Start
november 2019

Leren van Data in Verpleeghuizen: zorgen voor continue en eenduidige zorgregistratie door specialisten ouderengeneeskunde, 2019 - continu

Duur: nov 2019 - continu

Achtergrond

Hoeveel mensen verblijven in Nederland op een afdeling psychogeriatrie of een somatische afdeling in een verpleeghuis? Hoelang verblijven ze daar en welke zorg ontvangen zij? Hoeveel psychofarmaca en antibiotica worden er in een verpleeghuis voorgeschreven en voor welke indicatie? Op dit moment ontbreekt het aan objectieve, betrouwbare en valide antwoorden op deze vragen.

In principe is het mogelijk om bovengenoemde vragen te beantwoorden met gegevens die over het zorgproces door o.a. specialisten ouderengeneeskunde worden vastgelegd in het elektronisch patiëntdossier (EPD). Gebruik van deze gegevens ten behoeve van informatie-uitwisseling en zodoende  kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling in de zorg vindt echter nauwelijks plaats. Om dit mogelijk te maken is onderzoek nodig.

Hoofdthema’s onderzoek

Ons onderzoek richt zich op:

  1. het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens (eenheid van taal)
  2. het ontsluiten van routinematig vastgelegde zorgdata
  3. het koppelen van EPD's en elektronische voorschrijfsystemen (EVS)
  4. de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur van registraties in de verpleeghuiszorg.

Doel

Doel is het (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde mogelijk maken door:

  1. toe te werken naar meer eenheid van taal in het registreren
  2. bestaande gegevensregistraties te ontsluiten
  3. deze gegevensregistraties vervolgens bij elkaar te brengen en beter te benutten
  4. zodoende toe te werken naar een landelijk register: het Register Leren van data in Verpleeghuizen.

Methode

  1. Door eenheid van taal te ontwikkelen en in te zetten worden zorgdata meer gestandaardiseerd vastgelegd in het EPD. Dit bevordert continuïteit van zorg en informatie-uitwisseling.
  2. Het ontsluiten van deze routinematig vastgelegde zorgdata draagt bij aan kwaliteitsverbetering en transparantie van zorgverlening.

Register Leren van data in Verpleeghuizen

In het Register Leren van data in Verpleeghuizen verzamelen wij de (niet-herleidbare) behandelgegevens van verpleeghuisbewoners. Meer informatie over het register vindt u bij:

www.nivel.nl/nl/register-leren-van-data-verpleeghuizen.

Samenwerking

Het Nivel werkt samen met de academische werkplaatsen ouderenzorg met het oog op kennisontwikkeling in de sector en ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs/opleiding en beleid.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Amsterdam UMC; UNO VUmc; Verenso