivel: Vroegtijdig herkennen van hoog risico patiënten voor hartfalen, atrium fibrilleren en coronair lijden
 • Nivel: Vervolg haalbaarheidsstudie Lerend zorgsysteem ambulancezorg*
 • Nivel: Effect van online inzage in het H-EPD*
 • Nivel: Zorggebruik in de huisartspraktijk en huisartsenpost van patiënten in behandeling van de praktijkondersteuner GGZ voor angst-gerelateerde klachten*
 • Nivel: Voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk en op de huisartsenpost: scannen, monitoren, verbeteren*
 • Nivel: Gezondheidsklachten door eikenprocessierups
 • Nivel: De waarde van bloedonderzoek bij moeheid
 • Nivel: Register Dementiezorg en –Ondersteuning*
 • Nivel: Gebruik van orale antistolling (OAS) in de huisartsenpraktijk
 • Nivel: Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsendagzorg en op de huisartsenpost: Lessen van de Covid-19 pandemie*
 • Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM): Risicoverevening en gezonde verzekerden
 • Nivel: Diabetische nefropathie: Ziekenhuisopnamen en sterfte*
 • Nivel: Het Landelijk Schakelpunt (LSP) in de huisartsenpraktijk*
 • Radboudumc: Gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking*
 • Nivel: Dwarsverbanden tussen huisartsendagzorg en huisartsenpost*
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • Nederlandse Brandwonden Stichting: Ziektelast van brandwonden in de 1e, 2e en 3e lijn
 • Nivel: Gezondheidsverkenning Groningen*
 • Nivel: Voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk: vorm en voorschrijfduur
 • Nivel: Prescribing of rapid onset fentanyl in general practice
 • Centraal Planbureau: In kaart brengen van hoe de organisatie van de toegang tot de jeugdzorg doorwerkt in het aantal doorverwijzingen naar niet vrij-toegankelijke jeugdzorg*
 • Nivel: Diabetische nefropathie in de Nederlandse huisartsenpraktijk
 • IVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • Nivel: Wat is de impact van berichtgeving op het gedrag van patiënten?
 • RIVM: Patiëntenstroommodel acute zorg
 • RIVM: Zo Oud 2040
 • Nivel: Verkenning en monitoring actuele en uitgestelde gevolgen van COVID-19 voor de huisarts en de huisartsenzorg
 • Radboudumc, IQ healthcare: Het volume, variatie en kosten van 4 vormen van niet-gepaste huisartsgeneeskundige zorg in Nederland
 • RIVM: 1) Praktijkvariatie (middel) langwerkende insulines 2) Voorschrijfpatronen nieuwe geneesmiddelen
 • Nederlands Kanker Instituut: Voorspelmodellen voor ondersteuning van de primaire behandeling keuze voor nieuwe Hodgkin lymfoom patiënten en van nazorg voor Hodgkin lymfoom overlevenden
 • Nivel: Wat is de impact van berichtgeving op het gedrag van patiënten?
