Dossier Formulariumgericht Voorschrijven

Voorschrijven volgens formularium draagt in potentie bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg én aan kostenbeheersing in de zorg. Sinds 2018 monitort het Nivel dan ook, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, hoe vaak er bij een eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt formularium.

Nivel-voorschrijven-recept

 

Zorgverzekeraars stimuleren doelmatig voorschrijven van medicatie door de huisarts door middel van een prestatiebeloning. Vanaf 2018 wordt deze prestatiebeloning toegekend op basis van ‘formulariumgericht voorschrijven’. Hierbij worden voorschrijfgegevens uit het HuisartsInformatieSysteem (HIS) van de huisartsenpraktijk getoetst aan het gebruikte formularium.

Doel Doel formulariumgericht voorschrijven

Gebruik van formularia beoogt het voorschrijfgedrag van huisartsen in positieve zin te beïnvloeden, omdat deze formularia de regionale of landelijke afspraken bevatten tussen zorgverleners over medicamenteuze adviezen bij een bepaalde ziekte of indicatie. Formularia leveren daarmee in potentie een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg, zowel in kwalitatief opzicht als vanuit het oogpunt van kostenbeheersing in de zorg. Met het monitoren van formulariumgericht voorschrijven levert het Nivel hiermee ‘kennis voor betere zorg’.

GereedschapFase 1: Monitor Formulariumgericht Voorschrijven in 2018: eerste indicator FGV1

In 2018 heeft het Nivel de mate van formulariumgericht voorschrijven berekend aan de hand van het aantal voorschrijvingen door de huisarts van geneesmiddelen die zijn opgenomen in het door hem of haar gebruikte landelijke formularium (NHG of Health Base): de eerste indicator werd ontwikkeld.
Het Nivel valideerde de berekening van deze indicator bij de HIS-en en verzamelde en monitorde de uitkomsten van alle huisartsenpraktijken, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de LHV.

Nivel-methode-formulariumgericht-voorschrijven

 

Publicaties en nieuws 2018

NPCG monitorFase 2: Monitoren Formulariumgericht Voorschrijven (vanaf 2018)

Vanaf 2018 verzamelt het Nivel (elk kwartaal) de scores Formulariumgericht Voorschrijven volgens de bovengenoemde indicator FGV1. Deze scores worden verzameld, gecontroleerd en eens per jaar doorgestuurd naar de zorgverzekeraar ten behoeve van de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven.

Publicaties en nieuws 2018-2019

Geen score zonder toestemming

Na toestemming van de praktijk wordt de praktijkscore naar het Nivel en vervolgens naar de preferente zorgverzekeraar gestuurd. Die toestemming geeft de huisarts in het HIS zelf (Medicom en Chipsoft) of in Rx ConForm (bij de overige HISsen). Praktijkhouders kunnen hun scores volgen in hun HIS of in RxConForm. Scores worden elk kwartaal geactualiseerd.

LinksFase 3: Verdere ontwikkeling van Monitor Formulariumgericht Voorschrijven, vanaf 2020

Vanaf 2020 wordt de Monitor Formulariumgericht Voorschrijven verder doorontwikkeld. De landelijke formularia waarmee wordt getoetst, worden uitgebreid met regionale formularia en met de combinatietoets, waarbij we toetsen op een regionaal formularium aangevuld met het NHG-formularium.

Publicaties en nieuws 2020

Uitbreiding indicatoren

Vanaf 2021 worden nieuwe indicatoren toegevoegd aan de huidige indicator FGV1. Deze nieuwe indicatoren toetsen ook of het geregistreerde voorschrift is voorgeschreven bij de juiste indicatie (met de ICPC-code) en of de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven (bij de voorschriften van longmedicatie bij astma en COPD.

Waar kan de huisarts terecht met vragen over het Formulariumgericht Voorschrijven?

  • Vragen voor het Nivel: inhoudelijke vragen over het meten van formulariumgericht voorschrijven en de daarbij behorende infrastructuur. Stuur een e-mail naar: formularium@nivel.nl.
  • Vragen voor de preferente zorgverzekeraar:alle vragen met betrekking tot de declaratie, de behaalde score en de gebruikte afkapwaarden.
  • Vragen voor de LHV: alle vragen over de aanleiding en de achtergrond van het formulariumgericht voorschrijven. Tip: bekijk eerst de video’s en tips van de LHV met betrekking tot formulariumgericht voorschrijven.
  • Vragen voor uw HIS/Digitalis: alle technische vragen rond het versturen van de gegevens ten behoeve van het formulariumgericht voorschrijven.

SamenwerkingsverbandSamenwerkingspartners

Het ontwikkelen van de indicator en het verzamelen van gegevens van huisartspraktijken over formulariumgericht voorschrijven gebeurt in overleg met verschillende partijen: Zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, LHV, formularia, ICT-leveranciers (zoals de leveranciers van huisartsinformatiesystemen).

Ramerman, L. Dossier Formulariumgericht Voorschrijven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 31-05-2021; geraadpleegd op 15-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossier-formulariumgericht-voorschrijven
Thema