Start
januari 2017

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, 2017 - continu

Duur: jan 2017 - continu

Wat is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een registratiesysteem van het Nivel. Hierin worden de registraties die vele en diverse zorgprofessionals in de eerstelijnszorg routinematig vastleggen in hun patiëntentdossiers. verzameld en verwerkt tot eenduidige zorgdata. Meer weten? Ga naar het onderdeel Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - databron ziekten en zorg in de eerste lijn

Historie: samenvoeging en uitbreiding van zorgregistratiesystemen

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is in 2017 gestart en bouwt voort op eerdere zorgregistratienetwerken van het Nivel, die hierin zijn opgegaan:

 • LINH - Zorgregistratie huisartsen
 • SuNN & CMR Peilstations – Zorgregistraties surveillance
 • LiPZ - Zorgregistraties paramedici
 • LINEP – Zorgregistratie eerstelijnspsychologen (registratie gestopt)

Deze bestaande zorgregistraties zijn in 2017 uitgebreid met gegevensverzameling van huisartsenposten en logopediepraktijken, waarvan deze laatste tot 2024 heeft bestaan.

Onderzoeksvragen 

De cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn worden gebruikt in vele onderzoeksvragen, die neerkomen op een of meer van de volgende overkoepelende vragen:

 • Welke gezondheidsproblemen (ziekten/aandoeningen) komen er voor in de Nederlandse bevolking?
 • Hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking voor welke gezondheidsproblemen en bij welke zorgdisciplines?
 • Wat is de kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland?

Naar de resultaten

Over de resultaten

De cijfers over ziekten en zorg die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert, dienen verschillende doelen:

 • verschaffen epidemiologische gegevens over in de eerste lijn gepresenteerde klachten en aandoeningen
 • volgen van patiënten door de zorg heen, wat discipline-overstijgend inzicht biedt in de geleverde curatieve en preventieve zorg
 • leveren van beleidsinformatie over het functioneren van de eerstelijnszorg, belangrijk voor RIVM-producten als VTV en Zorgbalans.
 • input voor onderzoek van het Nivel en van andere onderzoeksinstellingen
 • input voor het maken van spiegelrapportages aan zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Lerend zorgsysteem

De onderzoeksresultaten en spiegelrapportages op basis van de verzamelde gegevens komen de zorg weer ten goede. Daarmee geeft Nivel Zorgregistraties Eerdte Lijn invulling aan het begrip ‘learning healthcare system’.

Alles over het registratiesysteem bij elkaar

Voor alle informatie over het Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zelf, alle onderzoeksprojecten met de registraties en alle publicaties met de gebruik van de zorgregistraties: ga naar Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - databron van ziekten en zorg in de eerste lijn.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
RIVM