 • CBS: Participatie en financiële positie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening*
 • Amsterdam UMC: Social concordance and referral decision making in primary care*
 • Universiteit Utrecht: Primary non-adherence in the Netherlands
 • NZa: Monitor Acute zorg 2020*
 • Nivel: Antibiotics prescribing in primary care during the COVID-19 pandemic
 • Acute Zorgnetwerk Noord Nederland: Inzicht in vermijdbare tweedelijnszorg in Friesland*
 • VeiligheidNL: Voorkomen van contacten voor letsels op de huisartsenpost
 • Rutgers: Incidentie hulpvragen rond seksuele en reproductieve gezondheid bij de huisarts
 • RIVM: Onbedoelde (tiener) Zwangerschappen
 • Nivel & IKNL: PARTNR - Personalized cAnceR TreatmeNt and CaRe platform
 • Trimbos-instituut: Landelijke Monitor Depressie
 • Significant APE: No-riskpolis chronisch zieken*
 • Nivel: Gezondheidsmonitoring Tata Steel*
 • RIVM: Kosten van Ziekten-studie*
Aanvragen 2019
 • Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar: Montelukast en hart- en vaatziekte
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: Risk factors for chronic high-dose opioid dose in the Netherlands/ Regional variation in chronic opioid use in the Netherlands*
 • Nivel: Zicht krijgen op het gebruik van huisartsenzorg van 11 verschillende patiëntgroepen, in termen van contacten, behandelingen en verwijzingen.*
 • Universiteit Utrecht/Nivel: Using machine learning to predict future opioid misuse in individual patients
 • CBS: Jaarlevering huisartsencijfers 2018 aan CBS
 • UMCU, Physiotherapy Science: The current use of Patient-Reported Outcome Measures to measure pain and factors associated with pain scores in patients with non-specific neck pain
 • Nivel: Taxinomisis: Een multidisciplinaire aanpak voor de stratificatie van patiënten met halsslagaderaandoeningen*
 • Nivel/ Norge: Comparisson of GP's? Depression care between Norway and the Netherlands woth regard to antidrepessant prescription
 • Erasmus School of Health Policy & Management: Evalueren en verbeteren van de risicoverevening met gebruik van diagnose-informatie uit huisartsenregistraties*
 • Amsterdam UMC: Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia (BESIDE)
 • Nivel: Valpreventie in de eerste lijn geïmplementeerd
 • Nivel: Behandeling en screening van patiënten met schizofrenie in de eerste lijn*
 • RIVM: Trends in morbiditeit bij verschillende sociaal economische klassen in Nederland*
 • Veiligheid NL: Jaarlijkse rapportage alcoholintoxicaties
 • Equalis: Verschillen in zorgtrajecten in de 1e en 2e lijn tussen mensen met en zonder LVB*
 • RIVM, CBS, Nivel: Eenduidige cijfers over morbiditeit
 • Long Alliantie Nederland: Feiten en cijfers Longziekten
 • RIVM: Jaarrapportage Respiratoire Infecties
 • Griepalert.nl: Voorspelling Griep Nederland
 • GGD West-Brabant: Voorspellen van duur, ernst en hoogtepunt van een griepepidemie op lokaalniveau
 • Nivel/RIVM: Griepvaccinatiegraad gegevensjaar 2018|
 • NHG: Jaarlijkse levering morbiditeitscijfers
 • RIVM: Incidentie en prevalentiecijfers t.b.v. VZinfo en Staat VenZ
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • Nivel: Proeftuin Zelfzorg*
 • RIVM: Onderzoek naar epidemiologische data m.b.t. ICD-10 hoofdstuk 13
 • Nivel: Zorggebruik in het sociale domein en eerste lijn*
 • Nivel: Bepaling van de factor demografie, uitstroom en doorrekening van de capaciteitsraming huisartsen
 • Nivel: (On)zichtbare gevolgen van hersenaandoeningen
 • HONK: Declaraties ouderenzorg 2017
 • Veiligheid NL: Voorkomen van contacten voor letsels in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost
 • IVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • Nivel: Behandeling van klachten vanuit de lage rug in de eerste lijn
