Start
april 2023

Leren en verbeteren in de palliatieve zorg (LeVePZ)

Duur: apr 2023 - okt 2024

Achtergrond

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland beschrijft goede zorg in de palliatieve fase vanuit het perspectief van de zorgvrager. Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op optimale zorg wanneer de levensverwachting beperkt is. Het Kwaliteitskader is ontwikkeld als basis voor goede palliatieve zorg in alle settingen, maar dat betekent nog niet dat in de praktijk die zorg al in alle opzichten optimaal is.

Doel

We geven een aanzet tot het leggen het fundament voor een Lerend Zorgsysteem Palliatieve Zorg. We bieden betrokken zorgverleners in de diverse zorgsettings de mogelijkheid om ‘datagestuurd te leren’ en met de opgedane kennis vervolgens de praktijk waar nodig te verbeteren.

Hiertoe hebben we de volgende subdoelen geformuleerd:

 • Het leveren van een ‘routekaart’ om een lerend zorgsysteem voor de palliatieve zorg te realiseren.
 • Onderzoeken wat zorgverleners in de praktijk aan methodieken nodig hebben om data-ondersteund te leren en te verbeteren; in pilots palliatieve zorg worden al hiertoe bestaande data-inzichten ingezet
 • Zorgverleners werkzaam in zowel de generalistische als specialistische zorgorganisaties te faciliteren in data-gestuurde kwaliteitsverbetering voor de zorg aan patiënten en naasten in de palliatieve fase, zonder registratielast.

Project design

In drie regio’s worden pilots uitgevoerd waarbij we aan de hand van verschillende interventies zorgverleners de gelegenheid bieden om aan geven wat zij nodig hebben om datagestuurde praktijkverbeteringen uit te voeren. Deze pilots worden begeleid door deskundige implementatiecoaches in samenwerking met netwerkcoördinatoren en zorgverleners palliatieve zorg. Zo leidt het hergebruik en teruggeven van routinematig vastgelegde zorggegevens, zonder extra registratielast in de praktijk, tot betere zorg.

Werkwijze

Het plan van aanpak van LeVePZ is geordend aan de hand van zes onlosmakelijk verbonden onderdelen van een cyclisch lerend zorgsysteem:

 1. zorgdata
 2. onderzoek
 3. kennis uit onderzoek
 4. spiegelinformatie
 5. beleid
 6. zorgpraktijk

Het start bij wat zorgverleners tijdens de zorg al moeten opschrijven over de verleende zorg. Deze ‘routinematig geregisteerde’ zorggegevens worden geanalyseerd en vervolgens teruggekoppeld aan de praktijk.

Resultaten 

Het project levert de volgende resultaten op:

 1. Adviezen en een routekaart, inclusief een datamanagementplan voor een lerend zorgsysteem palliatieve zorg.
 2. Factsheets 1 t/m 4 met cijfers over gebruik en kwaliteit van de palliatieve zorg in 2020 en geactualiseerde kerncijfers van palliatieve zorg, afgezet tegen dezelfde factsheets 1 t/m 4 met cijfers over 2017. Deze eerste vier factsheets kwamen tot stand kwamen binnen het project Integraal Informatiesysteem Palliatieve Zorg, ontwikkeling en gebruik (2018-2020).
  Tevens bevatten de geactualiseerde factsheets over 2020 spiegelinformatie en informatie voor zorgverleners; om te leren, en - waar nodig - hun palliatieve zorg te verbeteren.
 3. Een eindrapport met een beschrijving van methodieken en werkwijzen voor processen van leren en verbeteren in de praktijk op basis van ervaringen van de zorgverleners.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL); Palliatieve Zorg Nederland (PZNL); Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON); UMC Groningen