Project
Start
november 2019

Leren van data in Verpleeghuizen: eenheid van taal en continue zorgregistratie specialisten ouderengeneeskunde 2019 - continu

Duur: nov 2019 - continu

Achtergrond
Hoeveel mensen verblijven in Nederland op een afdeling psychogeriatrie of een somatische afdeling in een verpleeghuis? Hoelang verblijven ze daar en welke zorg ontvangen zij? Hoeveel psychofarmaca en antibiotica worden er in een verpleeghuis voorgeschreven en voor welke indicatie? Op dit moment ontbreekt het aan een objectief, betrouwbaar en valide antwoord op deze vragen.

In principe is het mogelijk om bovengenoemde vragen te beantwoorden met gegevens die over het zorgproces door o.a. specialisten ouderengeneeskunde worden vastgelegd in het elektronisch patiëntdossier (EPD). Gebruik van deze gegevens ten behoeve van informatie-uitwisseling kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling vindt echter nauwelijks plaats. Om dit mogelijk te maken is onderzoek nodig: onderzoek dat zich richt op het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens (eenheid van taal), op het ontsluiten van routine zorgdata, op het koppelen van EPD's en elektronische voorschrijfsystemen (EVS) en op de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur.

Doel
Doel van dit onderzoeksprogramma is het (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde mogelijk te maken, door toe te werken naar meer eenheid van taal en door bestaande gegevensregistraties te ontsluiten, bij elkaar te brengen en beter te benutten.

Methode
Door eenheid van taal in te zetten worden meer zorgdata gestandaardiseerd vastgelegd in het EPD. Dit bevordert continuïteit van zorg en informatie-uitwisseling. Het ontsluiten van deze routinematig vastgelegde zorgdata draagt bij aan kwaliteitsverbetering en transparantie van zorgverlening. Uitgaande van deze eenheid van taal en de ontsluiting van reguliere zorgregistraties wordt toegewerkt naar een landelijk register: het Register Leren van data in Verpleeghuizen.

Register Leren van data in Verpleeghuizen
In het Register Leren van data in Verpleeghuizen, dat wordt opgezet binnen dit project, verzamelen wij de (niet-herleidbare) behandelgegevens van verpleeghuisbewoners. Meer informatie over het Register vindt u bij:

www.nivel.nl/nl/register-leren-van-data-verpleeghuizen.

Samenwerking
Dit doen we in samenwerking met de academische werkplaatsen ouderenzorg met het oog op kennisontwikkeling in de sector, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs/opleiding en beleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Amsterdam UMC; UNO VUmc; Verenso