 • Nivel: Opioid prescribing in out-of-hours primary care in the Netherlands: incidental prescriptions or start of chronic use?*
 • Hartstichting: Hoofdstuk Cijferboek HAV in Nederland
 • Nivel: Effectiviteit van fysio-oefentherapie op het gebruik van en voorschrijven van opioïden bij lage rugklachten in de eerste lijn*
 • HONK: Zorggebruik kwetsbare patiënten
 • Nivel: Meer inzicht in (kwaliteit) van palliatieve zorg door koppeling van bestaande registratiegegevens over ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en doodsoorzaken*
 • Nivel: Formulariumgericht voorschrijven door de huisarts 2019-2020
 • Nivel: Landelijk Register Dementiezorg*
 • Rijksuniversiteit Groningen, UMCG & Nivel: De effecten van geslacht en gender op hulpzoekgedrag voor veelvoorkomende klachten*
 • RIVM: Soa/hiv surveillance 2018
 • Nivel: Griepvaccinatiegraad gegevensjaar 2019
Aanvragen 2018
 • Nivel: Using social media to improve influenza surveillance: the FluTrend project
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • Baker Heart and Diabetes Institute: Global and country-specific rates and trends in incidence of diagnosed type 2 diabetes (GLOBALDIAB)
 • Nivel: De effecten van een landelijke depressiecampagne op google zoekgedrag en zorggebruik
 • Nivel en AMC: Case 2: de beste keuze van antibiotica bij neus-/bijholteontsteking bepalen met machine leaning technieken (deelproject van kennissynthese 'innovatieve technieken')
 • Veiligheid NL: Vóórkomen van contacten voor letsels in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost
 • Nivel: Examining differences in out-of-hours primary care use in Belgium and the Netherlands using routine registration data: a cross sectional study
 • Nivel: Generiek voorschrijven binnen het formularium door de huisarts
 • Nivel: Differences between direct access and referral to a physiotherapist
 • RIVM jaarrapport respiratoire infecties
 • IVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • Nivel en NSCR: Zorggebruik en gezondheidsproblemen van gedetineerden voor en na hun detentie
 • Nivel: Haalbaarheidsstudie lerend zorgsysteem ambulancezorg*
 • Nivel: Verandering in hulpvraag vanwege psychische problematiek en de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2011-2017
 • Nivel & NSCR: Zorggebruik en gezondheidsproblemen van gedetineerden voor en na hun detentie*
 • RIVM: RIVM jaarrapport Rijksvaccinatieprogramma 2017
 • AMC: Prenatal famine exposure and dementia*
 • Griepvaccinatiegraad
 • RIVM: Incidentie en prevalentiecijfers t.b.v. VZinfo en Staat VenZ
 • Nivel: Zorg voor mensen met multimorbiditeit*
 • RIVM: Chronisch ziekten model
 • RIVM: Inzicht in ziektelast van Respiratoir Syncytieel Virus in jonge kinderen*
 • NHG: NHG standaard Urineweginfecties
 • Nivel: Proeftuin ambulanceverpleegkundige acute huisartsgeneeskunde voor de huisartsenpost*
 • CBS: Licht verstandelijk beperkten*
 • Verwey-Jonker Instituut: Werken met NAH
 • Nivel & CBG: Voorschrijven van Champix bij stoppen met roken
 • CBS: The potential of enriched cause of death data for diseases related mortality statistics*
 • Hartstichting: Incidentie en jaarprevalentie van hartfalen over het jaar 2017, naar leeftijd en geslacht
 • Veiligheid NL: Jaarlijkse rapportage alcoholintoxicaties
 • Erasmus MC: ROBINSCA: Risk OR Benefit IN Screening for Cardiovascular disease
 • Nivel: Astma medicatie in de eerste lijn
 • AUMC: Validation of a modified CHARGE-AF score for predicting incident atrial fibrillation using primary care data from the NIVEL registry: a feasibility study
 • CBS: huisartsgegevens ten behoeve van de statistiek Huisartsenzorg van het CBS
