Nivel-onderzoeksprogramma's

Voor elk van de 14 Nivel-onderzoeksprogramma’s leest u welke thema’s centraal staan en met wie we samenwerken. Door in- en extern veel samen te werken bieden we meerdimensionale oplossingen voor complexe zorgvraagstukken. Ook treft u per programma de bijbehorende publicaties, onderzoeksprojecten, nieuwsberichten, Nivel-teamleden en andere onderzoeksoutput aan.

Arbeids- en Organisatievraagstukken Zorg »

Een arbeidsmarkt is in evenwicht wanneer vraag en aanbod op elkaar aansluiten, zowel kwantitatief en kwalitatief. Dit levert goede, toegankelijke en betaalbare zorg op. Hoe verbeteren we die aansluiting? Is meer opleiden de oplossing, een andere organisatie van zorg?

Evaluatie Wet- en Regelgeving in de Zorg »

We verwachten veel van wetten en regels in de gezondheidszorg, en van de naleving ervan. We zien dat ze veel impact hebben, maar is dit altijd de impact die we zoeken? Wij richten ons op de werking en effectiviteit van deze wetten en regels en het toezicht erop.

Huisartsenzorg »

De huisartsenpraktijk wordt wel de spil in de gezondheidszorg genoemd. De huisarts is het eerste aanspreekpunt van de patiënt en in de rol van poortwachter is de huisarts bepalend voor behoud van de patiënt in de eerste lijn. Vaak is de huisarts de constante factor voor de patiënt in zijn zorgtraject.

Organisatie en Kwaliteit van Zorg »

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden zijn vele initiatieven gestart om deze anders te organiseren. Wij doen onderzoek naar deze ontwikkelingen.

Rampen en Milieudreigingen »

Iedereen kan te maken krijgen met situaties in de sociale en fysieke leefomgeving die gevolgen hebben voor de gezondheid; om daar op te kunnen anticiperen is gerichte informatie nodig, voor individuen én professionals, organisaties en overheden.

Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen »

De komende jaren neemt het aantal mensen met een chronische ziekte of beperking toe, zowel onder jongeren als ouderen. Door onze werkwijze komen we te weten wat mensen nodig hebben, verwachten en doen. Zo kunnen we bijdragen aan passende zorg en vergroting van participatie.

Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem »

Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruikmaken van gegevens die het zorgstelsel zelf voortbrengt? Hoe kunnen we leren van deze gegevens om meer zicht te krijgen op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? Met dit soort vragen houden wij ons bezig.

Communicatie in de Gezondheidszorg »

Goede communicatie in de zorg is van groot belang en niet vanzelfsprekend. Met ons onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van interpersoonlijke communicatie dragen we bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Farmaceutische Zorg »

Wanneer mensen hun geneesmiddelen goed gebruiken, ervaren zij meer kwaliteit van leven. Wij onderzoeken de hele farmaceutische zorgketen, van voorschrijven van medicatie door de arts tot gebruik ervan door de patiënt.

Infectieziekten in de Eerste Lijn »

We houden ons bezig onderzoek naar verspreiding van ziekten, ziektelast en preventie van infectieziekten. De focus ligt op het monitoren (de surveillance) van de influenza (griep), SARS-CoV-2 (corona) en het RS-virus, en op antimicrobiële resistentie.

Paramedische Zorg »

Paramedische zorg richt zich op het beter laten functioneren van een patiënt met een aandoening of klacht. Wij verzamelen informatie over de zorgverlening van fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten en logopedisten.

Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg »

We onderzoeken hoe verpleegkundigen en verzorgenden denken over hun werk en vragen wat nodig is om dit te optimaliseren. Ons ouderenzorgonderzoek doen we vanuit vanuit het perspectief van ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Zorg vanuit Patiëntenperspectief »

De gezondheidszorg dient bij te dragen aan een betere gezondheid en hogere levenskwaliteit van de patiënt. Wij onderzoeken hoe patiënten de zorg ervaren en wat ze vinden van de kwaliteit ervan. Met deze kennis stimuleren we zorgaanbieders om zo patiëntgericht mogelijk te werken.

Zorgstelsel en Sturing »

Een grote uitdaging waar landen voor staan is het inrichten van een zorgstelsel dat toegankelijk is en blijft en bovendien kwalitatief goede zorg biedt; hiervoor is inzicht in de werking van het stelsel in de praktijk noodzakelijk.