 • Bohn Stafleu van Loghem: Epidemiologisch hoofdstuk in handboek voor urogynaecologie
 • Ministerie van VWS: Behoefteraming neurostimulatie/deep brain stimulation behandelingen
 • Ministerie van VWS: Landelijk Register Dementiezorg
 • RIVM: hitte en huisartsendata
 • Nivel: Agendaplanning op de huisartsenpost
 • Rijksuniversiteit Groningen en Nivel: Identificatie van slecht gereguleerde diabetespatiënten in de eerste lijn
 • RIVM: Surveillance van soa en hiv in Nederland, jaarrapport RIVM
 • Nivel: Laag urgente contacten met de hap en vervolgcontact met de huisarts*
 • CBS: jaarlevering huisartsgegevens ten behoeve van de statistiek Huisartsenzorg van het CBS
 • RIVM: Voorkomen MDL-aandoeningen
 • Nivel: Voorspellen suïcide(pogingen) op basis van machine learning
 • Nivel: Prescription of antidepressants 2011-2015
 • Nivel: Monitor geneesmiddelen uit het pakket
 • Nivel: Vroeg opsporing hart- en vaatziekten*
 • Universiteit Utrecht & Iras: Nivel effects of ultrafine particles*
Aanvragen 2017
 • NIVEL: Validering van gegevens ziekte van Parkinson
 • NIVEL: Verkenning van de toename van hoog-urgente contacten (U1 en U2) op de huisartsenpost Inzicht in de Nederlandse Triage Standaard
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • NIVEL: Pilot studie Patroonherkenning*
 • NIVEL: Lange termijn effecten van kanker bij kinderen*
 • NIVEL: Zorggebruik en substitutie in de eerste lijn*
 • Longfonds: Impact astma en COPD
 • Ministerie van Defensie: Incidentiecijfers in relatie stof blootstelling militairen Mali
 • NIVEL: Haalbaarheidsonderzoek binnen de NIVEL Zorgregistraties
 • RIVM-website Volksgezondheidenzorg.info: Incidentiecijfers van Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)
 • Pollennieuws en Hooikoortsradar: Hooikoortsradar
 • CBG: Voorschrijven valproaat in Nederland
 • Universiteit van Amsterdam: Verband leggen tussen daadwerkelijke incidenten van griep en online zoekgedrag
 • NIVEL: Thema rapportage Depressie ihkv Staat voor de Volksgezondheid
 • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • HONK: M&I verrichtingen bij ouderen van 85 jaar en ouder
 • RIVM / Centrum KVZ: Indicatoren omvang en impact hersenaandoeningen
 • KPMG Plexus: Zorgcentrum Dermatologie
 • RIVM: Annual report. Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2016/2017
 • RIVM: Jaarrapport Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2016
 • NIVEL: Veehouderij en gezondheid omwonenden (deel 3): monitoring in de huisartspraktijk 2007-2016*
 • NIVEL: Huisartsenzorg Aruba in kaart gebracht
 • RuG/UMCG: Ontwikkeling van een risico taxatie instrument voor SOLK*
 • WUR: Bijtprotocol
 • VU medisch centrum: Cardiovasculair risicomanagement medicatie bij ouderen: speelt kwetsbaarheid een rol bij voorschrijven?
 • Universiteit Utrecht/ Nivel: To identify and compare indications for prescribing antidepressant drugs in general practice in two elderly populations Netherlands and Catalonia: a methodological study
 • CBS: Participatie van personen met een beperking of chronische aandoening*
 • Reade: De associatie tussen diabetes mellitus en inflammatoire gewrichtsaandoeningen in Nederland
 • Nivel: Nivel Zorgmonitor Krimpgebieden
 • GGD/GHOR Nederland: Surveillance cijfers infectieziekten per GGD
 • Hartstichting: Cijfers over aantal personen met HVZ en aantal nieuwe ziekte-episodes
 • RIVM, Afdeling Soa/Hiv, Epidemiologie & Surveillance, Centrum Infectieziekte Bestrijding: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • Erasmus School of Health Policy and Management: Gebruik van diagnose-informatie uit huisartspraktijken in de risicoverevening via de methode van constrained regression
 • HarmonicSS: HarmonicSS* (Identificeren van patiënten met Sjögren in huisartsendata)
 • NIVEL: Definiëren van patiëntprofielen en evaluatie van de behandeling van patiënten met overgewicht bij de diëtist
 • Nivel: Proefschrift sociaaleconomische verschillen in de zorgvraag op de huisartsenpost*
 • Pacmed : Beslissingsondersteuning op basis van analyse van routinezorggegevens voor huisartsen bij de behandeling van urineweginfecties*
 • Pacmed: Beslissingsondersteuning op basis van analyse van routinezorggegevens voor huisartsen: een onderzoek naar de haalbaarheid voor verschillende ziektebeelden*
 • Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, RIVm: Armoede / schulden en zorggebruik*
Aanvragen 2016
 • RIVM: Tabak en ziekten van het ademhalingsstelsel (binnen programma Zinnige zorg)
 • NIVEL: Analyse betrouwbaarheid en validiteit landelijk SMS-tijdsbestedingsonderzoek huisartsen*
 • Huisartsencoöperatie Deventer e.o.: cijfers prescriptie voor jaarverslagen voor huisartsen HCDO
 • NIVEL: Monitor Basis-GGZ
 • St. SEZU: Analyses huisartspraktijken in gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn
 • RIVM: Non-specific effects of vaccination*
 • Ksyos Telemedisch Centrum: Association between the use of secondary teledermatology and physical referrals to the dermatologist by general practitioners in Dutch primary car
 • NIVEL: Verandering in morbiditeit en zorgvraag op de huisartsenpost*
 • NIVEL: Effect van aios op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk
 • RIVM: RIVM SOA PICC-UP studie
 • NIVEL: Raming toekomstige vraag voor HA praktijken
 • RIVM: Het individuele effect van het bivalente HPV vaccin op het voorkomen van genitale wratten bij vrouwen in de algemene bevolking*
 • NIVEL: Serious game voor strategisch praktijkmanagement in de huisartsenzorg
 • CBG: Opioïden gebruik in de huisartsenpraktijk
 • NHG: Top-25 van ATC-codes
 • NIVEL: Impact van overstappen Thyrax Duotab naar levothyroxine van andere fabrikanten; een prospectief onderzoek*
 • VWS: Cijfers specialité
 • NKI: Diabetes na bestraling voor Teelbalkanker
 • NIVEL: Griepvaccinatiegraad 2015-202
 • RIVM: Jaarrapportage respiratoire surveillance
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • RIVM: Berekening kengetallen gebruik eerstelijns zorg, in het bijzonder de 'Kosten van Ziekten'
 • Alterra Wageningen: Groen en ADHD bij kinderen
 • RIVM: Tweejaarlijkse afname van de rotavirus incidentie in Nederland en impact van rotavirus vaccinatie in Europa
 • NIVEL: Evolution of the timing of influenza activity in the Netherlands
 • NIVEL: Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk
 • Trimbos: Inzicht krijgen in alcoholproblematiek bij 55-plusser
 • RIVM: Effect van veranderingen in influenzavaccinatie in Nederland
 • Universiteit Utrecht en NIVEL: Opioide geneesmiddelen in NL: verschillen in voorschrijfgedrag*
 • NIVEL: Crp point of care testen en antibiotica voorschrijven op de huisartsenpost
 • NIVEL: Gezondheidstests en de effecten op zorggebruik
 • NIVEL: Monitoren effecten publiekscampagne depressie op instroom van jongere vrouwen en adolescenten in de huisartspraktijk
 • NIVEL/LAREB: Medicatie Baten Risico Register eerste lijn: overactieve blaas
 • RIVM: Estimation of age-specific susceptibility to influenza in the Netherlands and its relation to loss of CD8+ T-cell memory
 • NIVEL: Zorgmijden. Wat is de invloed van het eigen risico op het opvolgen van verwijzingen naar de medisch specialist?*
 • RIVM: Tweejaarlijkse afname van de rotavirus incidentie in Nederland en impact van rotavirus vaccinatie in Europa
 • NIVEL: Huisarts en Wetenschap column kinderen met koorts
 • NIVEL: Registratie gezondheidsproblemen na de behandeling van kanker*
 • RIVM: Praktijkvariatie in verwijzingen naar de tweede lijn.
 • RIVM: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • NIVEL: NIVEL bijdrage monitor Basis-GGZ (VWS)
 • CBS: Vooronderzoek populatieafbakening chronisch zieken en gehandicapten
 • NIVEL: Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheidsproblemen van omwonenden*
 • NIVEL: Project Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk*
 • NIVEL: Identification of overweight and obesity in general practices*
 • Nivel (NTS): Triage Huisartsenpost in 2015
 • Nivel: Factors associated with the use of measurement tools in patients with low back pain treated by physical therapy
Aanvragen 2015
 • RIVM: soa/hiv surveillance in Nederland, jaarrapport 2014
 • NIVEL: Urban neighbourhouds and health
 • NIVEL: Monitor psychische hulpvraag 2014 c.q. POH-GGZ: substitutie of nieuwe markt?
 • Regionale Huisartsenpost Zutphen: meetperiode acute zorg
 • RIVM: aanvullende analyse schaduwmonitor
 • Universiteit Twente: Het effect van (point-of-care) diagnostiek in de 1e lijn op de behandeling en doorverwijzing naar de 2e lijn
 • Pacmed: Pacmed Research
 • AMC: Diabetische wonden in de Nederlandse huisartsenpraktijk
 • UMCG/NIVEL: Consequences of polypharmacy and comorbidity on adherence of older depressed patients in general practice
 • NIVEL: Monitoring pilot Huisarts en Jeugdzorg, Gorinchem
 • NIVEL: Suïcide pogingen op de hap
 • IVM: Handboek werken met cijfers in het FTO
 • NIVEL: Vervolgstudie medicatieveiligheid (HARM project)
 • Afdeling sociale geneeskunde AMC, Universiteit van Amsterdam: the influence of gender concordance on prescribing behavior.
 • NIVEL: Medicatiegebruik bij multimorbiditeit
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • RIVM: Burden of infectious diseases in elderly
 • UMC Utrecht: Predictors of mental health related quality of life among prostate cancer survivors and an age matched non-pc norm group
 • RIVM: Acute zorg (op de website volksgezondheidenzorg.info)
 • Universiteit Utrecht & NIVEL: Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek (AMIGO)
 • NHG: Morbiditeitscijfers
 • NIVEL: Griepvaccinatiegraad 2014
 • Huisartsen Cooperatie Deventer en Omstreken (HDCO): Aanvullende feedback cijfers ha zorg - 12 ATC codes
 • Erasmus MC: Atopische ziekte
 • RIVM: Associatie van influenza met morbidity and mortality
 • Radboud University Medical Centre: Huisartsgeneeskundig seksuologisch handelen bij vrouwen met candida
 • NIVEL: Identificeren van oudere patiënten voor een medicatiebeoordeling op basis van routine zorggegevens van de huisarts
 • Erasmus MC: Oorzaken, voorkomen, behandeling en gevolgen van veel voorkomende aandoeningen bij kinderen in de eerste lijn
 • LUMC: Is er een verband tussen het toenemend gebruik van voorlichtingen site Thuisarts.nl en het gebruik van eerstelijnszorg?
 • NIVEL: Zorgzwaarte in de huisartsenpraktijk
 • NIVEL: Rapid Risk Assessment Zoönosen
 • NIVEL: Routinematig vastgelegde zorggegevens in de huisartsenpraktijk als bron voor kwaliteitsinformatie
 • Hartstichting: HVZ-cijfers Hartstichting
 • NIVEL: Reumazorg in Nederland*
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: (Proactieve) coping en maatschappelijke uitkomsten
 • NIVEL: Ambulance Spoedritten in de regio Zuid-Holland Zuid
 • NIVEL: Registratie van bijwerkingen in de huisartsenpraktijk
 • VUmc: Aanvullende gegevensverzameling onder NZR Peilstation huisartsen in het kader van de rubriek levenseinde
 • Rutgers WPF: seksuele gezondheid
 • NIVEL & Universiteit Maastricht: Het gebruik van e-mail consulten in de huisartsenpraktijk
 • LUMC: Boek 'Kleine kwalen bij kinderen'
 • RIVM: Soa/HIV surveillance in Nederland, jaarrapport 2015
 • NIVEL: Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn
 • NIVEL & IVM: Medicatie bij astma en COPD
 • NIVEL: Wat is de rol van patiënten van het afwijken van richtlijnen door huisartsen
 • RIVM: Rapid Risk Assessment Zoönosen*
 • VU Medisch Centrum: Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia (BESIDE)*
Aanvragen 2014
 • Stichting Koel: Project Cardiologie substitutie
 • Erasmus Universiteit Rotterdam: Economische evaluatie van de optimum continence service specificatie
 • Nivel: De vraag naar MDL-artsen in relatie tot de verdeling van patiënten met klachten aan de spijsverteringsorganen in de eerste en tweede lijn
 • Gezondheidsraad en NIVEL: ADHD Advies
 • RIVM en NIVEL: Evaluatie twee pakketmaatregelen (Benzodiazepines en Acetylcysteine)
 • Nederlands Kanker Instituut: Long-term risk of diabetes mellitus after Hodgkin lymphoma
 • NIVEL - TRANSFoRm project: Evaluatie TRANSFoRm: gebruik van routinematig verzamelde gegevens uit huisartsenpraktijken voor patiënten werving
 • NIVEL: Onderzoek rond de invoering Basis GGZ
 • NIVEL: VAAM (Vraag Aanbod Analyse Monitor)
 • Caransscoop: HIS koppeling ROS Wijkscan
 • NHG: Antibioticagebruik bij acute keelpijn
 • NIVEL: Veehouderij en gezondheid
 • GGD Amsterdam: ROtterdam-AMsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid (ROAM)
 • NIVEL: Hittegolven en huisartsenconsulten
 • IVM: Voorchrijfgegevens t.b.v. handboek aposWerken met cijfers in het FTapos
 • NIVEL: Patient- and treatment characteristics of patients visiting a physiotherapist due to knee or ankle complaints
 • NIVEL: Eerstelijn en infectieziektebestrijding
 • NIVEL: Prevalentie traumatisch hoofdletsel op de hap
 • AMC: Incidentie-trend dementie
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse Rijksvaccinatieprogramma-rapport
 • NIVEL: Consumentenperspectief en hun zorggebruik
 • NIVEL: Meerjarige monitoring van GGZ hulpvragen en verwijzingen
 • Universiteit Maastricht: POH-GGZ detectie alcohol en drug
 • NIVEL: Patiëntervaring in relatie tot zorginhoud in de fysiotherapiepraktijk*
 • NIVEL: Maagzuurremmers: gevolgen van veranderingen in de vergoeding
 • Alterra: Vitamin G revisited: distinguishing between types of local greenery
 • RIVM: Ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden
 • Reade: Musculoskeletale klachten, infecties en comorbiditeiten in huisartspraktijk registraties als predictor voor het ontstaan van reumatoïde artritis
 • NIVEL: Ambities van de huisartsen
 • UMCU opleiding fysiotherapiewetenschap: Patiënten met schouderklachten in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk
 • NIVEL: AstraZeneca: Haalbaarheidsonderzoek binnen NIVEL Zorgregistraties
 • NIVEL: Leidt terughoudend voorschrijven van antibiotica tot meer contacten met de huisartsenpost
 • NIVEL: Wat is de rol van patiënten van het afwijken van richtlijnen van huisartsen?

Gegevens aanvragen?Gegevens aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in of neem contact op via gegevensaanvragen@nivel.nl.

Korteweg, L., Overbeek, L. Gegevens aanvragen voor onderzoek, hoe werkt dat?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 27-05-2024; geraadpleegd op 17-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevens-aanvragen/gegevens-aanvragen-hoe-werkt-het